Declareren voetzorg bij Diabetes Mellitus

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de overeenkomst voetzorg en hieronder de voorwaarden voor het declareren.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

Digitaal declareren voetzorg vanuit de Basisverzekering

CZ maakt de jaarprestaties zoals deze in de beleidsregel vastgesteld zijn, per kwartaal declarabel. Het totaal te declareren bedrag van het zorgprofiel is verdeeld in vier termijnen. Voor alle kwartalen geldt dat er maximaal één keer rechtstreeks digitaal gedeclareerd kan worden in het betreffende kwartaal. Het zorgprofiel dat in dat kwartaal van toepassing is, is hierbij leidend. Uitzondering vormt de prestatie voor het jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1. Deze prestatie kan maximaal één keer per jaar per verzekerde gedeclareerd worden na afloop van het betreffende onderzoek. Voor de duidelijkheid vermelden we hierbij ook dat u de zorgkosten met uw eventuele onderaannemers zelf dient te verrekenen.

Digitaal declareren voetzorg vanuit de Aanvullende Verzekering

De overeenkomst heeft alleen betrekking op de zorg zoals deze in de Beleidsregel Overige geneeskundige zorg van de NZa omschreven staat en niet op voetzorg geleverd in het kader van de Aanvullende Verzekering. Het is echter mogelijk om de zorg in het kader van de Aanvullende Verzekering ook rechtstreeks digitaal bij CZ te declareren als er een overeenkomst afgesloten is. Het vooraf aanvragen van een zorgadvies/ akkoordverklaring met betrekking tot de indicaties reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen in de benen blijft ongewijzigd.

U levert uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Als u geen overeenkomst met CZ hebt gesloten, kunt u niet rechtstreeks bij CZ declareren. U moet de verleende zorg met de verzekerde verrekenen. De verzekerde kan de nota bij CZ indienen.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Delta Lloyd en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Verrichtingscodes en tarieven

Hier vindt u de verrichtingscodes voor voetzorg

In de beleidsregel ‘overige geneeskundige zorg' van de NZa en de Zorgmodule preventie Diabetische voetulcera kunt u de voorwaarden teruglezen waar aan moet worden voldaan als u de voetzorg bij ons in rekening wilt brengen.

Voetzorg als onderdeel van Ketenzorg

Als de voetzorg onderdeel is van Ketenzorg en sprake is van een integraal tarief, dan declareert u de geleverde voetzorg bij de desbetreffende zorggroep. Het is niet toegestaan deze zorg apart als eerstelijns voetzorg bij CZ of bij de verzekerde in rekening te brengen.

Ei-standaard: vullen rubriek 422 zorgverlener/ uitvoerder

Bij de declaratie moet u in rubriek 422 voor de zorgverlener/uitvoerder de AGB-code van de verantwoordelijk podotherapeut vullen.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact