Contractering verloskunde

Integrale geboortezorg

Ons (inkoop)beleid geboortezorg is gericht op het bevorderen en uiteindelijk inkopen van integrale geboortezorg en het beheersen van de zorgkosten tijdens dit proces. 

De afgelopen jaren zijn er belangwekkende constateringen en aanbevelingen gedaan over de geboortezorg in Nederland. CZ verwacht van alle ketenpartners inspanningen om de (vaak) nog gefragmenteerde geboortezorg te veranderen in een naadloos op elkaar aansluitend systeem van samenwerkende professionals. Het opzetten van- en committeren aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid tussen eerste- en tweedelijns professionals is daarbij van groot belang. CZ heeft in haar overeenkomsten hiertoe een inspanningsverplichting opgenomen. 

Kostenbeheersing

CZ staat inhoudelijk achter de verdergaande samenwerking in de geboortezorgketen. We constateren echter ook dat het bestaande financieringsmodel slecht aansluit bij de praktijk van zorgverlening, waarbinnen steeds meer verschuivingen optreden tussen de eerste en de tweede lijn. Wij realiseren ons dat een deel van de verbeteringen pas goed mogelijk is als de financieringsschotten tussen de eerste- en tweedelijnszorg zijn geslecht. Bij (nieuwe) ontwikkelingen binnen de geboortezorg die worden ingevoerd zonder dat het financieringsmodel wordt aangepast, zal CZ niet alleen kijken naar het aantoonbare effect op de kwaliteit van zorg maar ook naar het effect op de zorgkosten. De nadruk ligt daarbij op een doelmatige inzet van middelen en het voorkomen van dubbele bekostiging.

Module integrale geboortezorg

In de tariefbeschikking verloskunde 2016 van de NZa, is een module voor het stimuleren van integrale geboortezorg opgenomen. Dit betekent dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders een tarief overeen kunnen komen ter bevordering van de integrale geboortezorg. Het beleid voor de module integrale geboortezorg vindt u hier.

Specifieke diagnose echo’s 

Wij constateren al meerdere jaren een opvallende stijging in het aantal gedeclareerde specifieke diagnose echo’s. Wij wijzen erop dat een specifieke diagnose echo, conform de prestatiebeschrijving van de NZa, enkel gedeclareerd mag worden als daar de juiste indicatie voor is. Een niet-geïndiceerde/ niet-verzekerde echo mag in geen geval gedeclareerd worden als een specifieke diagnose echo. CZ controleert hierop.