Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Als u te maken krijgt met psychische problemen kunt u zelf hulp zoeken, bijvoorbeeld online. Ook kan uw huisarts u helpen of, indien nodig, doorverwijzen. CZ maakt afspraken over kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van GGZ zorg.

Bewezen effectieve behandeling

CZ vindt het belangrijk dat u een bewezen effectieve behandeling krijgt en dat de zorgverlener dus vooraf goed nadenkt over de behandeling die hij in gaat zetten. Van belang daarbij is is om te weten welke behandelingen een goed effect hebben. Het meten van de voortgang van een behandeling vinden we ook belangrijk. Dit gebeurt via het afnemen van vragenlijsten aan het begin, tijdens en einde van een behandeling. Zodat u weet waar u staat in de behandeling en wanneer u klaar bent. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van zorgprogramma’s die ook inzicht geven in het verloop van uw behandeling.

Online zorg met e-health

Wij stimuleren zorgverleners om e-health toepassingen in te zetten als onderdeel van een behandeling. Op deze manier krijgt u de tijd en ruimte om ook op andere momenten dan de gesprekken met uw behandelaar te werken aan uw herstel. Denk aan het gebruik van App’s, psycho-educatie of het bijhouden van een online dagboek.

Ook promoot CZ de inzet van serious games. Deze bieden de mogelijkheid om vaardigheden te oefenen in een virtuele omgeving. Het is een combinatie van spelen, denken en doen. Moeilijke en ingewikkelde onderwerpen kunnen zo beter uitgelegd worden. Uiteraard gaat deze zorg altijd in combinatie met persoonlijk contact. 

Behandeling van ernstige eet- en persoonlijkheidsstoornissen

De kwaliteit van de behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen verschilt sterk. Daarom maken wij alleen afspraken met gespecialiseerde zorgverleners. Zo krijgt u de beste behandeling. De kwaliteitseisen die we stellen aan zorgverleners bepalen we in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen en patiëntenverenigingen. We volgen landelijke normen maar voegen daar soms nog extra normen aan toe.

De beste zorg met het kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het statuut bepaalt onder andere wie binnen de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener.

Gaat u naar een GGZ-zorgverlener zonder contract met CZ? Vraag dan of uw zorgverlener een kwaliteitsstatuut heeft. Is dat niet het geval, dan kunnen en mogen wij deze zorg in zijn geheel niet vergoeden. Voor 2018 contracteren we alleen GGZ-zorgverleners die beschikken over een kwaliteitsstatuut ggz.