Farmacie

Actueel

Instructie over het doorgeven van HKZ-gegevens

April 2018 - Bent u in april 2018 per brief gevraagd om uw HKZ-gegevens uiterlijk 15 juni 2018 aan CZ door te geven dan wel te actualiseren via het CZ Portaal Zorgaanbod? Wellicht is dan de volgende instructie nog handig voor u: 

Inloggen op het CZ Portaal Zorgaanbod kunt u met het VECOZO-certificaat, gekoppeld aan uw apotheek (hebt u meerdere apotheken, dan dient u meerdere keren in te loggen). Eenmaal ingelogd is onder 'Overzicht' de bedoelde vragenlijst Etalagegegevens Apotheek te vinden. In de vragenlijst Etalagegegevens Apotheek kunt u, naast andere zaken, aangeven of de apotheek HKZ-gecertificeerd is en tot wanneer. Alleen via deze procedure aangeleverde HKZ-gegevens kunnen meegeteld worden voor uw classificatie. Uw HKZ-certificaat en/of certificaatnummer separaat doorsturen, is in deze procedure niet nodig (moet op het moment van eventuele controle natuurlijk wel beschikbaar zijn). 

Eventueel is een handleiding voor het gebruik van CZ Portaal Zorgaanbod beschikbaar.  

Gegevens gevuld? 
Hebt u gegevens aangepast in de vragenlijst Etalagegegevens Apotheek, dan worden deze nog niet meteen getoond. Zodra CZ uw wijzigingen akkoord heeft bevonden (na enkele werkdagen), zijn uw wijzigingen te raadplegen. Uw ingevulde gegevens worden vervolgens na twee werkdagen ook overgenomen op de Zorgvinder.

Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2019

April 2018 - CZ groep is gestart met de voorbereidingen voor de inkoop van farmaceutische zorg voor 2019. Apotheken en apotheekhoudende huisartspraktijken die voor 2019 in aanmerking kunnen komen voor een overeenkomst farmaceutische zorg, en die (al dan niet via hun vertegenwoordiger) daarover nog geen overeenstemming hebben bereikt, hebben een brief (d.d. 5 of 6 april jl.) ontvangen waarin werd gewezen op een aantal zaken die door hen voorbereid moeten worden: 
 • Tot uiterlijk 30 juni 2018 kunt u, via e-mail, aan CZ doorgeven door welk collectief u vertegenwoordigd wenst te worden bij onderhandeling over de overeenkomst farmaceutische zorg 2019.
 • Tot uiterlijk 15 juni 2018 kunt u aan ons de HKZ-gegevens van uw apotheek doorgeven.
 • Het is belangrijk dat u tijdig controleert of u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat met de juiste autorisaties om uw overeenkomst voor 2019 later dit jaar te kunnen ontvangen via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

LET OP: niet alle hierboven genoemde punten zijn voor iedereen relevant
Alleen als één of meerdere van de voornoemde punten op uw (praktijk)situatie van toepassing zijn, hebt u eerder deze maand een brief (d.d. 5 of 6 april 2018) ontvangen. In die brief vindt u meer informatie over bovenstaande zaken, voor zover op u van toepassing. CZ groep raadt u aan de acties waar in de brief naar verwezen wordt tijdig uit te voeren. Op die manier zorgen we samen voor een correcte contractering van farmaceutische zorg voor 2019.

Indicatoren voor classificatie 2019

Gewoonlijk publiceert CZ rond 1 april 2018 de Waardemonitor 2019, inclusief de indicatoren voor de classificatie 2019. Op dit moment vinden er echter gesprekken plaats in het kader van: “Ontregel de Zorg”. De uitkomsten van dit overleg kunnen van invloed zijn op de inhoud van de Waardemonitor 2019, waardoor we deze nog niet publiceren.

Met vertegenwoordigers van apothekers heeft CZ echter afgesproken om voorafgaand aan het jaar waarover wordt gemeten (hier: 1 april 2018 t/m 31 maart 2019) de indicatoren bekend te maken waarmee zal worden gerekend. Deze indicatoren treft u hieronder aan. Hiermee kunt u anticiperen op de indicatoren, en daarmee op de classificatie die in de zomer van volgend jaar (2019) zal worden berekend.

