Onderzoeksprojecten 2016

In 2016 ondersteunden we een aantal onderzoeksprojecten. Het gaat vooral om projecten die betere behandelingen of nazorg mogelijk maken.

My Best Treatment: optimaal zorgproces voor mensen met longkanker
Stg. Maastricht Radiotherapie Oncologie en Tilburg University

Een optimaal zorgproces voor patiënten met longkanker én hun naasten. Dat is het doel van het My Best Treatment zorgpad. Met MBT moet het mogelijk worden om behandeluitkomsten voor een patiënt te voorspellen en de patiënt expliciet mee te nemen in het beslisproces. Zo moet het toekomstige zorgpad doelmatiger worden en de patiënt aanzienlijk meer maatwerk bieden. Personalised Medicine en Patient Empowerment spelen hierbij een grote rol.

Dementie.nl
Alzheimer Nederland

Dementie.nl biedt directe ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Van het ‘niet-pluis-gevoel’ tot het einde van het ziekteproces: dementie.nl helpt met informatie, tips en ervaringen. De komende jaren zal het platform verder worden ontwikkeld.
Dementie.nl

Gedeelde besluitvorming in de oncologie
Levenmetkanker en later Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Hoe pas je gedeelde besluitvorming in de oncologie het beste toe? Om daar achter te komen gaan 5 ziekenhuizen ermee aan de slag in het door hen gekozen oncologische thema. Met als doel de geleerde lessen te verzamelen, evalueren en breed beschikbaar te stellen. Dit als onderdeel van kwaliteitsprogramma ‘IMAGINE’. De ervaringen hebben al geleid tot een veranderhandleiding én een 10-stappenplan voor implementatie van gedeelde besluitvorming in de praktijk” 

Diagnostiek en behandeling bijnierinsufficiëntie bij Prader-Willi syndroom
Erasmus MC Rotterdam

Het Erasmus MC Rotterdam gaat bij 80 volwassenen met Prader-Willi Syndroom de prevalentie van bijnierinsufficiëntie (BNI) vaststellen. En onderzoeken of ze de waarde van het ochtendserum cortisol, speeksel of haarcortisol BNI kunnen voorspellen. Vervolgens kan een richtlijn worden opgesteld over de diagnostiek en behandeling van BNI bij patiënten met Prader-Willi Syndroom. Dat zal de zorg sterk verbeteren.
www.erasmusmc.nl

Betere nazorg voor patiënten met longkanker en hun naasten
Amphia Ziekenhuis

Door de patiënt én zijn naasten centraal te stellen, wil Amphia Ziekenhuis de (na)zorg van patiënten met longkanker verbeteren. En de kwaliteit van leven verhogen.
www.amphia.nl

Voorspellers van succes na bariatrische chirurgie
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Welke factoren beïnvloeden het succes van een operatie? Dit project verzamelt vóór de operatie gegevens van patiënten over het dieet en de psychologische status. En bekijkt vervolgens hoe deze na de operatie veranderen. Zo ontstaat een beeld van factoren die het succes van een operatie beïnvloeden. Met die gegevens kan de selectie voor een preoperatief begeleidingstraject worden verbeterd. Om uiteindelijk een optimaal resultaat te behalen met de bariatrische chirurgie.
www.etz.nl

Valincidenten en valangst bij geïnstitutionaliseerde patiënten
De Riethorst Stromenland

Door de kennis van valangst bij geïnstitutionaliseerde en ambulante patiënten te vergroten, maakt preventie mogelijk. Daarmee kan institutionalisering uitgesteld worden.
www.deriethorststromenland.nl

ReValidate! Een serious game voor polsrevalidatie
AMC Medical Research B.V.

ReValidate! is een serious game voor patiënten met een polsfractuur die eerder zijn behandeld met gipsimmobilisatie of osteosynthese. De game wordt gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Vervolgens kan de patiënt de game besturen met zijn smartphone waar een bewegingssensor aan is gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om patiënten beter te monitoren en te stimuleren om te oefenen.
www.amc.nl

Effectiviteit van laxeren bij kinderen met chronische buikpijn
Haga Ziekenhuis

Wat is het effect van laxeren bij kinderen tussen de 4 en 16 jaar met functionele buikpijn? Op die vraag wil dit onderzoek antwoord geven. Om zo de behandeling van chronische buikpijn bij kinderen te verbeteren. En het terugkeren van de pijn te voorkomen en kosten te besparen.
www.hagaziekenhuis.nl

Herstel van het gevoel van de gereconstrueerde borst
Clinical Trial Center Maastricht BV

Kan het gevoel van de borst na een borstreconstructie met eigen weefsel hersteld worden met neurorafie? En verbetert daardoor ook de kwaliteit van leven? Om dat te onderzoeken worden patiënten na de neurorafie één jaar gevolgd.
www.ctcm.nl

Aandacht voor mondgezondheid bij kwetsbare ouderen
GGD Zeeland

Samenwerken om de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen structureel te verbeteren. Dat wil dit project bereiken door verzorgenden meer kennis te geven. Over de risico’s van onvoldoende mondzorg én over de te bereiken winst van de juiste mondzorg. 

