Overeenkomst en beleid vrijgevestigd tandarts 2016

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf (met de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA; hierna: CZ) hanteert een open instroombeleid voor vrijgevestigde tandartsen op basis van het contracteerbeleid voor vrijgevestigde tandartsen. Tandartsen kunnen voor het jaar 2016 een zorgovereenkomst afsluiten of rechtstreeks declareren via de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2016

Vrijgevestigde tandartsen die reeds een contractuele relatie hebben met CZ en nieuwe instromers hebben augustus 2015 een aanbiedingsbrief voor een overeenkomst van CZ ontvangen. Als uw praktijkvoering gedurende 2016 start, kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders via de contactgegevens zoals onderaan vermeld. CZ kiest ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het algemeen deel van de overeenkomst alleen op de website te publiceren.

Tandartsen die geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen kunnen alsnog ervoor kiezen in 2016 een zorgovereenkomst met CZ af te sluiten. Hiervoor kunt u de afdeling Relatiebeheer benaderen via Contact mondzorg.

Uitleg maximering materiaal- en techniekkosten

Naar aanleiding van vragen van zorgaanbieders, willen wij meer uitleg geven over de maximering van materiaal- en techniekkosten in de basiszorg waarvoor een akkoordverklaring nodig is. Deze maximering geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en staat dus geheel los van de zorgovereenkomst. Het al dan niet tekenen van de zorgovereenkomst heeft hiervoor dus geen consequenties. Elk jaar worden de maximale materiaal- en techniekkosten geactualiseerd en gepubliceerd op deze website voor het desbetreffende jaar.

Contracteerbeleid vrijgevestigde tandartsen en tarieven

CZ honoreert de tandartsen in 2016 voor het maximumtarief van de NZa tariefbeschikkingen tandheelkundige zorg en orthodontische zorg. CZ kiest ervoor om in 2016 geen verhoogd maximumtarief toe te passen volgens het max-max model van de NZa. CZ blijft de mogelijkheden onderzoeken om in 2016 of later wel het max-max model te implementeren. Voorwaarde hiervoor is dat er gedegen, breed gedragen kwaliteitsindicatoren zijn.

Kwaliteitsregister Tandartsen opgenomen in zorgovereenkomst

Voor 2016 is als nieuwe voorwaarde in de overeenkomst opgenomen, dat de tandarts ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). CZ hecht er waarde aan dat tandartsen werken volgens de eisen die het KRT stelt; regelmatige uitoefening van het vak, werken conform praktijkrichtlijnen, patiëntenenquetes en visitaties uitvoeren, het volgen van bijscholing en het aanbieden van een klachtenregeling. 

Voordelen zorgovereenkomst 2016

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiële voordelen. Wij hebben voor u een tabel samengesteld die deze voordelen schematisch weergeeft.

Beleid 2015

Beleid vrijgevestigde tandarts 2015.