Farmacie

Actueel

PREM in CZ Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017

Week 9, 2017 – Eind december 2016 hebben vertegenwoordigers van de KNMP, vertegenwoordigers van apotheekketens, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland overeenstemming bereikt over de nieuwe vragenlijst voor onderzoek naar patiëntervaren zorg. Deze vragenlijst heeft de naam PREM Farmacie gekregen en wordt in 2017 vanaf 1 februari tot 15 mei gebruikt door geaccrediteerde verzamelbureaus die door apotheken worden gecontracteerd om een onderzoek uit te voeren naar de patiëntervaren zorg in hun apotheek.

CZ had in de voorlopige Kwaliteitsmonitor farmacie 2017 al aangekondigd dat de ophanden zijnde nieuwe PREM Farmacie tot aanpassingen zou kunnen leiden in de lijst van indicatoren. Deze wijzigingen betreffende de PREM Farmacie treft u aan in de Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017 op onze website.

In het najaar van 2016 heeft CZ constructief en inhoudelijk kritisch overleg gevoerd met het veld. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het laten vervallen van de indicator “Maagbescherming bij chronisch gebruik van NSAID’s voor patiënten van 70 jaar of ouder” uit de Kwaliteitsmonitor 2017 de beste keuze was. Deze indicator treft u derhalve niet meer aan en de puntentelling is hierop naar rato aangepast.

Apotheekgegevens tijdig kenbaar maken bij Vektis

Week 9, 2017 – Graag wil CZ u erop wijzen dat u, volgens het artikel ‘Declaratie’ van de overeenkomst Farmacie, verplicht bent om alle aanpassingen van persoons-, praktijk- en/of praktijkrelatiegegevens tijdig kenbaar te maken bij Vektis, bijvoorbeeld via www.agbcode.nl.

Een voorwaarde om uw declaraties te kunnen verwerken, is dat de gegevens van uw apotheek en diens eigenaar bij Vektis juist zijn geregistreerd, voordat de declaraties worden ingezonden. Ook dient u op uw eventuele nota’s aan de verzekerde de correcte (apotheek)benaming te vermelden.

Leveren en declareren van katheters in geval van spoed

Week 9, 2017 – In een spoedsituatie kan een huisarts in de praktijk of in de thuissituatie een blaaskatheter plaatsen bij een verzekerde. Indien een verzekerde zich bij een huisarts meldt, kan de huisarts deze katheter zelf declareren bij CZ.

Indien een verzekerde zich bij een apotheek meldt voor een eenmalige levering van een katheter in verband met een spoedsituatie, dan kan de betreffende apotheek deze katheter leveren. Indien de apotheek gecontracteerd is voor het leveren van katheters, kan deze nota rechtstreeks gedeclareerd worden. Indien de apotheek niet gecontracteerd is, kan de nota aan de verzekerde worden meegegeven. Meld in dat geval duidelijk op de nota dat het een spoedlevering betrof. De verzekerde kan vervolgens de nota bij CZ indienen.

Afleveren en declareren dure geneesmiddelen

In de overeenkomst farmaceutische zorg is opgenomen dat geneesmiddelen die per maand duurder zijn dan € 1.000,- (inclusief BTW), door apotheekhoudenden maximaal voor één maand mogen worden geleverd en gedeclareerd. Deze bepaling staat al langer in de overeenkomst, maar vanaf januari 2017 zal CZ strenger toezien op de naleving hiervan.

Afwijzing

Als een geneesmiddel duurder dan € 1.000,- per maand (inclusief BTW) wordt afgeleverd en gedeclareerd voor een termijn langer dan een maand, zal de declaratie vanaf januari 2017 afgewezen worden.

Uitleg bij en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017

CZ heeft haar basisovereenkomst farmaceutische zorg tegen het licht gehouden met als doel deze inhoudelijk en qua leesbaarheid te verbeteren. Dit ook met in gedachten Het Roer Gaat Om (HRGO). Verder is een aantal collectieven (zorgmakelaars) gevraagd om feedback op de conceptovereenkomst te geven.

Het document ‘Nadere uitleg en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017’, te vinden op onze website, geeft de belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst weer en geeft ook uitleg bij een aantal passages uit de inmiddels gepubliceerde basisovereenkomst.

Let op: het document Nadere uitleg en belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst farmacie 2017 kan niet los gezien worden van de basisovereenkomst farmaceutische zorg 2017, bestaande uit Deel I en II. Laatst genoemde delen zijn, per type apotheek, gepubliceerd op onze website. Om het Deel I en/of II in te kunnen zien, hebt u een wachtwoord nodig. Alle apotheken, met uitzondering van de eigendomsapotheken van de grotere koepels, hebben een wachtwoord per brief d.d. 16 september 2016 ontvangen.

Alle eerdere berichten