Samen Beslissen in de praktijk
Stg. PATIENT+

Doordat patiënten met Samen Beslissen goed worden geïnformeerd over de voor- en nadelen van een behandeling, voelen zij zich meer betrokken en geactiveerd. Stichting PATIENT+ heeft zo'n 37 keuzehulpen ontwikkeld en verschillende pilots uitgevoerd. Nu wil PATIENT+ het implementatietraject Samen Beslissen opschalen naar 10 ziekenhuisafdelingen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande keuzehulpen, zodat tijd en geld bespaard kan worden.
www.patientplus.info

Retreatment with Rituximab in Rheumatoid Arthritis: Disease Outcome after Dose Optimisation: RE3DO2
Sint Maartenskliniek

Met een gerandomiseerde geblindeerde trial wil de Sint Maartenskliniek de optimale dosering voor Rituximab (een medicijn dat wordt ingezet tegen auto-immuunziektes en kanker) herbehandeling vinden bij patiënten met reumatoïde artritis.. Zo is overbehandeling van patiënten te voorkomen. En is het mogelijk kwalitatief hoogstaande én betaalbare zorg te leveren.
www.maartenskliniek.nl

Tandzorg op Maat
Stg. De Vonk

Met Tandzorg op Maat wordt onderzoek gedaan naar adequatere zorg voor mensen die onvoldoende verzekerd zijn voor mondzorg. Om zo beter passende behandelplannen te bevorderen.
www.stichtingdevonk.nl

Ouderen met epilepsie
Kempenhaeghe

Er komt een ouderenpoli voor patiënten met epilepsie. Kempenhaeghe evalueert de effecten van deze poli. Bijvoorbeeld op kwaliteit van leven en deelname aan het maatschappelijke leven. Ook zal er een proces- en kostenevaluatie plaatsvinden.
www.kempenhaeghe.nl

Effecten tractiebehandeling bij carpaal tunnel syndroom (2 year follow-up)
Maxima Medisch Centrum

Wat zijn de effecten op lange termijn van behandeling van carpaal tunnel syndroom? Dit onderzoek vergelijkt de effecten van een behandeling door middel van tractie met het Phystrac-apparaat. Mensen met een carpaal tunnel syndroom (CTS) hadden tot voor kort vaak maar één oplossing: een operatie. Met de behandeling middels de Phystrac bij fysiotherapie lijkt die oplossing in 80% van de gevallen niet meer nodig. De werkwijze van de Phystrac is dat het apparaat 'trekt', via een band om de pols aan de onderarm, terwijl de elleboog en onderarm met banden op de juiste plaats worden gehouden.
www.mmc.nl

NEOKIDNEY - De draagbare kunstnier (fase 2)
Nierstichting

Bestaande dialyseapparatuur verkleinen naar een kleine en handzame kunstnier. Dát doet de Nierstichting. Met NEOKIDNEY zijn patiënten niet meer gebonden aan wekelijkse bezoeken aan dialysecentra, maar kunnen zij thuis en zelfs ’s nachts dialyseren. Dit leidt tot een enorme verbetering van de autonomie, vrijheid en mobiliteit van dialysepatiënten. Daarnaast is het mogelijk om vaker te dialyseren, wat naar verwachting een positief effect heeft op de levensverwachting. En door de behandeling te verplaatsen naar de thuissituatie, is het mogelijk om 35% te besparen op zorgkosten.
www.nierstichting.nl

BOOTS - borderline optimal treatment selection
Universiteit van Amsterdam

In dit project wil de UvA meer inzicht te krijgen in welke ambulante behandeling of therapie (MBT of Schematherapie) voor welke patiënt het meest (kosten)effectief is. Zo wordt de doelmatigheid van de verleende zorg vergroot. Meer patiënten zullen profiteren van de behandeling, waardoor ook de kosteneffectiviteit toe zal nemen.
www.uva.nl

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg (TMZP) Westelijke Mijnstreek
Stg. Zuyderland Zorg

Vroegtijdige herkenning van de palliatieve fase én het pro-actief betrekken van patiënten en naasten bij zorgkeuzes. Dat staat centraal bij de implementatie van TMZP Palliatieve zorg. Dit moet leiden tot een betere ervaren kwaliteit van de palliatieve zorg vanuit patiëntenperspectief, minder crisissituaties en minder onnodige zorg.
www.zuyderland.nl

Wat kan het CZ Fonds voor uw project betekenen?

Het CZ Fonds verwelkomt ieder goed initiatief. Wel zijn er enkele criteria. Kijk of uw idee in aanmerking komt.

Doe de quickscan