Farmacie

Actueel

Voorkeursgeneesmiddelen 2017

Ook voor 2017 heeft CZ een lijst met voorkeursgeneesmiddelen vastgesteld. Deze lijst geldt voor de verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA (CZ-groep). Ten opzichte van de lijst die geldt voor 2016, heeft bij een aanzienlijk aantal stofnamen een wisseling van registratiehouder plaatsgevonden. Daarnaast bevat de lijst voor 2017 een aantal nieuwe stofnamen.

Januari 2017

De nieuwe preferente middelen zijn in de G-standaard van januari 2017 verwerkt. Om in januari 2017 eventuele voorraden van preferente geneesmiddelen 2016 op te maken, zullen alleen dan, naast de preferente middelen 2017, ook de preferente middelen 2016 worden vergoed.

Uitzondering

De CZ-groep vergoedt per productcategorie in beginsel geen kosten voor andere geneesmiddelen dan aangewezen. CZ maakt hierop alleen een uitzondering als behandeling met een aangewezen middel medisch onverantwoord is.

Afleveren en declareren dure geneesmiddelen

In de overeenkomst farmaceutische zorg is opgenomen dat geneesmiddelen die per maand duurder zijn dan € 1.000,- (inclusief BTW), door apotheekhoudenden maximaal voor één maand mogen worden geleverd en gedeclareerd. Deze bepaling staat al langer in de overeenkomst, maar vanaf januari 2017 zal CZ strenger toezien op de naleving hiervan.

Afwijzing

Als een geneesmiddel duurder dan € 1.000,- per maand (inclusief BTW) wordt afgeleverd en gedeclareerd voor een termijn langer dan een maand, zal de declaratie vanaf januari 2017 afgewezen worden.

Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen

De zorgverzekeraars hebben een aanvulling op de landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld, die op 1 januari 2017 van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan deze lijst hanteren bij het bepalen of sprake is van vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de overeenkomst die u met CZ hebt. 

Vragen van verzekerden: aan de apotheek of CZ?

Vragen van verzekerden over nota’s handelt de CZ Declaratieservice volledig af. In een aantal situaties lukt dat niet en belt CZ namens de verzekerde naar de apotheek. Maar het kan ook zijn dat CZ de verzekerde terugverwijst naar de apotheek.

Voorbeelden: wanneer kan CZ de verzekerde terugverwijzen naar de apotheek?

 • Als het een dubbel-declaratie betreft en verzekerde geeft aan het middel maar één keer gehad te hebben; 
 • Bij declaratie bij een tweeling waar het geneesmiddel op de verkeerde persoon is ingediend. Hierbij moet nagegaan worden of het recept op de juiste persoon is uitgeschreven; 
 • Als het een declaratie betreft waarvan de verzekerde aangeeft dat hij deze zelf al aan de balie van de apotheek heeft voldaan (nota apotheek meenemen); 
 • Als de verzekerde aangeeft het geneesmiddel niet opgehaald te hebben. Misschien staat het nog klaar bij de apotheek; 
 • Als de verzekerde aangeeft dat het gedeclareerde aantal medicijnen niet overeenkomt met het aantal medicijnen dat geleverd werd;  
 • Als de prijs van het geneesmiddel een grote afwijking heeft t.o.v. voorgaande leveringen. Bijvoorbeeld bij het leveren van een niet-voorkeursgeneesmiddel waarbij geen sprake is van M.N.; 
 • Als de verzekerde aangeeft dat de apotheek een verkeerd geneesmiddel meegaf; 
 • Als een verzekerde een declaratie van een geneesmiddel krijgt, maar de naam niet vermeld staat en verzekerde aangeeft niets van dit middel te weten. Een aantal geneesmiddelen wordt niet met naam op de afrekenspecificatie vermeld en deze worden ook niet aan de telefoon doorgegeven. Dit is als het geneesmiddel in de volgende groep valt: 
 1. Anticonceptiva 
 2. Antidepressiva 
 3. Antipsychotica 
 4. Cannabis 
 5. Condooms/glijmiddel 
 6. Erectiemiddelen 
 7. Zwangerschap
 8. HIV/Aids middelen 
 9. Slaap- en kalmeringsmiddelen 
 10. Testosteronen 
 11. Vaginale middelen 
 12. Verslavingsmiddelen 
 13. Placebo

Uitleg bij en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017

CZ heeft haar basisovereenkomst farmaceutische zorg tegen het licht gehouden met als doel deze inhoudelijk en qua leesbaarheid te verbeteren. Dit ook met in gedachten Het Roer Gaat Om (HRGO). Verder is een aantal collectieven (zorgmakelaars) gevraagd om feedback op de conceptovereenkomst te geven.

Het document ‘Nadere uitleg en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017’, te vinden op onze website, geeft de belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst weer en geeft ook uitleg bij een aantal passages uit de inmiddels gepubliceerde basisovereenkomst.

Let op: het document Nadere uitleg en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017 kan niet los gezien worden van de basisovereenkomst farmaceutische zorg 2017, bestaande uit Deel I en II. Laatst genoemde delen zijn, per type apotheek, gepubliceerd op onze website. Om het Deel I en/of II in te kunnen zien, hebt u een wachtwoord nodig. Alle apotheken, met uitzondering van de eigendomsapotheken van de grotere koepels, hebben een wachtwoord per brief d.d. 16 september 2016 ontvangen.

Alle eerdere berichten