Ziekenhuis

Borstimplantaten: krijg ik die vergoed?

Een borstimplantaat of borstprothese vergoeden wij alleen als dit te maken heeft met een gehele of gedeeltelijke borstamputatie. De vergoeding krijgt u dan uit de basisverzekering. Houdt u rekening ermee dat we de vergoeding verrekenen met het eigen risico.

Hoe vraag ik een maagoperatie voor gewichtsvermindering aan?

Uw arts weet dat er speciale afspraken zijn met een aantal ziekenhuizen over bariatrische chirurgie. Als het nodig is, verwijst uw arts naar dat ziekenhuis. Ook kunt u zelf uw arts om een verwijzing vragen. Natuurlijk mag u ook een van onze zorgadviseurs bellen om de mogelijkheden te bespreken. Zij helpen u graag verder. U kunt ze van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur bereiken op (013) 594 91 10.

Kaakchirurg voor het trekken van verstandskiezen: krijg ik dat vergoed?

De kosten van gecompliceerde extracties worden vanuit de basisverzekering vergoed. Kosten van niet-gecompliceerde extracties, bijvoorbeeld het trekken van een verstandskies, vallen meestal niet onder de dekking van de basisverzekering maar onder de vergoeding van mondzorg in een aantal aanvullende (tandarts)verzekeringen. Kijk voor de vergoeding in het overzicht Vergoedingen: Mondzorg.

Kaakchirurgie: krijg ik dat vergoed?

Behandelingen door een kaakchirurg vallen onder de basisverzekering. U kunt alleen op verwijzing van een tandarts, huisarts of specialist naar de kaakchirurg. Niet-gecompliceerde extracties, bijvoorbeeld het trekken van een verstandskies, vallen meestal niet onder de dekking van de basisverzekering maar onder de vergoeding van mondzorg in de aanvullende (tandarts)verzekering. Kijk voor de vergoeding in het overzicht Vergoedingen: Mondzorg.

U kunt uw kaakchirurg altijd vragen of een behandeling door de basisverzekering wordt vergoed.

Kan ik bij mijn specialist blijven?

Het zou voor een beperkt aantal behandelingen wel zo kunnen zijn dat wij geen afspraken hebben gemaakt met het ziekenhuis waar uw specialist werkt. Wilt u toch naar deze specialist, informeer dan altijd eerst naar de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Wij kopen altijd voldoende zorg in om aan de aanspraken van hun verzekerden tegemoet te kunnen komen. Dat betekent dus dat de verzekerde/patiënt te allen tijde de zorg - in voldoende mate en op tijd - kan krijgen waar hij volgens zijn verzekeringsaanspraken recht op heeft. De toegankelijkheid van de zorg komt dus niet in gevaar.

KI: krijg ik dat vergoed?

 1. De KI-behandeling
  Deze valt onder de basisverzekering (specialistische hulp) en wordt volledig vergoed. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico.
 2. De hormonen
  • Eventueel noodzakelijke hormonen vallen ook onder de basisverzekering, waarbij het het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) van toepassing is.
  • Op sommige hormonen zit op basis van het GVS een eigen bijdrage. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage. Ga naar het vergoedingenoverzicht van uw verzekering om te kijken of u de eigen bijdrage GVS vergoed krijgt.
 3. De donorkosten
  Is er sprake van donorinseminatie (KID)? De donorkosten worden niet vergoed.

Krijgt de zorgverzekeraar informatie die mijn privacy kan schaden?

Met het College Bescherming Persoonsgegevens is afgesproken welke gegevens zorgverzekeraars van ziekenhuizen mogen ontvangen. Zorgverzekeraars ontvangen niet meer informatie dan noodzakelijk. Omdat het ziekenhuis uw privacy beschermt, staat er verder geen nauwkeurige omschrijving van uw individuele behandeling op de rekening. Aan het DBC-zorgproduct is een gemiddelde prijs voor voor het behandeltraject gekoppeld.

Maagverkleining: krijg ik dat vergoed?

Voor vragen over maagverkleining kunt u contact opnemen met het CZ Zorgteam via telefoonnummer (013) 594 91 10. De medewerkers van deze afdeling zijn op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. Ook kunnen zij u meedelen of een vergoeding mogelijk is.

MRI-scan buiten het ziekenhuis: krijg ik dat vergoed?

Nee, de kosten van een MRI-scan zitten in de totale kosten van onderzoek en behandeling in een regulier ziekenhuis. De scan vormt daarbinnen dus geen aparte kostenpost die ook weggelaten kan worden. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met onze het CZ Zorgteam via (013) 594 91 10 (maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur).

MRI-scan: krijg ik dat vergoed?

Als een MRI-scan door uw medisch specialist uit een gecontracteerd ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) medisch noodzakelijk wordt geacht, wordt deze volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Als er nog eigen risico open staat, worden deze kosten hiermee verrekend. De scan moet wel plaatsvinden in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar u onder behandeling bent.

Het is een vorm van planbare zorg en maakt deel uit van een all-in tarief. Dit wordt een zorgproduct genoemd. Dit bedrag geldt voor de volledige behandeling, vanaf het eerste consult tot en met de laatste nacontrole. Hieronder valt ook de MRI-scan. Dit totale zorgproduct betalen wij aan het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar u onder behandeling bent. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met onze afdeling Zorgservice. CZ Zorgservice is op werkdagen van 8:30 uur tot 17:30 uur bereikbaar via telefoonnummer (013) 594 91 10.

Neustussenschot: wordt een operatie vergoed?

Dat hangt af van de reden voor de operatie. Is er een medische noodzaak voor, bijvoorbeeld omdat u problemen hebt met ademhalen, dan wordt de ingreep vergoed. Wordt de operatie om cosmetische redenen uitgevoerd, dan hebt u geen recht op vergoeding.

Borstverkleining of -vergroting: krijg ik dat vergoed?

Een borstverkleining om cosmetische redenen vergoeden wij nooit. Is er een medische noodzaak voor de operatie? Laat uw specialist dan een gemotiveerde aanvraag bij ons indienen. U krijgt schriftelijk bericht of wij de ingreep vergoeden.

Een borstreconstructie bij borstkanker wordt vergoed. Deze moet wel door uw specialist vooraf bij ons worden aangevraagd. Lees meer over de vergoeding van een mammaprothese.

Een borstvergroting vergoeden wij niet.

Kan ik bij een ziekenhuis in het buitenland terecht voor de behandeling van borstkanker?

Wij hebben met een aantal Belgische ziekenhuizen contracten voor de behandeling van borstkanker. We raden de behandeling van borstkanker in het buitenland meestal af, omdat niet altijd alle kosten door ons vergoed worden. Alleen voor reconstructie met eigen weefsel geven wij soms toestemming voor de behandeling in België als de wachttijden in Nederland langer dan een half jaar zijn.

Kan ik voor een maagoperatie voor gewichtsvermindering naar het buitenland?

Ja, dat kan. Let daarbij wel op de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. Belgische ziekenhuizen moeten voor bariatrische chirurgie bij ons dezelfde kwaliteitsinformatie aanleveren als de Nederlandse ziekenhuizen. Met deze gegevens toetsen wij of deze Belgische ziekenhuizen aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Ziekenhuizen in andere landen bieden ons nog geen kwaliteitsinformatie voor bariatrische chirurgie. Wij weten daardoor niet welke buitenlandse ziekenhuizen aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Wij zijn dan ook terughoudend met het inkopen van bariatrische chirurgie.

Plastische chirurgie: krijg ik dat vergoed?

U hebt recht op plastisch chirurgische behandelingen als ze zijn bedoeld om de volgende zaken te corrigeren:

 • Afwijking in uw uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken
 • Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een chronische aandoening die al bij de geboorte aanwezig was
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit
 • De volgende aangeboren misvormingen:
  • lip-, kaak- of gehemeltespleten
  • misvorming van het benig aangezicht
  • goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  • geboortevlekken
  • misvorming van urineweg- en geslachtsorganen

U moet vooraf bij ons zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van ons gekregen hebben. U bent verwezen door een arts.

Een aantal ingrepen worden vanuit de basisverzekering niet vergoed:

 • Behandeling tegen snurken (uvuloplastiek) (behandeling van slaap-apneu wordt overigens nog wel vergoed)
 • Behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden als geen sprake is van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening
 • Liposuctie van de buik
 • Correctie van de oorstand ('flaporen')
 • Plaatsen van een borstprothese als het niet te maken heeft met een gehele of gedeeltelijke borstamputatie
 • Schaamlipcorrectie

Vanuit de aanvullende verzekeringen worden onderstaande behandelingen wel vergoed:

 

Privékliniek: krijg ik een behandeling daar vergoed?

