Farmacie

Actueel

Artikelpreferente valsartan 160mg van Centrafarm tijdelijk niet beschikbaar

November 2017 - CZ is begin november 2017 gewezen op het mogelijk onvoldoende beschikbaar zijn van de artikelpreferente valsartan 160mg van Centrafarm vanaf eind november 2017. Dit bericht kwam te laat om voor november 2017 nog via de Z-Index een vervangend middel aan te wijzen. Voor december is dat wel gelukt. Vanaf 1 december 2017 is de Valsartan 160mg van Focus Care (ZI-nummer 16311221) artikelpreferent aangewezen.

Omdat CZ voor november 2017 geen aanpassing in de Z-Index heeft kunnen doorvoeren met betrekking tot de artikelpreferente Valsartan 160mg, is besloten dat Valsartan 160mg in november 2017 op basis van prijspreferentie afgeleverd mag worden.

Waar vind ik meer informatie over de resultaten van de Kwaliteitsmonitor?

Augustus 2017 – De classificatiescore voor uw apotheek is, zoals aangegeven in de Kwaliteitsmonitor Farmacie 2017, tot stand gekomen op basis van de resultaten van de PREM, de door u verstrekte HKZ-gegevens en declaratiegegevens over de periode april 2016 tot en met maart 2017. De score en de daaraan verbonden A-, B-, of C-classificatie van uw apotheek voor 2017 zijn u per brief medegedeeld.

Uitkomsten MOG/IVM-indicatoren

De MOG/IVM-indicatoren die voor de classificatie van de apotheken zijn gebruikt, zijn beschreven in de overeenkomst en in de Kwaliteitsmonitor 2017. Deze indicatoren zijn berekend op basis van de bij CZ ingediende (her)declaraties van de apotheek over de periode april 2016 tot en met maart 2017. De indicatoren zijn niet berekend op basis van SFK-cijfers, die gaan over het complete declaratiebestand van uw apotheek.

Uitkomsten PREM Farmacie indicatoren

In 2017 zijn de patiëntervaringen binnen de Kwaliteitsmonitor voor het eerst gewaardeerd op basis van de PREM Farmacie (Patient Reported Experience Measures). CZ gebruikt de Benchmark PREM Farmacie 2017 die door Significant is vastgesteld. Echter, tijdens de berekening van de Benchmark PREM Farmacie 2017 is door Significant vastgesteld dat een deel van de apotheken de ingangseis voor eerste en tweede uitgifte (EU/TU) in de PREM Farmacie 2017 niet gehaald heeft. Om de uitkomsten van de Benchmark PREM Farmacie 2017 toch te kunnen gebruiken, heeft Significant, samen met KNMP, de Patiëntenfederatie en ZN, bepaald de EU/TU als thema te beschouwen.
Op basis van de landelijk bepaalde wijzigingen met betrekking tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 heeft CZ de puntentelling voor de classificatie 2017 van openbare apotheken moeten aanpassen. Anders dan in de Kwaliteitsmonitor 2017 staat beschreven, zijn bij de PREM indicatoren de drie vragen over EU/TU vervangen door de resultaten van het thema “Ervaringen bij eerste en tweede uitgifte”. Het te behalen puntenaantal voor de drie individuele vragen en het thema is gelijk. Door deze aanpassing zijn openbare apotheken niet benadeeld in hun classificatie als gevolg van bevindingen bij de Benchmark PREM Farmacie 2017. Meer hierover in het eerder gepubliceerde nieuwsbericht “Aangepaste puntentelling classificatie 2017”.

Uitkomst HKZ indicator

Voor het behalen van de maximale score voor HKZ-certificering heeft men vóór 15 juni 2017 via het CZ-Portaal Zorgaanbod aan moeten geven dat de apotheek HKZ-gecertificeerd is. Alleen als u via deze weg de HKZ-certificering voor de apotheek hebt doorgegeven, ontvangt u de maximale score voor HKZ-certificering.

Geen punten?

Hebt u geen punten ontvangen bij de PREM-indicatoren?

CZ ontvangt uw PREM-resultaten van Significant, het bureau dat de Benchmark PREM Farmacie 2017 vaststelt. Om tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 te komen, gebruikt Significant alleen de PREM-resultaten die Significant vóór 1 juni 2017 heeft ontvangen van verzamelbureaus die voor apotheken vragenlijsten hebben uitgezet. Als u geen punten hebt ontvangen bij de PREM-indicatoren, dan betekent dit dat CZ uw PREM-resultaten niet heeft ontvangen van Significant.

Wilt u weten waarom CZ of Significant geen PREM-resultaten hebben ontvangen?

Neem dan contact op met het verzamelbureau dat u hebt gecontracteerd voor het vaststellen van uw PREM-resultaten.

Hebt u geen punten toegekend gekregen voor HKZ, maar bent u wel HKZ-gecertificeerd?

Dan heeft CZ van u vóór 15 juli 2017 geen geactualiseerde HKZ-gegevens ontvangen via Mijn Zorgaanbod. De noodzaak van de aanmelding vóór 15 juni maken wij bekend in zowel de overeenkomst, als de Kwaliteitsmonitor en in meerdere (nieuws)brieven.

Hebt u geen punten ontvangen bij de MOG/IVM-indicatoren?

Hebben te weinig patiënten in uw apotheek een geneesmiddel ontvangen dat betrekking heeft op een MOG/IVM-indicator? Dan worden de MOG/IVM-indicatoren niet berekend. CZ berekent de classificatie van de apotheek in dat geval alleen op basis van de uitkomsten van de PREM en de HKZ-certificering. De te behalen score is hierbij naar rato aangepast.

