Contractering en beleid vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer. 

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren op de website. U kunt kennis nemen van het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer en ambulancezorg zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als vervoerder uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. U vindt hier meer informatie over het tot stand komen van deze controles en de uitvoering ervan.

Veelgestelde vragen

Hoe moet gehandeld worden bij een spoedaanvraag voor vervoer?

De verzekerde of diens belangenbehartiger kan telefonisch contact opnemen met onze afdeling Medische beoordelingen in Tilburg. Wij bepalen aan de hand van het protocol, dat telefonisch behandeld wordt, of er een eenmalige akkoordverklaring afgegeven wordt. Zo ja, dan geldt voor verdere ritten de bovengenoemde schriftelijke aanvraagprocedure.

Hoe zit het met de eigen bijdrage voor vervoer?

De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer bedraagt voor 2017 € 100,- (2016 € 98,-) per verzekerde per kalenderjaar.

Kan ik een overzicht krijgen van CZ-verzekerden in mijn regio zodat ik deze actief kan benaderen?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij verstrekken wegens bescherming van de privacy geen gegevens over verzekerden.
Bekijk alle veelgestelde vragen