Dat hangt ervan af of de kliniek is toegelaten volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Reguliere ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hebben zo'n toelating. Sommige klinieken noemen zich privékliniek, maar hebben wel een toelating. Twijfelt u of wij de kosten van een bepaalde kliniek vergoeden? Raadpleeg dan de pagina Vind de beste zorg of bel onze Klantenservice, telefoon 088 555 77 77.

Sterilisatie (bijvoorbeeld door middel van essure): krijg ik dat vergoed?

Uit sommige aanvullende verzekeringen wordt sterilisatie van man of vrouw vergoed als hiervoor een verwijzing van een huisarts is. Kijk voor de vergoeding in het overzicht Vergoedingen: Sterilisatie.

Wilt u weten welke zorgverlener een contract heeft? Bel dan onze Ziekenhuislijn via (013) 593 82 40 of mail naar infolijn.msz@cz.nl.

Trombosedienst: krijg ik de kosten daarvan vergoed?

Als de zorg plaats vindt bij een erkende trombosedienst, op de praktijklocatie van de behandelend zorgaanbieder of bij u thuis, valt de zorgverlening van de trombosedienst onder de regeling voor ziekenhuishulp. Dat betekent dat de kosten verrekend worden met het eigen risico.

TV, telefoon of internet tijdens een ziekenhuisopname: krijg ik dat vergoed?

Nee. De niet-medische kosten zoals voor tv, telefoon en eventueel internet vallen niet onder de zorgverzekering en ook niet onder de aanvullende verzekering.

Vruchtbaarheidsbehandelingen: welke worden vergoed?

IVF en ICSI zijn vruchtbaarheidsbehandelingen die, onder bepaalde voorwaarden, voor vergoeding in aanmerking komen. De eerste 3 pogingen inclusief de bijbehorende hormoonbehandeling worden vanuit de basisverzekering vergoed. De behandelingen KI en IUI worden eveneens vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor de bijbehorende hormoonpreparaten.

Vruchtbaarheidsonderzoek: krijg ik dat vergoed?

Vindt het onderzoek plaats in een ziekenhuis (niet privékliniek), dan vallen de kosten onder de regeling voor ziekenhuis- en specialistenhulp in de basisverzekering. Het gaat hier uitsluitend om de onderzoeken die voorafgaan aan eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen. Voor vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI) gelden andere vergoedingsregelingen.

Wanneer mag ik autorijden na een operatie?

De behandelend arts is de enige die kan bepalen of het verantwoord is dat u gaat autorijden. Als de arts aangeeft dat u mag autorijden, is dat voldoende voor de autoverzekeraar.

Botoxbehandelingen: krijg ik die vergoed?

De kosten worden niet vergoed door de Zorgverzekeraar. Onder speciale omstandigheden vallen de kosten van behandelingen met Botox onder het ziekenhuisbudget. Nadere voorwaarden:

 • De kosten vallen onder specialistenhulp vanuit het ziekenhuisbudget, als de behandeling wordt uitgevoerd door een specialist in een regulier ziekenhuis.
 • Er is geen akkoordverklaring nodig. De specialist beoordeelt of men voor de behandeling in aanmerking komt.
 • Er bestaat geen recht op vergoeding als patiënt het medicijn met recept bij de apotheek haalt.
 • Er bestaat geen recht op vergoeding bij behandelingen door een plastisch chirurg (bijvoorbeeld tegen rimpeltjes).

Kan ik kleine controles tijdens de behandeling van schisis dicht bij huis laten doen?

Het is belangrijk dat alle zorg door hetzelfde medische team plaatsvindt, zodat u in alle opzichten de beste zorg krijgt. Voor bijvoorbeeld logopedie of tandartszorg kunt u vaak wel in de buurt van uw woonplaats terecht. Vraag bij het ziekenhuis met welke zorgverleners bij u in de buurt zij samenwerken.

Krijg ik de reis- en verblijfkosten vergoed als ik ver moet reizen voor een operatie of behandeling?

Reis- en verblijfkosten worden bijna nooit vergoed. Er bestaan een paar uitzonderingsgevallen, deze vindt u terug op vergoeding voor zittend vervoer en vergoeding voor logeerkosten 

Worden de kosten van specialisten vergoed?

 • Heeft de specialist een overeenkomst met ons?
  Dan worden de kosten volledig vergoed zowel met de CZ Zorgbewustpolis, CZ Zorg-op-Maatpolis als de CZ Zorgkeuzepolis. Houdt u wel rekening met het eigen risico.
 • Heeft de specialist geen overeenkomst met ons?
  Dan worden de kosten volledig vergoed indien u een CZ Zorgkeuzepolis heeft. Bij de CZ Zorgbewustpolis wordt op restitutiebasis 70% vergoed (in 2016 65%) en de CZ Zorg-op-Maatpolis wordt op restitutiebasis 75% vergoed.

