3 vragen aan CZ...

Gerard van Oortmerssen is voorzitter van Stichting Sarcomen, een patiëntenplatform voor patiënten met een sarcoom. Hij stelt 3 vragen aan Alexander Dröge, projectleider Zorg bij CZ.

Gerard: “Sarcomen zijn zeldzaam en zeer verschillend. Jaarlijks wordt bij 840 volwassenen wekedelenkanker vastgesteld. Ze vragen om een gespecialiseerde behandeling. Dat vereist specialisatie en concentratie van zorg. Hoe gaan jullie daar als verzekeraar mee om?”

Gerard van Oortmerssen en Alexander Dröge

Alexander: “Onze visie is: spreiding waar mogelijk, concentratie waar nodig. Het eerste consult na verwijzing door de huisarts en nazorg kan vrijwel overal gegeven worden. Maar niet elk ziekenhuis kan even goed zijn in de behandeling van alle vormen van kanker. Daarom is specialisatie en concentratie van oncologische zorg nodig. Zeker als gespecialiseerde kennis, vaardigheden en kostbare voorzieningen nodig zijn.

CZ zette daarin jaren geleden de eerste stap met het selectief inkopen van borstkankerzorg. Ook maakten we een toekomstvisie op de organisatie van oncologische zorg in CZ regio’s. De realisatie hiervan draagt bij aan intensieve samenwerking van ziekenhuizen en huisartsen in een oncologisch netwerk. Binnen zo’n netwerk is in onze visie één ziekenhuis expertisecentrum en is een beperkt aantal ziekenhuizen ingericht op (multidisciplinaire) curatieve behandelingen van tumoren. Doordat alle ziekenhuizen in een regio verbonden zijn in een oncologisch netwerk, heeft een patiënt via zijn of haar eigen ziekenhuis altijd toegang tot het juiste centrum. Voorbeelden waarbij gestart is met de invulling van dit soort netwerken zijn OncoZON en EMBRAZE.

Om de concentratie van oncologische zorg nog verder te stimuleren, heeft CZ in 2017 Stichting Egidius Zorgconcepten in het leven geroepen. Hieraan kunnen zorgaanbieders in regionale netwerken voor prostaatkankerzorg deelnemen. Zo verbinden ze zich aan de kwaliteitsstandaard én werkwijze van Egidius. In het buitenland zien we dat dit leidt tot betere resultaten en minder complicaties. Onderzoek in Nederland bevestigt dit beeld; er zijn verschillen in kwaliteit tussen verschillende ziekenhuizen die deze behandeling (verwijdering van de prostaat) uitvoeren. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat de kans op complicatie en bijwerkingen, zoals impotentie, groter is in een ziekenhuis dat deze operatie weinig uitvoert.”

Gerard: “We zien een ontwikkeling in de richting van samenwerking in netwerken. Is het huidige stelsel van vergoedingen in staat om dit soort samenwerking te faciliteren?”

Alexander: “Ja. Het uitgangspunt is dat het kennisnetwerk (grotendeels) bekostigd wordt via de huidige financieringsstromen voor huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. Dat wil zeggen: het zit in principe in de afgesproken prijs van een behandeling. Zorginkopers baseren de hoogte van de prijs voor een behandeling op kwaliteit en de mate waarin doelmatig gewerkt wordt. En ook op bijvoorbeeld verwijsafspraken binnen het netwerk. Als het nodig is, gaan we in overleg met het bestuur van het netwerk om te kijken hoe we het netwerk (financieel) kunnen faciliteren. Zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het Egidius concept worden door CZ maximaal gefaciliteerd en beloond door bijvoorbeeld een vrijstelling van de maximering in productieruimte.”

Gerard: “Wat is de visie van CZ op de rol van patiëntenorganisaties?”

Alexander: “Patiënten kijken met een ander perspectief naar de zorg dan zorgverleners en zorgverzekeraars. We geloven er in dat we met patiënten(organisaties) moéten samenwerken voor betere zorg. Daar maken we ons hard voor. Van informeren en raadplegen van patiëntenorganisaties en verzekerden tot gezamenlijke betrokkenheid in de besluitvorming bij de zorginkoop. Dat is niet eenvoudig en niet overal te realiseren, maar we streven er wel naar. Ook luisteren we als een patiëntenorganisatie zélf met een voorstel komt.

Soms werken we structureel samen met patiëntenorganisaties. Zo hebben we lange-termijn afspraken met regionale organisaties die de patiëntenbelangen in een regio behartigen. Zij helpen de inbreng van de patiënt te vergroten en versterken. Daarnaast zijn er in regionale proefregio’s ‘coproducties’ met zorgpartners en patiëntorganisaties om de zorg te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een expertisecentrum voor oudere patiënten met veel en complexe behandelvragen.”

Contact