De 14 indicatoren

De MOG-, IVM, MFB, SKIF-indicator geeft het totaal van nieuwe en bestaande patiënten weer, behalve bij indicator zeven, deze gaat alleen over nieuwe patiënten. De score van de apotheek wordt weergeven in drie groepen. CZ-gemiddeld en hoger of lager dan CZ-gemiddeld.

Beschrijving inhoud van de MOG-, IVM-, MFB- en SKIF-indicatoren

1. Doelmatigheid multisource-middelen
CZ verstaat onder multisource-middelen alle geneesmiddelen die geen Single-source geneesmiddelen zijn .
PPI’s, cholesterolverlagers en magistrale bereidingen zonder Z-Indexnummer worden uitgesloten.

 • Teller: Alle DDD’s van een geneesmiddel met inkoopkanaal 2 of 4.
 • Noemer: Alle DDD’s met inkoopkanaal 1, 2, 3, 4 en 6 minus DDD singlesource. Waar mogelijk wordt gecorrigeerd voor nieuwe generieken (branded generics) die in inkoopkanaal 1 of 3 zijn opgenomen.

2. Doelmatigheid singlesource-middelen

Een zo laag mogelijke uitkomst geeft de hoogste score.
PPI’s, cholesterolverlagers en magistrale bereidingen zonder Z-Indexnummer worden uitgesloten.
Middelen die zijn opgenomen in het CZ Onder-Couvert-beleid vallen buiten deze indicator.

 • Teller: Alle DDD’s spécialité van singlesource geneesmiddelen.
 • Noemer: Alle DDD’s met inkoopkanaal 1,2,3,4, en 6. 

3. Voorkeursmiddelen cholesterolverlagers

 • Teller: Aantal DDD’s generiek simvastatine, atorvastatine en rosuvastatine (C10AA01, C10AA05 en C10AA07).
 • Noemer: Alle DDD’s cholesterolverlagers (C10AA, C10BA02, C10BA05, C10AX**) 

4. Voorkeursmiddelen PPI

 • Teller: Aantal DDD’s met generieke omeprazol en pantoprazol (A02BC01 en A02BC02). 
 • Noemer: Alle DDD’s protonpompremmers (A02BC**).

5. Aandeel eerstekeus antibiotica 

Voorschriften waarbij maximaal 20 dagen daarvoor, een ander antibioticum (J01) is afgeleverd, worden uitgesloten

 • Teller: Alle DDD’s antibiotica (J01****) minus Reserve en tweedekeus antibiotica: Fluorchinolonen (J01MA**, J01MB**), cefalosporines (J01DB**, J01DC**, J01DD**) en amoxicilline+clavulaanzuur (J01CR02). 
 • Noemer: Alle DDD’s antibiotica (J01****) 

6. Tweede generatie hormonale anticonceptiva

 • Teller: Aantal DDD’s tweede generatie hormonale anticonceptiva (G03AA11, G03AA07, G03AB03)
 • Noemer: Alle DDD’s hormonale anticonceptiva (G03AA09, G03AA10, G03AA12, G03AA13, G03AA14, G03AB08, G03AA05, G03AA07, G03AB03, G03AA11, G03HB01)

7. Normindicator combinatietherapie bij nieuwe Astma/COPD-patiënten

 • Teller: Aantal DDD’s combinatiegeneesmiddelen bij nieuwe gebruikers (R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12, R03AL**, R03BB54)
 • Noemer: Totale long-specifieke inhalatiemedicatie bij nieuwe patiënten (R03AC**, R03BA**, R03AK**, R03DC**, R03BB**, R03AL**, R03DA**).

CZ gaat ervan uit dat deze indicator bij 20% of minder van de nieuwe Astma/COPD-patiënten gerealiseerd kan worden. Als de indicator 20% of minder is, ontvangt u de maximale score.

