Vergoeding voetbehandeling diabetes

Diabetes is een aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (de bloedsuikerspiegel) te hoog is. Diabetes kan leiden tot complicaties. Bijvoorbeeld stoornissen in de bloedvaten en zenuwen (neuropathie) waardoor ernstige voetproblemen bij diabetes (diabetische voeten) kunnen ontstaan. Een goede voetverzorging kan dit helpen voorkomen.

Wat krijgt u vergoed?

Wanneer u diabetes mellitus hebt, vindt jaarlijks voetcontrole en –onderzoek plaats. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm’s classificaties. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren, wordt een zorgprofiel vastgesteld. Uw zorgprofiel bepaalt de zorg die u vergoed krijgt. Meer informatie vindt u in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014.

Profiel Zorg die u vergoed krijgt

Geen zorgprofiel

1 keer per jaar screening van voeten


Zorgprofiel 1

1 keer per jaar screening en
1 keer per jaar gericht en uitgebreid voetenonderzoek


Zorgprofiel 2, 3, 4

Alle zorg die opgenomen is in uw
Individueel behandelplan

Is er geen sprake van ketenzorg, bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij u in de buurt is, of omdat u Diabetes Mellitus type I hebt? Dan wordt de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

De voetbehandeling bij diabetes krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Hebt u vragen over de vergoeding van uw voetbehandeling? Bekijk de meestgestelde vragen .

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt voor voetbehandeling bij diabetes alleen eigen risico wanneer u wordt geholpen door een internist of andere medisch specialist. Als u wordt geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure betaalt u geen eigen risico.

Eigen risico Geen zorgprofiel Zorgprofiel 1 Zorgprofiel 2,3,4
Eigen risico voor zorg van uw huisarts nee nee nee
Eigen risico voor zorg door
podotherapeut of pedicure            


n.v.t.


nee


nee
Eigen risico voor zorg door
internist of andere medisch specialisten

ja

ja

ja


Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld uw huisarts binnen een zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma. Wordt uw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep, dan kiest u zelf een podotherapeut. Vind een zorgverlener in uw buurt.

Wat u verder moet weten

De podotherapeut moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (N.V.v.P.).

Wat moet u regelen?

Wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Dan hebt u vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Bel ons

CZ Klantenservice

0900 0949
7,5 cent per gesprek + uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Chat met ons

Chat
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Openingstijden
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag