Farmacie

Actueel

Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen

De zorgverzekeraars hebben een aanvulling op de landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld, die op 1 januari 2017 van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan deze lijst hanteren bij het bepalen of sprake is van vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de overeenkomst die u met CZ hebt. 

Vergoeding Dermatologische apotheekbereidingen met Ureum

De ZN-werkgroep ‘Vergoeding doorgeleverde bereidingen’ heeft aan het Zorginstituut de vraag gesteld of er voor indifferente dermatologische preparaten (waaronder apotheekbereidingen) met ureum sprake is van rationele farmacotherapie.

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie. Dermatologische preparaten met ureum worden daarom per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Dit betekent dat dermatologische preparaten met ureum niet onder de verzekerde prestaties van de Zorgverzekeringswet vallen. CZ heeft al enige tijd geleden aangegeven indifferente crème- en zalfbases voor patiënten met een dermatose te blijven vergoeden. Hierdoor hebben patiënten altijd een verzekerd alternatief. De wijziging van vergoeding zal ingaan op 1 januari 2017.

Vragen van verzekerden: aan de apotheek of CZ?

Vragen van verzekerden over nota’s handelt de CZ Declaratieservice volledig af. In een aantal situaties lukt dat niet en belt CZ namens de verzekerde naar de apotheek. Maar het kan ook zijn dat CZ de verzekerde terugverwijst naar de apotheek.

Voorbeelden: wanneer kan CZ de verzekerde terugverwijzen naar de apotheek?

 • Als het een dubbel-declaratie betreft en verzekerde geeft aan het middel maar één keer gehad te hebben; 
 • Bij declaratie bij een tweeling waar het geneesmiddel op de verkeerde persoon is ingediend. Hierbij moet nagegaan worden of het recept op de juiste persoon is uitgeschreven; 
 • Als het een declaratie betreft waarvan de verzekerde aangeeft dat hij deze zelf al aan de balie van de apotheek heeft voldaan (nota apotheek meenemen); 
 • Als de verzekerde aangeeft het geneesmiddel niet opgehaald te hebben. Misschien staat het nog klaar bij de apotheek; 
 • Als de verzekerde aangeeft dat het gedeclareerde aantal medicijnen niet overeenkomt met het aantal medicijnen dat geleverd werd;  
 • Als de prijs van het geneesmiddel een grote afwijking heeft t.o.v. voorgaande leveringen. Bijvoorbeeld bij het leveren van een niet-voorkeursgeneesmiddel waarbij geen sprake is van M.N.; 
 • Als de verzekerde aangeeft dat de apotheek een verkeerd geneesmiddel meegaf; 
 • Als een verzekerde een declaratie van een geneesmiddel krijgt, maar de naam niet vermeld staat en verzekerde aangeeft niets van dit middel te weten. Een aantal geneesmiddelen wordt niet met naam op de afrekenspecificatie vermeld en deze worden ook niet aan de telefoon doorgegeven. Dit is als het geneesmiddel in de volgende groep valt: 
 1. Anticonceptiva 
 2. Antidepressiva 
 3. Antipsychotica 
 4. Cannabis 
 5. Condooms/glijmiddel 
 6. Erectiemiddelen 
 7. Zwangerschap
 8. HIV/Aids middelen 
 9. Slaap- en kalmeringsmiddelen 
 10. Testosteronen 
 11. Vaginale middelen 
 12. Verslavingsmiddelen 
 13. Placebo

Contractering 2017: apotheken in plaats van eigenaren

Per 1 januari 2017 contracteert CZ apotheken/praktijken (op AGB-niveau van de praktijk). Dit is anders dan de afgelopen jaren, waarin CZ eigenaren van apotheken/praktijken contracteerde.

In de afgelopen jaren ontving een eigenaar van een apotheek/praktijk één overeenkomt. Ook als hij eigenaar was van meerdere apotheken/praktijken. In het laatste geval werden bij apotheken de (op basis van de Kwaliteitsmonitor vastgestelde) classificaties van de verschillende apotheken gemiddeld. Met ingang van 2017 wil CZ de door een apotheek behaalde classificatie in alle gevallen rechtstreeks koppelen aan het tarief horend bij de behaalde classificatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is contractering op apotheekniveau noodzakelijk.

Wat betekent dit voor u?

Waar u tot 2017 van CZ één overeenkomst farmaceutische zorg ontving, ook als u eigenaar was van meerdere apotheken/praktijken, zal dat voor 2017 niet meer het geval zijn. Voor 2017 ontvangt uw apotheek/praktijk een overeenkomst farmaceutische zorg. Hebt u meerdere apotheken/praktijken in eigendom, dan ontvangt u voor elk van die apotheken/praktijken een overeenkomst.

Verwacht u de overeenkomst(en) farmaceutische zorg, net als voorgaande jaren, digitaal te ontvangen via VECOZO? Let dan op dat u de juiste VECOZO-certificaten regelt. Certificaten waarmee u voorheen uw overeenkomst farmaceutische zorg digitaal kon ondertekenen (niveau eigenaar/apotheekhoudende), zullen voor 2017 wellicht niet meer afdoende zijn om uw overeenkomst(en) farmaceutische zorg digitaal te ondertekenen (niveau apotheek/praktijk).

Wanneer kunt u uw overeenkomst(en) farmaceutische zorg voor 2017 verwachten?

U ontvangt daarover vanzelf bericht.

Uitleg bij en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017

CZ heeft haar basisovereenkomst farmaceutische zorg tegen het licht gehouden met als doel deze inhoudelijk en qua leesbaarheid te verbeteren. Dit ook met in gedachten Het Roer Gaat Om (HRGO). Verder is een aantal collectieven (zorgmakelaars) gevraagd om feedback op de conceptovereenkomst te geven.

Het document ‘Nadere uitleg en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017’, te vinden op onze website, geeft de belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst weer en geeft ook uitleg bij een aantal passages uit de inmiddels gepubliceerde basisovereenkomst.

Let op: het document Nadere uitleg en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017 kan niet los gezien worden van de basisovereenkomst farmaceutische zorg 2017, bestaande uit Deel I en II. Laatst genoemde delen zijn, per type apotheek, gepubliceerd op onze website. Om het Deel I en/of II in te kunnen zien, hebt u een wachtwoord nodig. Alle apotheken, met uitzondering van de eigendomsapotheken van de grotere koepels, hebben een wachtwoord per brief d.d. 16 september 2016 ontvangen.

Meer actuele berichten