Aangepaste puntentelling classificatie 2017

Augustus 2017 - CZ meet jaarlijks de kwaliteit van openbare apotheken. Op basis van welke indicatoren staat beschreven in de Kwaliteitsmonitor.

Patiëntervaringen

Patiëntervaringen zijn voor CZ belangrijke graadmeters als het gaat om het bepalen van de kwaliteit van openbare apotheken. Enkele indicatoren van de Kwaliteitsmonitor 2017 hebben daarom betrekking op de ervaringen van patiënten bij apotheken. In voorgaande jaren zijn deze ervaringen gemeten aan de hand van de CQi (Consumer Quality index). In 2017 zijn de patiëntervaringen binnen de Kwaliteitsmonitor voor het eerst gewaardeerd op basis van de PREM Farmacie (Patient Reported Experience Measures). Het PREM-onderzoek schetst een goed beeld van patiëntervaren kwaliteit, maar ook van geleverde farmaceutische patiëntenzorg.

Ingangseis eerste en tweede uitgifte

Tijdens de berekening van de Benchmark PREM Farmacie 2017 is door Significant vastgesteld dat een deel van de apotheken de ingangseis voor eerste en tweede uitgifte (EU/TU) niet haalt. Een routevraag in de PREM Farmacie 2017 kan hier debet aan zijn. Bij nader onderzoek is ook geconstateerd dat de ingangseis voor twee EU/TU-vragen ongeveer 50 respondenten had moeten zijn in plaats van 35 respondenten. Om de uitkomsten van de Benchmark PREM Farmacie 2017 toch te kunnen gebruiken heeft Significant, samen met KNMP, de Patiëntenfederatie en ZN, bepaald de EU/TU als thema te beschouwen waardoor de minimale steekproefgrootte slechts 22 respondenten behoeft te zijn.

Aanpassing puntentelling Kwaliteitsmonitor 2017

Op basis van de landelijk bepaalde wijzigingen met betrekking tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 zal CZ ook de puntentelling voor de classificatie 2017 (van toepassing op de contractering 2018) van openbare apotheken aanpassen. De drie vragen over EU/TU worden vervangen door de resultaten van het thema “Ervaringen bij eerste en tweede uitgifte”. Het te behalen puntenaantal voor de drie individuele vragen en het thema is gelijk. Door deze aanpassing zullen openbare apotheken niet benadeeld worden als gevolg van bevindingen bij de Benchmark PREM Farmacie 2017.

Bekendmaking classificatie 2017

Openbare apotheken zullen in de loop van augustus 2017 hun classificatie 2017 (van toepassing op de contractering 2018) per brief ontvangen. Deze classificatie zal dan ook gepubliceerd worden op de Zorgvinder van CZ.

Indicatie uitbreiding preferente pregabaline

Augustus 2017 - Met het verlopen van het patent op de indicatie neuropatische pijn bij pregabaline in juli 2017, geldt per 1 augustus 2017 voor alle indicaties bij deze stofnaam het preferentiebeleid.

Preferent label Accord maakt daarnaast een tweede batch van dit geneesmiddel beschikbaar voor Nederland. De pregabaline met ZI nummers 16531191, 16531205, 16531213 en 16531221 zullen per 1 september 2017 tot het einde van de huidige aanwijsperiode (31 december 2017) aanvullend opgenomen worden in het artikelpreferente assortiment van CZ, naast de op dit moment al preferent aangewezen pregabaline van Accord. In de Z-index Taxe van de maand september 2017 zal deze aanpassing ook meegenomen worden.

Apotheekhoudende en voorschrijver verantwoordelijk voor Medische Noodzaak

Juli 2017 - Het blijkt dat niet altijd duidelijk is welke zorgverlener vaststelt of er sprake is van medische noodzaak. Uw overeenkomst farmaceutische zorg geeft hierover uitsluitsel.

Als na gebruik van een door de zorgverzekeraar aangewezen preferent geneesmiddel of geneesmiddel met de laagste apotheekinkoopprijs, zowel de voorschrijver als de apotheekhoudende (=medebehandelaar) objectief hebben vastgesteld dat dit geneesmiddel medisch niet verantwoord is voor een verzekerde, kan de apotheekhoudende een ander middel met dezelfde werkzame stof afleveren en declareren. CZ vergoedt in dit geval het alternatief middel.

De apotheekhoudende dient bij de keuze van het alternatief rekening te houden met doelmatig geneesmiddelengebruik. Wanneer het door de zorgverzekeraar aangewezen preferente geneesmiddel of het geneesmiddel met de laagste apotheekinkoopprijs voor een verzekerde medisch onverantwoord is, wordt ten minste een tweede generieke middel geprobeerd. Dit betekent niet per definitie een aanspraak op een spécialité of duur generiek. De onderbouwing voor de keuze van het alternatief dient in het patiëntendossier opgenomen te worden. En bij de declaratie dient dan bij rubriek 0432 ‘Toelichting declaratiepost middel’ aangegeven te worden dat het een medische noodzaak betreft.

Indien verzekerde zelf de keuze maakt om geen alternatief generiek te proberen of er is geen sprake van een vastgestelde medische noodzaak, dan is de rekening voor het niet doelmatige alternatief geneesmiddel volledig voor de verzekerde.

Alle eerdere berichten