Moet ik overstappen naar een ziekenhuis waar CZ een contract mee heeft?

Het is niet verstandig gedurende uw behandeling zomaar over te stappen. Als u zich zorgen maakt over de kwaliteit van de zorg die u krijgt, bespreek dit dan met uw arts. Ook hebt u recht op een second opinion. Bel gerust voor persoonlijk advies met een van onze zorgadviseurs. U kunt ze van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur bereiken op (013) 594 91 10. Overigens hoeft u zich ook geen zorgen te maken over de vergoeding. Als u al gestart bent met uw behandeling, vergoeden wij deze gewoon volgens uw polisvoorwaarden.

Erfelijkheidsonderzoek: krijg ik dat vergoed?

Vanuit de basisverzekering hebt u recht op een vergoeding van de kosten voor centrale (referentie-)diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden bloed- en beenmergpreparaten. De zorg omvat het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek, de erfelijkheidsadvisering en de met deze zorg verband houdende psychosociale begeleiding.

Indien noodzakelijk voor het advies aan u zal het onderzoek tevens onderzoeken bij andere personen omvatten. Aan hen kan dan tevens advisering plaatsvinden. U hoeft vooraf geen zorgadvies bij ons aan te vragen. Een voorschrift of een verwijzing is ook niet nodig.

De zorg moet worden verleend door een klinisch geneticus die voldoet aan de wettelijk gestelde minimumeisen, verbonden aan een wettelijk erkend en bevoegd Klinisch Genetisch Centrum. Als u verzekerd bent op een CZ Zorg-op-maatpolis of CZ Zorgbewustpolis (naturapolis) moet u naar een gecontracteerde instelling gaan. Vind een gecontracteerd Klinisch Genetisch Centrum. Voor de CZ Zorgkeuzepolis (restitutiepolis) hoeft de zorgverlener geen overeenkomst met ons te hebben.

Hoe weet ik wat mijn behandeling kost?

Wij maken voor het grootste gedeelte van de behandelingen prijsafspraken met ziekenhuizen. Als u naar een ziekenhuis gaat waarmee wij een contract hebben voor de behandeling die u nodig hebt, krijgt u uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel zelf uw eigen risico. Gaat u liever naar een ziekenhuis waarmee wij geen contract hebben? Dan verschilt de vergoeding per verzekeringspolis. De medewerkers van onze Klantenservice leggen het u graag uit, bel 088 555 77 77.

In ons zoekprogramma vindt u de tarieven van behandelingen tot € 885,- van gecontracteerde instellingen over het behandeljaar 2016. Het merendeel van de tarieven van behandelingen in 2017 tot € 885,- publiceren we rond maart 2017. We maken nu nog prijsafspraken voor 2017. 

Hoe weet ik wat voor kwaliteit een ziekenhuis biedt?

Bekijk informatie over medische kwaliteit, wachttijden en patiëntervaringen in Nederlandse ziekenhuizen. Ook in de Databank Kwaliteit van de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen www.ziekenhuizentransparant.nl is informatie te vinden over de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid en de patiëntvriendelijkheid in ziekenhuizen.

IVF: krijg ik meer dan drie pogingen vergoed?

Nee, de basisverzekering vergoedt maximaal 3 pogingen. Wij hebben geen aanvullende verzekeringen met een vergoeding voor extra IVF.

IVF of ICSI: krijg ik dit ook vergoed als het in het buitenland gebeurt?

IVF/ICSI-behandeling in het buitenland wordt onder dezelfde voorwaarden vergoed als in Nederland. Wij hebben in België enkele ziekenhuizen gecontracteerd waar IVF/ICSI mogelijk is. Het CZ Zorgteam kan u naar deze ziekenhuizen bemiddelen. De behandeling moet u altijd vooraf aanvragen. Wilt u naar een ander buitenlands ziekenhuis? Ook dan adviseren wij u vooraf een akkoordverklaring aan te vragen. U krijgt dan schriftelijk van ons bericht of wij de behandeling vergoeden en onder welke voorwaarden. Daarmee voorkomt u mogelijke teleurstelling. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis en gebaseerd op de Nederlandse marktconforme tarieven.