Vergoeding voetbehandeling diabetes 2015

Diabetes is een aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (de bloedsuikerspiegel) te hoog is. Diabetes kan leiden tot complicaties. Bijvoorbeeld stoornissen in de bloedvaten en zenuwen (neuropathie) waardoor ernstige voetproblemen bij diabetes (diabetische voeten) kunnen ontstaan. Een goede voetverzorging kan dit helpen voorkomen.

Wat krijgt u vergoed?

In 2015 hebt u recht op de volgende vergoeding:

Wanneer u diabetes mellitus hebt, vindt jaarlijks voetcontrole en –onderzoek plaats. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm’s classificaties. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren, wordt een zorgprofiel vastgesteld. Meer informatie vindt u in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014.

Bij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek.

Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die wordt vastgelegd in het individuele behandelplan. Hierin staat informatie over het aantal behandelingen, controles en diagnostiek.

De zorg bij Diabetes Mellitus type II wordt meestal verleend in de vorm van ketenzorg. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening. Deze zorgverleners worden een zorggroep genoemd.

Is er geen sprake van ketenzorg, bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij u in de buurt is, of omdat u Diabetes Mellitus type I hebt? Dan wordt de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

Wat krijgt u vergoed?

De voetbehandeling bij diabetes krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Bekijk de vergoeding in 2014 .

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen als de zorg die u krijgt valt onder ketenzorg. Is dit niet het geval? Dan valt de vergoeding wel onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2015 wordt het verplicht eigen risico € 375,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld uw huisarts binnen een zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma. Wordt uw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep, dan kiest u zelf een podotherapeut. Vind een zorgverlener in uw buurt.

Wat u verder moet weten

De podotherapeut moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (N.V.v.P.).

Wat moet u regelen?

Wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Dan hebt u vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Bel ons

CZ Klantenservice

0900 0949
7,5 cent per gesprek + uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:00 - 21:00 uur

Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

0900 0949
7,5 cent per gesprek + uw gebruikelijke beltarief

Chat met ons

Chat
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:00 - 21:00 uur

Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Chat
Openingstijden

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag