Vergoeding voetbehandeling diabetes

Vergoeding voetbehandeling diabetes

Diabetes is een aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (de bloedsuikerspiegel) te hoog is. Diabetes kan leiden tot complicaties. Bijvoorbeeld stoornissen in de bloedvaten en zenuwen (neuropathie) waardoor ernstige voetproblemen bij diabetes (diabetische voeten) kunnen ontstaan. Een goede voetverzorging kan dit helpen voorkomen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt als u diabetes hebt elk jaar een voetcontrole en –onderzoek. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm’s classificaties. Uw zorgverlener stelt vervolgens vast welk bijbehorend zorgprofiel u hebt en stelt een behandelplan op. Meer informatie vindt u in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014.

Bij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek.

Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die is vastgelegd in het behandelplan.

De zorg wordt meestal verleend  in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening.

Is er geen sprake van ketenzorg, bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij u in de buurt is? Dan wordt de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken. De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

Basisverzekering

Zorgbewustpolis
100%
Zorg-op-maatpolis
100%
Zorgkeuzepolis
100%

Aanvullende verzekering

Jongeren
Geen vergoeding
Gezinnen
Geen vergoeding
50+
Geen vergoeding
Basis
Geen vergoeding
Plus
Geen vergoeding
Top
Geen vergoeding

Krijgt u geen vergoeding uit de basisverzekering? Dan kunt u soms voetverzorging (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen als de zorg die u krijgt valt onder ketenzorg. Is dit niet het geval? Dan valt de vergoeding wel onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2015 wordt het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld uw huisarts binnen een zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma. Wordt uw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep, dan kiest u zelf een podotherapeut. Vind een zorgverlener in uw buurt.

Wat u verder moet weten

De podotherapeut moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (N.V.v.P.).

Wat moet u regelen?

Wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Dan hebt u vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2015.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.