Visie op zorg

Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Nu en in de toekomst. Daarom maakt CZ afspraken met zorgaanbieders, over kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft. Lees hoe we hier met onze zorginkoop invulling aan geven, hoe we met zorgaanbieders samenwerken en wat daarbij onze afwegingen zijn.

Huidige zorg niet houdbaar voor de toekomst

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg, maar er zijn wel uitdagingen. De uitgaven aan de zorg stijgen harder dan de rest van de economie. Naar huidige inzichten groeien de netto zorguitgaven met € 67,8 miljard van € 106,2 miljard in 2019 naar € 174 miljard in 2040 (CBS, RIVM). Dat is niet houdbaar voor de toekomst. Ook verschillen in kwaliteit zijn te vaak niet inzichtelijk. En als ze wél inzichtelijk zijn, zien we soms verschillen die echt relevant zijn voor het resultaat voor de patiënt.

Zo draagt CZ bij aan beschikbaar houden van zorg

Onze verzekerden moeten dichtbij en binnen de afgesproken termijnen terecht kunnen bij een zorgaanbieder die goede zorg levert. Dat is onze verantwoordelijkheid. Net als het betaalbaar houden van de premie. Daarom maken we met zorgaanbieders afspraken over de kwaliteit en kosten van de zorg. We doen dit met goede zorginkoop en door samenwerking in verschillende regio’s.

Zorginkoop, kwaliteit versus kosten

Zorginkoop houdt in dat we afspraken maken met zorgaanbieders over kosten, kwaliteit en toegankelijkheid. Zorgaanbieders die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een contract. Die voorwaarden bepalen we samen met bijvoorbeeld patiëntenorganisaties en experts. We vergelijken prestaties van zorgaanbieders en bekijken goede voorbeelden in Nederland en het buitenland. Met ongeveer 95% van alle zorgaanbieders hebben we een contract.

Samenwerking voor betere zorg

Van oudsher hebben we veel verzekerden in Zuid-Nederland en de Haaglanden. Hier voelen we een aanvullende verantwoordelijkheid om regionaal samen te werken met aanbieders, gemeenten en inwoners. Samen maken we zorg nog klantgerichter en houden we deze ook in krimpregio’s beschikbaar.
Lees meer over deze regio-regie

Met sommige aanbieders verkennen we de mogelijkheden tot ‘co-creatie’. Het gaat om aanbieders met een groot marktaandeel van wie we afhankelijk zijn en die ook afhankelijk zijn van ons. We kijken daarbij hoe we samen de zorg kunnen veranderen voor onze verzekerden en welke kosten daarvoor nodig zijn. Daarbij houden we rekening met elkaars belangen. Deze vorm van samenwerken noemen we Duurzame Coalities.
Lees meer over Samenwerken aan betere zorg