Samen verbeteren we de inkoop van zorg

"Luisteren naar de patiënt verbetert de inkoop van zorg."

Hoe ervaart de patiënt de zorg die we inkopen? Is het wel echt de zorg die hij wil en nodig heeft? Dát zoeken we uit door patiëntenorganisaties actief te betrekken bij de inkoop van zorg. Zo maken we samen de zorg nog beter.

De stem van de patiënt is onmisbaar

We willen dat de zorg van goede kwaliteit is. En dat die zorg toegankelijk en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. We weten namelijk zeker dat patiënten ons kunnen helpen om betere zorg in te kopen. Daarom werken we nauw samen met patiëntenorganisaties. Die vertegenwoordigen de stem van de patiënt.

Met welke patiëntenverenigingen werken we samen?

Helaas kunnen we niet met alle patiëntenorganisaties of patiëntenverenigingen even intensief en structureel samenwerken. Een voorwaarde is dat ze voldoen aan de toelatingscriteria van de Patiëntenfederatie Nederland, of al lid zijn. Ook zijn er andere factoren die bepalen of we organisaties actief benaderen. De belangrijkste zijn:

  • Het inkoopproces per inkoopsector
  • Programma's in het kader van zorginnovatie
  • Het doelgroepen- en speerpuntenbeleid van onze zorginkoop

Dít levert onze samenwerking op

Op allerlei gebieden werken we nauw samen met patiëntenorganisaties. Dat geeft mooie resultaten. Dit zijn een paar voorbeelden van onze samenwerking.

Selectieve inkoop

Willen we voor een aandoening alleen de beste zorg gaan contracteren? Dan nemen we altijd contact op met de patiëntenorganisaties voor deze aandoening. Samen proberen we het voordeel van selectieve inkoop voor alle partijen zo groot mogelijk te maken.

Dit hebben bijvoorbeeld gedaan voor GGZ. We werkten toen samen met het Landelijk Platform GGZ, het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en de Nederlandse Academie Eetstoornissen. Samen bepaalden we welke indicatoren doorslaggevend waren om het selectief inkopen mogelijk te maken.

Decennialang convenant

Om het patiëntenperspectief te borgen heeft CZ al meer dan 10 jaar een convenant met vijf Zorgbelang organisaties. Zo werkt Zorgbelang mee aan projecten die de inbreng van de patiënt vergroten en versterken.

Regioregie

CZ denkt mee over de toekomst van de zorg. In regionale proeftuinen werken we samen met inwoners en alle betrokken partijen, waaronder Zorgbelang, aan betere, betaalbare zorg in de regio.

Verbeteringen na patiëntenonderzoek

  • Samen met Diabetes Vereniging Nederland (DVN) onderzochten we wat onze verzekerden vinden van diabetestestmaterialen. En van onze afspraken met de leveranciers. De verbeterpunten die we kregen, verwerkten we meteen in onze zorginkoop. Zo hoeft de verzekerde niet meer verplicht van glucosemeter te wisselen. Ook maakten we de uitleg over diabetesmaterialen op onze website duidelijker. En ontwikkelden we voor 2017 een brochure met een overzicht van alle gecontracteerde leveranciers en de bloedglucosemeters die zij kunnen leveren.
  • CZ heeft het LSR (hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap) gevraagd om patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening die in een GGZ-instelling verblijven, te bezoeken. Van hen willen we graag horen of en hoe de zorg verbeterd kan worden. Dat resulteerde in de 10 geboden voor goede zorg die zijn opgenomen in het GGZ inkoopbeleid van CZ.

Betere toegankelijkheid

Verzekerden met een visuele beperking hebben voortaan gemakkelijker toegang tot eenvoudige revalidatiezorg. CZ heeft dit besloten na overleg met de Oogvereniging. Als de beperking door de oogarts is vastgesteld, heeft de verzekerde later geen verwijzing meer nodig van de huis- of jeugdarts als er een nieuwe zorgvraag ontstaat. Het kost verzekerden daardoor minder tijd en moeite om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. De zorginstelling weet voor welke eenvoudige revalidatie er geen verwijzing meer nodig is.

Afdeling Participatie

We hebben een afdeling die ervoor zorgt dat patiëntenorganisaties structureel betrokken zijn bij het inkopen van zorg. Zodat ze ook écht invloed hebben op ons inkoopbeleid.

Contact

Wilt u als patiëntenvereniging een bijdrage leveren om de zorg voor de patiënt te verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op. Want sámen verbeteren we de inkoop van zorg.

E-mail de afdeling Participatie