Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

Kan ik een overzicht krijgen van CZ-verzekerden in mijn regio zodat ik deze actief kan benaderen?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij verstrekken wegens bescherming van de privacy geen gegevens over verzekerden.

Krijg ik voor de begeleider van een verzekerde een vergoeding als ik deze ook vervoer?

In de tarieven is rekening gehouden met kosten voor wachttijd en begeleider(s). Deze kosten kunnen derhalve niet (meer) in rekening worden gebracht. Hierbij geldt slechts één uitzondering: indien de verzekerde met begeleider(s) naar een instelling vervoerd wordt en verzekerde onverwacht in de instelling wordt opgenomen terwijl er retourvervoer gepland was, kan op naam van verzekerde het retourvervoer van de begeleider(s) terug naar het oorspronkelijke ophaaladres van verzekerde worden gedeclareerd.

Welk ziekenvervoer komt voor rekening van de Wlz?

Bij dagbehandeling in een GGZ-instelling is sprake van de functies ondersteunende begeleiding en geneeskundige zorg (voorheen activerende begeleiding). Indien sprake is van ondersteunende begeleiding, en als de verzekerde, gezien de medische verklaring van bijvoorbeeld de behandelend psychiater op taxivervoer is aangewezen, heeft hij aanspraak op vervoer op grond van de Wlz. Het behoort tot de taak van het zorgkantoor om te beoordelen of een verzekerde aanspraak heeft op vervoer ten laste van de Wlz en zonodig de GGZ-instelling te wijzen op haar vervoersplicht. Slechts indien geen aanspraak bestaat op vervoer op grond van de Wlz, moet beoordeeld worden of verzekerde alsnog op grond van de Zorgverzekeringswet aanspraak maakt op ziekenvervoer. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding zittend ziekenvervoer dient verzekerde het aparte aanvraagformulier voor vervoer naar een GGZ-instelling volledig in te vullen en te ondertekenen respectievelijk door zijn arts te laten invullen en ondertekenen.
Bekijk alle veelgestelde vragen