**** De geneesmiddelen worden op ATC-niveau weergegeven; daar waar de ATC-code niet op 7 posities wordt ingevuld, staan in de laatste posities sterretjes.

In 2019 zullen de resultaten van de Normindicator Medicatie-beoordelingen (MB’n) worden teruggekoppeld aan de apotheek. Deze indicator telt niet mee voor de classificatie 2019.
Deze indicator gaat over 65-plus patiënten met minimaal vijf verschillende stofnamen op ATC4 niveau die een medicatiebeoordeling hebben ontvangen. De norm voor deze indicator ligt op 10%. Wanneer een apotheek geen 65-plussers verzorgt, dan wordt deze indicator niet weergegeven.  

HKZ en PREM-indicatoren

Indicator 8:

Geldige HKZ-certificering van de apotheek op 15 juni 2019

Indicatoren 9 t/m 14

Worden gehaald uit de scores op onderstaande vragen van het PREM-onderzoek 2019.

9. Aanbevelingsvraag
10. Gevraagd naar begeleiding bij medicijngebruik
11. Gevraagd naar de werking van de medicijnen
12. Gevraagd naar bijwerkingen van medicijnen
13. Gevraagd naar het meedenken over medicijngebruik
14. Gevraagd naar privacy-respectering

Fampyra® niet opgenomen in de basisverzekering

Voorwaardelijke vergoedingen worden aangewezen voor een bepaalde periode. Dit geldt ook voor het geneesmiddel Fampyra®. Fampyra® wordt tot 1 april 2018 vergoed als een verzekerde, van 18 jaar of ouder met multiple sclerose, een score heeft van 4 tot en met 7 op de Expanded Disability Status Scale.

Per 1 april 2018 vervalt de voorwaardelijke vergoeding voor Fampyra®. Zorginstituut Nederland heeft nu de minister van VWS geadviseerd om Fampyra® niet op te nemen in de basisverzekering; het medicijn is niet effectief gebleken. Fampyra® is niet bewezen beter gebleken dan de gebruikelijke behandeling (fysiotherapie en oefentherapie), maar wel duurder.

Nu Fampyra® niet wordt opgenomen in de basisverzekering, bestaat er na 1 april 2018 geen aanspraak meer op vergoeding van Fampyra®/fampridine. Er is benadrukt dat het stoppen met het geneesmiddel niet gevaarlijk is; een conclusie die wordt onderschreven door Zorginstituut Nederland, patiëntenverenigingen en medici.

Voorkeursgeneesmiddelen 2018

December - Ook voor 2018 heeft CZ een lijst met voorkeursgeneesmiddelen vastgesteld. Deze lijst geldt voor de verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA (CZ groep). Ten opzichte van de lijst die geldt voor 2017, heeft bij een aanzienlijk aantal stofnamen een wisseling van registratiehouder plaatsgevonden. Daarnaast bevat de lijst voor 2018 enkele nieuwe stofnamen.

Salmeterol/fluticason 25/250 ug/do

Salmeterol/fluticason 25/250 ug/do is net als in 2017 ook in 2018 preferent aangewezen. Door een misverstand tussen de leverancier en CZ groep is voor januari 2018 een verkeerd ZI-nummer als preferent verwerkt in de G-standaard. Om zorgaanbieders zo min mogelijk last te laten ondervinden van dit misverstand, is besloten dat salmeterol/fluticason 25/250 ug/do in januari 2018 op basis van prijspreferentie afgeleverd mag worden.

Januari 2018

De andere preferente middelen zijn in de G-standaard van januari 2018 verwerkt. Om in januari 2018 eventuele voorraden van preferente geneesmiddelen 2017 op te maken, zullen alleen dan, naast de preferente middelen 2018, ook de preferente middelen 2017 worden vergoed.

Uitzondering

CZ groep vergoedt per productcategorie in beginsel geen kosten voor andere geneesmiddelen dan aangewezen. CZ maakt hierop alleen een uitzondering als behandeling met een aangewezen middel medisch onverantwoord is.

Alle eerdere berichten