Contractering kraamzorg

Integrale geboortezorg

Ons (inkoop)beleid geboortezorg is gericht op het bevorderen en uiteindelijk inkopen van integrale geboortezorg en het beheersen van de zorgkosten tijdens dit proces. 

De afgelopen jaren zijn er belangwekkende constateringen en aanbevelingen gedaan over de geboortezorg in Nederland. CZ verwacht van alle ketenpartners inspanningen om de (vaak) nog gefragmenteerde geboortezorg te veranderen in een naadloos op elkaar aansluitend systeem van samenwerkende professionals. Het opzetten van- en committeren aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid tussen eerste- en tweedelijns professionals is daarbij van groot belang. CZ heeft in haar overeenkomsten hiertoe een inspanningsverplichting opgenomen. 

Kostenbeheersing

CZ staat inhoudelijk achter de verdergaande samenwerking in de geboortezorgketen. We constateren echter ook dat het bestaande financieringsmodel slecht aansluit bij de praktijk van zorgverlening, waarbinnen steeds meer verschuivingen optreden tussen de eerste en de tweede lijn. Wij realiseren ons dat een deel van de verbeteringen pas goed mogelijk is als de financieringsschotten tussen de eerste- en tweedelijnszorg zijn geslecht. Bij (nieuwe) ontwikkelingen binnen de geboortezorg die worden ingevoerd zonder dat het financieringsmodel wordt aangepast, zal CZ niet alleen kijken naar het aantoonbare effect op de kwaliteit van zorg maar ook naar het effect op de zorgkosten. De nadruk ligt daarbij op een doelmatige inzet van middelen en het voorkomen van dubbele bekostiging.

Module integrale geboortezorg

In de tariefbeschikking verloskunde 2016 van de NZa, is een module voor het stimuleren van integrale geboortezorg opgenomen. Dit betekent dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders een tarief overeen kunnen komen ter bevordering van de integrale geboortezorg. Het beleid voor de module integrale geboortezorg vindt u hier.

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

In de overeenkomst en in de polisvoorwaarden is opgenomen dat de kraamverzorgenden ingeschreven dienen te zijn in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Deze voorwaarde geldt zowel voor loondienstmedewerkers als voor ZZP'ers.

Overeenkomst voor kraamzorg in de thuissituatie

De overeenkomst kraamzorg heeft enkel betrekking op kraamzorg in de thuissituatie van de verzekerde. Onder thuissituatie verstaan wij het woonadres van de verzekerde of een alternatief adres waarop zij kraamzorg of partusassistentie wenst te ontvangen, niet zijnde een ziekenhuis, geboortecentrum of kraamhotel. Deze zorg kopen wij in bij het ziekenhuis of het geboortecentrum. Er kan wel onderlinge dienstverlening plaatsvinden.