Farmacie

Actueel

CZ Waardemonitor Farmacie 2018 beschikbaar

Mei 2017 - CZ vindt het belangrijk dat apothekers feedback geven op essentiële processen. De Kwaliteitsmonitor Farmacie van CZ, en de daarin genoemde indicatoren op basis waarvan openbare apotheken worden geclassificeerd, is zo’n essentieel proces. Om de Kwaliteitsmonitor Farmacie van CZ te verbeteren heeft CZ het afgelopen jaar regelmatig gesproken met vertegenwoordigers van collectieven van openbare apotheken en een panel van apothekers. Mede op basis van de ontvangen feedback is de nieuwe Kwaliteitsmonitor 2018 geschreven.

CZ en apothekerscollectieven delen de mening dat inkoop op waarde een pijler is van de onderlinge samenwerking. Daarom vindt CZ het logisch om voortaan voor de Kwaliteitsmonitor de naam Waardemonitor te gebruiken.

Wij presenteren u hierbij de CZ Waardemonitor Farmacie 2018 voor openbare apotheken.

Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2018

April 2017 - CZ groep is gestart met de voorbereidingen voor de inkoop van farmaceutische zorg voor 2018. Daarvoor willen wij u tijdig op een aantal zaken wijzen:

  • Tot uiterlijk 31 mei 2017 kunt u aan ons doorgeven door welk collectief u vertegenwoordigd wenst te worden bij onderhandeling over de overeenkomst Farmaceutische Zorg 2018.
  • Tot uiterlijk 15 juni 2017 kunt u aan ons de HKZ-gegevens van uw apotheek doorgeven.
  • Het is belangrijk dat u tijdig controleert of u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat met de juiste autorisaties om uw overeenkomst voor 2018 later dit jaar te kunnen ontvangen via het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Niet alle hierboven genoemde punten zijn voor iedereen relevant

Alleen als één of meerdere van de voornoemde punten op uw (praktijk)situatie van toepassing zijn, hebt u eerder deze maand (13 of 18 april 2017) een brief ontvangen. In die brief vindt u meer informatie over bovenstaande zaken, voor zover op u van toepassing. CZ groep raadt u aan de acties waar in de brief naar verwezen wordt tijdig uit te voeren. Op die manier zorgen we samen voor een correcte contractering van farmaceutische zorg voor 2018.

Niet opgehaalde geneesmiddelen

April 2017 - Samen met u en onze verzekerden willen wij de zorg voor nu en in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom doen wij er alles aan om onnodige en ongewenste kosten te voorkomen. CZ ontvangt nog veel meldingen van verzekerden over het declareren van niet opgehaalde geneesmiddelen.

Voorkomen melding niet opgehaalde geneesmiddelen

Om ervoor te zorgen dat we minder meldingen ontvangen over declaraties van niet opgehaalde geneesmiddelen, vragen wij u om contact op te nemen met de verzekerde wanneer er nog geneesmiddelen klaar staan. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de voorwaarden van de vigerende NZa prestatiebeschrijvingsbeschikking om de prestatie Terhandstelling UR-geneesmiddel te mogen declareren. Wanneer de verzekerde de geneesmiddelen niet meer wil ontvangen, vragen wij u om deze in de eerstvolgende declaratie te crediteren.

Melding van verzekerde over niet opgehaalde geneesmiddelen

Als een verzekerde contact opneemt met CZ over een declaratie van een niet geleverd geneesmiddel, zal CZ verdiepingsvragen stellen aan de verzekerde. Vervolgens zal CZ de melding van de verzekerde verifiëren bij de zorgaanbieder. Als blijkt dat de verzekerde alsnog de declaratie betwist, dan zal CZ de betreffende declaratie crediteren.

PREM in CZ Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017

Week 9, 2017 – Eind december 2016 hebben vertegenwoordigers van de KNMP, vertegenwoordigers van apotheekketens, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland overeenstemming bereikt over de nieuwe vragenlijst voor onderzoek naar patiëntervaren zorg. Deze vragenlijst heeft de naam PREM Farmacie gekregen en wordt in 2017 vanaf 1 februari tot 15 mei gebruikt door geaccrediteerde verzamelbureaus die door apotheken worden gecontracteerd om een onderzoek uit te voeren naar de patiëntervaren zorg in hun apotheek.

CZ had in de voorlopige Kwaliteitsmonitor farmacie 2017 al aangekondigd dat de ophanden zijnde nieuwe PREM Farmacie tot aanpassingen zou kunnen leiden in de lijst van indicatoren. Deze wijzigingen betreffende de PREM Farmacie treft u aan in de Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017 op onze website.

In het najaar van 2016 heeft CZ constructief en inhoudelijk kritisch overleg gevoerd met het veld. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het laten vervallen van de indicator “Maagbescherming bij chronisch gebruik van NSAID’s voor patiënten van 70 jaar of ouder” uit de Kwaliteitsmonitor 2017 de beste keuze was. Deze indicator treft u derhalve niet meer aan en de puntentelling is hierop naar rato aangepast.

Afleveren en declareren dure geneesmiddelen

In de overeenkomst farmaceutische zorg is opgenomen dat geneesmiddelen die per maand duurder zijn dan € 1.000,- (inclusief BTW), door apotheekhoudenden maximaal voor één maand mogen worden geleverd en gedeclareerd. Deze bepaling staat al langer in de overeenkomst, maar vanaf januari 2017 zal CZ strenger toezien op de naleving hiervan.

Afwijzing

Als een geneesmiddel duurder dan € 1.000,- per maand (inclusief BTW) wordt afgeleverd en gedeclareerd voor een termijn langer dan een maand, zal de declaratie vanaf januari 2017 afgewezen worden.

Alle eerdere berichten