Onze afspraken over geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Het kan zijn dat u te maken krijgt met psychische problemen. U kunt dan zelf hulp zoeken, bijvoorbeeld online. Komt u er zelf niet uit? Uw huisarts of bedrijfsarts kan u helpen of doorverwijzen.

Welke zorg kunt u krijgen?

Wij willen dat u de zorg krijgt die bij u past. Het liefst in een vertrouwde omgeving en dicht bij huis. Daarom kunt u met psychische klachten naar uw huisarts. Zijn de klachten licht? Dan behandelt de huisarts u zelf. Hij doet dat samen met een Praktijkondersteuner Huisarts. Is er meer hulp nodig? Dan krijgt u een verwijzing voor hulp bij psychische problemen. Dit kan zijn:

 • Generalistische basis GGZ: bij lichte tot matige psychische klachten verwijst de huisarts u naar de generalistische basis GGZ. Een behandeling bestaat uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut in combinatie met internetbehandeling (e-health). 
 • Gespecialiseerde GGZ: hiernaar wordt u verwezen bij zwaardere psychische problemen. Bijvoorbeeld bij een ernstige angst- of eetstoornis. De behandelingen kunnen plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk van een psychiater of psychotherapeut.
 • Opname en verblijf: hebt u zware, ingewikkelde psychische aandoeningen? Dan kan opname in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling) nodig zijn. Het liefst dicht bij huis. Vrijwillige of onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling) moet een laatste keus zijn.
 • Langdurig verblijf in een psychiatrische instelling: soms is het nodig dat u langdurig wordt opgenomen. De eerste 3 jaar kan dit vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarna valt het verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en is een Wlz-indicatie nodig.  

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

 • Een maximale wachttijd van 4 weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kunt u binnen 3 weken terecht.
 • Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen 4 weken stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoeft u niet langer dan 3 weken te wachten.
 • Start van extramurale of semimurale behandeling binnen 6 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 4 weken.
 • Start van een behandeling met opname binnen 7 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 5 weken.
 • Indien u met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij uw woonomgeving.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk? Dan kunt u in een aantal gevallen gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling. Wachtlijstbemiddeling is echter niet altijd mogelijk. Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties vaak niet succesvol.

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen.

Financiële afspraken (o.a. omzetplafonds)

Het is onze taak ervoor te zorgen dat wij niet meer geld uitgeven aan GGZ dan landelijk is afgesproken. Zo houden we uw premie betaalbaar en zorg toegankelijk voor iedereen in Nederland. Naast de kosten letten we natuurlijk vooral op kwaliteit zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij maken afspraken over kwaliteit, tarieven en het aantal behandelingen dat zorgverleners mogen uitvoeren en spreken af welk bedrag (omzetplafond) zij maximaal bij ons mogen declareren.

Wat betekent dit voor u?

 • Bent u al begonnen met een behandeling? Dan wordt deze gewoon voortgezet. 
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een Zorg-op-maatpolis of Zorgbewustpolis? Dan kunt u door onze afspraken te maken krijgen met een langere wachttijd. In uitzonderlijke situaties kan een zorgverlener u dat jaar niet meer in behandeling nemen. Wij kunnen u dan bemiddelen naar een andere zorgverlener. Wij zorgen er altijd voor dat u in de regio binnen aanvaardbare wachttijden de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Wachten kan natuurlijk ook. Die keuze is aan u. 
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een Zorgkeuzepolis (restitutiepolis)? Dan kunt u gewoon behandeld worden door de zorgverlener van uw keus.

Wat doen wij nog meer?

 • De kwaliteit van de behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen verschilt sterk. Daarom maken wij alleen afspraken met gespecialiseerde zorgverleners. Zo krijgt u de beste behandeling. 
 • Wij onderzoeken de inzet van e-health toepassingen en serious gaming1 in de GGZ zorg. Uiteraard gaat deze zorg altijd in combinatie met persoonlijk contact. 
 • CZ vindt het belangrijk dat u een bewezen effectieve behandeling krijgt. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van zorgprogramma’s die ook inzicht geven in het verloop van uw behandeling.

Goed om te weten

Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. U krijgt de hoogst mogelijke vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft.
Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis. Lees hierover meer in het reglement Geestelijke Gezondheidszorg. Laat u over de hoogte van uw vergoeding goed informeren voor u de behandeling start. Bel met onze Klantenservice: 088 555 77 77.

Sinds 1 januari 2017 dient de GGZ-zorgverlener die u behandelt, een kwaliteitsstatuut GGZ te hebben. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Gaat u naar een GGZ-zorgverlener zonder contract met CZ? Dan raden wij aan om vooraf aan uw zorgverlener te vragen of deze beschikt over een kwaliteitsstatuut. Is dat niet het geval, dan wordt deze zorg niet vergoed.

Meerdere trajecten basis GGZ in één kalenderjaar? Let op!

Hebt u binnen één kalenderjaar voor dezelfde zorgvraag meerdere trajecten nodig in de basis geestelijke gezondheidszorg? Dan is er waarschijnlijk geen sprake meer van doelmatige zorg. U zou dan moeten worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Alleen in uitzonderlijke gevallen geven we toestemming voor meerdere trajecten in de basis GGZ in één kalenderjaar. Meer weten? Lees de voorwaarden in het reglement GGZ. Laat u dus goed informeren voordat u de behandeling start. Bel onze klantenservice: 088 555 77 77.

Meer informatie

Heeft uw zorgverlener een contract?
GGZ basis - vergoedingen
Beste zorg bij eetstoornissen
Beste zorg bij persoonlijkheidsstoornissen

 1. Serious games bieden de mogelijkheid om vaardigheden te oefenen in een virtuele omgeving. Het is een combinatie van spelen, denken en doen. Moeilijke en ingewikkelde onderwerpen kunnen zo beter uitgelegd worden.terug naar de tekst

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam