Inkoop wijkverpleging

In het zorginkoopdocument leest u aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voor de hierboven genoemde regio’s. Lees ook het Uniform declaratieprotocol wijkverpleging en de bijbehorende bijlage.

Zorginkoopbeleid 2017

Het zorginkoopbeleid 2017 is bekend. Hierin leest u de belangrijkste uitgangspunten van ons inkoopproces voor het jaar 2017.

Inkoop IKZ

De ‘Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg’ heeft kwaliteitseisen voor de IKZ opgesteld. Die eisen zijn ons uitgangspunt voor de inkoop in 2016:

  • Indicatiestelling conform inkoopdocument
  • We benaderen bestaande aanbieders voor een contract voor 2016. Hierbij hanteren we de lijst die VWS die tot 2015 hanteerde. Met deze aanbieders spreken we een maximum budget voor 2016 af.

De verzekerde heeft een schriftelijke verklaring van de hoofdbehandelaar (medisch specialist/kinderarts) met daarin de diagnostiek en verantwoording voor de te leveren zorg. In deze verklaring staat wat deze zorg in moet houden en voor welke termijn deze geldt. 

Kinderhospices/ Verpleegkundig Kinderzorghuis (VKZ) 

  • Voor 24 uur verblijf in een VKZ kan 109x 5 minuten (9,1 uur) Verpleging worden gedeclareerd. 
  • Indien alleen verblijf in avond/nacht: 50x5 minuten (4,2 uur) Verpleging kan worden gedeclareerd. 
  • Zorg overdag kan eventueel door een Verpleegkundig Kinderdagverblijf worden geleverd. 

Indien een kind in een kinderhospice verblijft, maar overdag één of meermalen per week naar een VKDV gaat, kan óf het VKDV de zorg in onderaanneming voor het kinderhospice leveren, dan wel kan het VKDV de zorg zelf declareren. In het laatste geval declareert het kinderhospice alleen de uren die passen bij verblijf in de avond/nacht (50x5 minuten/4,2 uur). 

Verpleegkundig Kinderdagverblijf (VKDV)

Doordat vervoer onder aanspraak zittend vervoer terecht is gekomen wordt het tarief bij kinderdagverblijven naar beneden bijgesteld, namelijk: 54x5 minuten per dag VKDV.

Inkoop in 2016

Op 1 april 2015 publiceerden we het zorginkoopbeleid voor 2016. Op 15 juni 2015 volgde het zorginkoopdocument 2016. Voor wijkverpleging hebben we 4 verschillende overeenkomsten in 2016:

  • Een overeenkomst voor de levering van niet toewijsbare zorg (S1).
  • Een basisovereenkomst voor de levering van toewijsbare zorg (S2), waarbij alleen de levering van persoonlijke verzorging, verpleging en Advies Instructie en Voorlichting (AIV) wordt opgenomen.
  • Een basisovereenkomst aangevuld met een bijlage met afspraken over gespecialiseerde verpleging, oproepbare verpleging en verzorging, casemanagement dementie, PTZ, IKZ of regiefunctie wondzorg.

Voor wijkverpleging sluiten we eenjarige overeenkomsten met zorgaanbieders. Dit wijkt af van ons beleid dat meestal gericht is op het afsluiten van meerjarige overeenkomsten. Redenen hiervoor zijn de onzekerheid over de bekostigingssystematiek en het feit dat we nog ervaringscijfers willen verzamelen op basis van declaraties.

Nadere uitleg Zorgbrede Governancecode

Met deze uitleg maakt CZ bekend dat zij de toelichting in het Zorginkoopbeleid wijkverpleging 2016 (bijlage 2), op de eis dat de Zorgbrede Governancecode aantoonbaar moet zijn ingevoerd, heeft aangepast. Deze aanpassing is tot stand gekomen in afstemming met Actiz, VGN en GGZ Nederland.

Inkoop 2015

Hier vindt u het inkoopdocument voor 2015.