Farmacie

Actueel

Voorkeursgeneesmiddelen 2018

December - Ook voor 2018 heeft CZ een lijst met voorkeursgeneesmiddelen vastgesteld. Deze lijst geldt voor de verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA (CZ groep). Ten opzichte van de lijst die geldt voor 2017, heeft bij een aanzienlijk aantal stofnamen een wisseling van registratiehouder plaatsgevonden. Daarnaast bevat de lijst voor 2018 enkele nieuwe stofnamen.

Salmeterol/fluticason 25/250 ug/do

Salmeterol/fluticason 25/250 ug/do is net als in 2017 ook in 2018 preferent aangewezen. Door een misverstand tussen de leverancier en CZ groep is voor januari 2018 een verkeerd ZI-nummer als preferent verwerkt in de G-standaard. Om zorgaanbieders zo min mogelijk last te laten ondervinden van dit misverstand, is besloten dat salmeterol/fluticason 25/250 ug/do in januari 2018 op basis van prijspreferentie afgeleverd mag worden.

Januari 2018

De andere preferente middelen zijn in de G-standaard van januari 2018 verwerkt. Om in januari 2018 eventuele voorraden van preferente geneesmiddelen 2017 op te maken, zullen alleen dan, naast de preferente middelen 2018, ook de preferente middelen 2017 worden vergoed.

Uitzondering

CZ groep vergoedt per productcategorie in beginsel geen kosten voor andere geneesmiddelen dan aangewezen. CZ maakt hierop alleen een uitzondering als behandeling met een aangewezen middel medisch onverantwoord is.

Protocollen bij aflevering Bijlage II geneesmiddelen

December - Graag wijzen wij u op de protocollen die gelden rondom het afleveren van geneesmiddelen die opgenomen zijn in Bijlage II Regeling zorgverzekering*. Voor deze geneesmiddelen geldt dat de zorgaanbieder met de protocollen kan beoordelen of recht op vergoeding bestaat. Deze protocollen bestaan uit artsenverklaringen en apotheekinstructies en worden gecommuniceerd via de website www.znformulieren.nl. De geneesmiddelen waarvoor dit geldt zullen aan de zorgaanbieder worden gecommuniceerd middels ZN-coderingen. De ZN-codering, die via de Taxe wordt aangeleverd, bepaalt de manier van toetsen. Voor geneesmiddelen uit de Bijlage II groep 4 heeft iedere zorgverzekeraar een eigen beleid. We verwijzen u hiervoor naar het Reglement farmacie op onze zorgaanbiederssite.

Bij de levering van een Bijlage II geneesmiddel waarvoor een toetsing is vereist, bent u verplicht om de desbetreffende toetsing uit te voeren en toe te voegen aan het patiëntendossier. Dit geldt ook wanneer dit geneesmiddel voorheen door een andere zorgaanbieder is geleverd.

Het is alleen toegestaan om volledig en correct ingevulde artsenverklaringen in behandeling te nemen. Wij vragen u de voorwaarden op de artsenverklaring en/of apotheekinstructie nauwkeurig te toetsen en dit vast te leggen in het patiëntendossier. Bij een achterafcontrole kunnen deze documenten worden opgevraagd.

*Voor de meest actuele tekst van Bijlage II verwijzen wij u naar http://wetten.overheid.nl/ (zoek in de titel op 'Regeling zorgverzekering' en scroll dan links onder de hoofdstukken naar bijlage II) en de publicatie van de wijzigingen in de Staatscourant.

Artikelpreferente valsartan 160mg van Centrafarm tijdelijk niet beschikbaar

November 2017 - CZ is begin november 2017 gewezen op het mogelijk onvoldoende beschikbaar zijn van de artikelpreferente valsartan 160mg van Centrafarm vanaf eind november 2017. Dit bericht kwam te laat om voor november 2017 nog via de Z-Index een vervangend middel aan te wijzen. Voor december is dat wel gelukt. Vanaf 1 december 2017 is de Valsartan 160mg van Focus Care (ZI-nummer 16311221) artikelpreferent aangewezen.

Omdat CZ voor november 2017 geen aanpassing in de Z-Index heeft kunnen doorvoeren met betrekking tot de artikelpreferente Valsartan 160mg, is besloten dat Valsartan 160mg in november 2017 op basis van prijspreferentie afgeleverd mag worden.

Waar vind ik meer informatie over de resultaten van de Kwaliteitsmonitor?

Augustus 2017 – De classificatiescore voor uw apotheek is, zoals aangegeven in de Kwaliteitsmonitor Farmacie 2017, tot stand gekomen op basis van de resultaten van de PREM, de door u verstrekte HKZ-gegevens en declaratiegegevens over de periode april 2016 tot en met maart 2017. De score en de daaraan verbonden A-, B-, of C-classificatie van uw apotheek voor 2017 zijn u per brief medegedeeld.

Uitkomsten MOG/IVM-indicatoren

De MOG/IVM-indicatoren die voor de classificatie van de apotheken zijn gebruikt, zijn beschreven in de overeenkomst en in de Kwaliteitsmonitor 2017. Deze indicatoren zijn berekend op basis van de bij CZ ingediende (her)declaraties van de apotheek over de periode april 2016 tot en met maart 2017. De indicatoren zijn niet berekend op basis van SFK-cijfers, die gaan over het complete declaratiebestand van uw apotheek.

Uitkomsten PREM Farmacie indicatoren

In 2017 zijn de patiëntervaringen binnen de Kwaliteitsmonitor voor het eerst gewaardeerd op basis van de PREM Farmacie (Patient Reported Experience Measures). CZ gebruikt de Benchmark PREM Farmacie 2017 die door Significant is vastgesteld. Echter, tijdens de berekening van de Benchmark PREM Farmacie 2017 is door Significant vastgesteld dat een deel van de apotheken de ingangseis voor eerste en tweede uitgifte (EU/TU) in de PREM Farmacie 2017 niet gehaald heeft. Om de uitkomsten van de Benchmark PREM Farmacie 2017 toch te kunnen gebruiken, heeft Significant, samen met KNMP, de Patiëntenfederatie en ZN, bepaald de EU/TU als thema te beschouwen.
Op basis van de landelijk bepaalde wijzigingen met betrekking tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 heeft CZ de puntentelling voor de classificatie 2017 van openbare apotheken moeten aanpassen. Anders dan in de Kwaliteitsmonitor 2017 staat beschreven, zijn bij de PREM indicatoren de drie vragen over EU/TU vervangen door de resultaten van het thema “Ervaringen bij eerste en tweede uitgifte”. Het te behalen puntenaantal voor de drie individuele vragen en het thema is gelijk. Door deze aanpassing zijn openbare apotheken niet benadeeld in hun classificatie als gevolg van bevindingen bij de Benchmark PREM Farmacie 2017. Meer hierover in het eerder gepubliceerde nieuwsbericht “Aangepaste puntentelling classificatie 2017”.

Uitkomst HKZ indicator

Voor het behalen van de maximale score voor HKZ-certificering heeft men vóór 15 juni 2017 via het CZ-Portaal Zorgaanbod aan moeten geven dat de apotheek HKZ-gecertificeerd is. Alleen als u via deze weg de HKZ-certificering voor de apotheek hebt doorgegeven, ontvangt u de maximale score voor HKZ-certificering.

Geen punten?

Hebt u geen punten ontvangen bij de PREM-indicatoren?

CZ ontvangt uw PREM-resultaten van Significant, het bureau dat de Benchmark PREM Farmacie 2017 vaststelt. Om tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 te komen, gebruikt Significant alleen de PREM-resultaten die Significant vóór 1 juni 2017 heeft ontvangen van verzamelbureaus die voor apotheken vragenlijsten hebben uitgezet. Als u geen punten hebt ontvangen bij de PREM-indicatoren, dan betekent dit dat CZ uw PREM-resultaten niet heeft ontvangen van Significant.

Wilt u weten waarom CZ of Significant geen PREM-resultaten hebben ontvangen?

Neem dan contact op met het verzamelbureau dat u hebt gecontracteerd voor het vaststellen van uw PREM-resultaten.

Hebt u geen punten toegekend gekregen voor HKZ, maar bent u wel HKZ-gecertificeerd?

Dan heeft CZ van u vóór 15 juli 2017 geen geactualiseerde HKZ-gegevens ontvangen via Mijn Zorgaanbod. De noodzaak van de aanmelding vóór 15 juni maken wij bekend in zowel de overeenkomst, als de Kwaliteitsmonitor en in meerdere (nieuws)brieven.

Hebt u geen punten ontvangen bij de MOG/IVM-indicatoren?

Hebben te weinig patiënten in uw apotheek een geneesmiddel ontvangen dat betrekking heeft op een MOG/IVM-indicator? Dan worden de MOG/IVM-indicatoren niet berekend. CZ berekent de classificatie van de apotheek in dat geval alleen op basis van de uitkomsten van de PREM en de HKZ-certificering. De te behalen score is hierbij naar rato aangepast.

Aangepaste puntentelling classificatie 2017

Augustus 2017 - CZ meet jaarlijks de kwaliteit van openbare apotheken. Op basis van welke indicatoren staat beschreven in de Kwaliteitsmonitor.

Patiëntervaringen

Patiëntervaringen zijn voor CZ belangrijke graadmeters als het gaat om het bepalen van de kwaliteit van openbare apotheken. Enkele indicatoren van de Kwaliteitsmonitor 2017 hebben daarom betrekking op de ervaringen van patiënten bij apotheken. In voorgaande jaren zijn deze ervaringen gemeten aan de hand van de CQi (Consumer Quality index). In 2017 zijn de patiëntervaringen binnen de Kwaliteitsmonitor voor het eerst gewaardeerd op basis van de PREM Farmacie (Patient Reported Experience Measures). Het PREM-onderzoek schetst een goed beeld van patiëntervaren kwaliteit, maar ook van geleverde farmaceutische patiëntenzorg.

Ingangseis eerste en tweede uitgifte

Tijdens de berekening van de Benchmark PREM Farmacie 2017 is door Significant vastgesteld dat een deel van de apotheken de ingangseis voor eerste en tweede uitgifte (EU/TU) niet haalt. Een routevraag in de PREM Farmacie 2017 kan hier debet aan zijn. Bij nader onderzoek is ook geconstateerd dat de ingangseis voor twee EU/TU-vragen ongeveer 50 respondenten had moeten zijn in plaats van 35 respondenten. Om de uitkomsten van de Benchmark PREM Farmacie 2017 toch te kunnen gebruiken heeft Significant, samen met KNMP, de Patiëntenfederatie en ZN, bepaald de EU/TU als thema te beschouwen waardoor de minimale steekproefgrootte slechts 22 respondenten behoeft te zijn.

Aanpassing puntentelling Kwaliteitsmonitor 2017

Op basis van de landelijk bepaalde wijzigingen met betrekking tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 zal CZ ook de puntentelling voor de classificatie 2017 (van toepassing op de contractering 2018) van openbare apotheken aanpassen. De drie vragen over EU/TU worden vervangen door de resultaten van het thema “Ervaringen bij eerste en tweede uitgifte”. Het te behalen puntenaantal voor de drie individuele vragen en het thema is gelijk. Door deze aanpassing zullen openbare apotheken niet benadeeld worden als gevolg van bevindingen bij de Benchmark PREM Farmacie 2017.

Bekendmaking classificatie 2017

Openbare apotheken zullen in de loop van augustus 2017 hun classificatie 2017 (van toepassing op de contractering 2018) per brief ontvangen. Deze classificatie zal dan ook gepubliceerd worden op de Zorgvinder van CZ.

Alle eerdere berichten