Declaraties bereidingen

Apotheekhoudenden mogen een toeslag in rekening brengen als zij geneesmiddelen in de eigen apotheek bereiden volgens het landelijk beleid.

Landelijk beleid doorgeleverde bereidingen

Zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld. Deze is sinds 1 januari 2016 van kracht en wordt door alle zorgverzekeraars gehanteerd. Per 1 januari 2017 geldt naast de per 1 januari 2016 geldende landelijke vergoedingenlijst een Verschillijst vergoeding doorgeleverde bereidingen 2016 – 2017. De lijsten zijn de uitkomst van het overleg dat patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties voerden.

In de lijst met apotheekbereidingen die per 1 januari 2017 van toepassing is, staat bij diverse geneesmiddelen vermeld dat vergoeding mogelijk is, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De specifieke voorwaarde treft u aan achter het geneesmiddel. CZ verwacht wel dat apotheken de betreffende doorleverbereidingen alleen declareren als aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

De geneesmiddelen die niet worden vergoed tenzij er sprake is van een bepaalde indicatie, worden alleen vergoed indien CZ een akkoordverklaring heeft afgegeven. Een aanvraag van de behandelend arts voor vergoeding voor deze geneesmiddelen kan worden ingediend bij de CZ-afdeling Medische Beoordelingen.

E-mail Afdeling Medische Beoordelingen.