Beleid MSVT

Verpleging in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg in 2015 (MSVT)

MSVT is verpleegkundige zorg in de thuissituatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Binnen deze zorg kan sprake zijn van complexe verpleegkundige handelingen en minder complexe handelingen. CZ maakt dit onderscheid bij de inkoop van MSVT ook door gebruik te maken van verschillende codes en tarieven voor MSVT. Bij de meeste MSVT zal het overigens gaan om minder complexe handelingen. Slechts in beperkte mate gaat het om complexe handelingen.

Complexe verpleegkundige zorg vraagt om geconcentreerde inkoop

Voor het kwalitatief goed uitvoeren van complexe verpleegkundige handelingen is ruime ervaring en deskundigheid nodig. Naast regelmatige (bij)scholing is het noodzakelijk dat vaardigheden op peil gehouden worden door ze regelmatig uit te voeren. Deze complexe verpleegkundige zorg wil CZ dan ook niet versnipperd inkopen. Door complexe MSVT zorg geconcentreerd in te kopen wordt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor onze verzekerden zo goed mogelijk gewaarborgd. Bovendien kan door inkoop van deze complexe MSVT bij een beperkt aantal zorgaanbieders in een regio de zorg doelmatig georganiseerd worden.

Ook in 2015 inkoop van complexe verpleegkundige zorg via de thuiszorgorganisaties

Idealiter zou inzet en kosten van MSVT inbegrepen moeten zijn in het zorgpad en binnen de prijsstelling van de DOT-producten van de ziekenhuizen. Het betreft immers medisch specialistische zorg waarvoor de medisch specialist inhoudelijk verantwoordelijk is. Om redenen van uitvoeringstechnische en praktische aard kiest CZ er voor om de inkoop van zowel minder complexe als complexe MSVT via de thuiszorgorganisaties in 2015 te continueren. Wel blijft de medisch specialist eindverantwoordelijk voor de opdracht en aansturing van de verpleegkundige zorg in de thuissituatie, de geboden kwaliteit en de omvang van de door hem of haar voorgeschreven MSVT. Bij de inkoop van deze zorg en het naleven van de afspraken hierover zal CZ hierop blijven toezien.

Zorginkoop MSVT 2015

Zoals bekend zal MSVT in 2015 deel uit gaan maken van de nieuwe aanspraak Wijkverpleging die overgeheveld wordt van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor het door CZ gevoerde inkoopbeleid. De Wijkverpleging valt uiteen in 2 segmenten; Segment 1, de niet toewijsbare zorg en segment 2 de toewijsbare zorg. Voor de levering van MSVT dient u tenminste gecontracteerd te zijn door een zorgverzekeraar.