3 vragen aan CZ

Ella Visserman van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) stelt 3 vragen aan senior manager zorginkoop Daan Rooijmans.

🕓 Leestijd: 3 minuten

Ella: "Hoe zorgt CZ ervoor dat de zorg die zij inkoopt van goede kwaliteit is?"

img_Patientenparticipatie_inkoop kwalitatieve zorg_2 mensen van CZ

Daan: “Goede kwaliteit is mooi, maar wij willen de lat hoger leggen. Daarom is ons motto ‘Alles voor betere zorg. In 2010 nam CZ daarin al het voortouw met de selectieve inkoop van borstkanker. En dat blijven we doen. Een belangrijke ontwikkeling is dat de patiënt hierbij een steeds grotere rol krijgt. Waar we in 2010 selectief contracteerden op een volumenorm die CZ belangrijk vond, bepalen we nu samen met patiëntenorganisaties wat zorg goed maakt.

Hierbij maken we steeds vaker gebruik van door aanbieders, patiënten en verzekeraars vastgestelde indicatoren die het resultaat van de zorgverlening meten. Als we onverklaarbare verschillen zien op het gebied van bijvoorbeeld overleving, herhaling, complicaties en restschade, passen we onze inkoopafspraken hierop aan en laten we het verschil zien aan onze verzekerden op onze zorgvinder. Bij aandoeningen als o.a. borst-, darm- en prostaatkanker (waar het vaak gaat over leven en dood) zijn dit soort kwaliteitsgegevens het enige criterium bij de inkoop en speelt de prijs geen rol. Dat is namelijk niet uit te leggen vinden we.

Ella: "Welke plannen heeft CZ om ‘Samen Beslissen’ te stimuleren?"

Daan: “Shared Decision Making, oftewel Samen Beslissen, leidt tot hogere (ervaren) kwaliteit van zorg, meer gevoel van betrokkenheid en kan leiden tot minder invasieve behandelingen. Daarom vinden we het van groot belang dat patiënten mee beslissen over hun behandeling. We stimuleren dit op allerlei manieren, drie voorbeelden:

  1. CZ heeft in het JIPPA-project samen met 44 ziekenhuizen het Samen Beslissen onderzocht en geïmplementeerd. Het werkt écht.
  2. Met de Patiëntenfederatie Nederland, FMS, V&VN, NVZ, SAZ, NFU, STZ en Zilveren Kruis zijn we partner in Beslist Samen. ZiNL gaf Beslist Samen een subsidie van bijna 9 ton. Zodat we Samen Beslissen in 24 zorgprocessen kunnen toepassen en inbedden.
  3. We maken onze verzekerden bewust van het feit dat ze zelf inspraak en invloed hebben. Bijvoorbeeld door actief te wijzen op het belang van goede consultvoorbereiding en het samen kiezen van de zorg die het beste past.”

Ella: "Hoe neemt CZ klantervaringen mee in het inkoopproces?"

Daan: “Dat patiënten iets vinden van hun zorg is bekend. Dat deze ervaringen ook gestructureerd (via PREM’s en PROMS) en minder gestructureerd (bv. via Zorgkaart Nederland) worden verzameld, is minder bekend. Voor ons zijn beide vormen van ervaringen van belang. Daar waar PREMS en PROMS beschikbaar komen, analyseren we deze, bespreken we ze met patiëntenorganisaties en nemen we ze mee in onze inkoopkeuzes. Zo kan een aanbieder bijvoorbeeld een hoger tarief krijgen als hij goed scoort. En maken we verbeterafspraken als het niet goed gaat.

Ook weten we dat veel verzekerden de persoonlijke ervaringen van anderen interessant vinden. Daarom laten we deze gegevens in samenwerking met Zorgkaart Nederland zien op onze website. Zo kunnen verzekerden zelf goed geïnformeerd kiezen.

We nemen ook de wensen van patiëntenorganisaties mee in het inkoopproces. Bijvoorbeeld:

  • Uit onderzoek van Zorgbelang bleek dat patiënten zich eerder willen voorbereiden op de zorg voor later, deze advanced-care-planning namen we in het inkoopdocument van Wijkverpleging mee.
  • De prostaatkankerstichting is groot voorstander van concentratie. Wij namen voor de verwijdering van de prostaat een minimale norm van interventies per operatielocatie op.
  • We maakten, op verzoek van de Oogvereniging als enige zorgverzekeraar de stap naar een directe toegankelijkheid zonder steeds opnieuw “blindheid” te moeten laten vaststellen door de huisarts.
  • We besloten om, op verzoek van het Reumafonds, methotrexaat injecties niet aan te wijzen als voorkeursmiddel totdat we beter inzicht hebben in de eventuele consequenties voor patiënten.”

Contact