Visie op zorg

Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Nu en in de toekomst. Daarom maakt CZ groep afspraken met zorgaanbieders over kwalitatief goede zorg. Zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt. Die op de juiste plek wordt geleverd. En zorg die een redelijke prijs heeft. Lees hoe we hier in vulling aan geven met onze zorginkoop, hoe we met zorgaanbieders samenwerken en wat daarbij onze afwegingen zijn.

Huidige zorg niet houdbaar voor de toekomst

Onze verzekerden moeten dichtbij en binnen de afgesproken termijnen terecht kunnen bij een zorgaanbieder die goede zorg levert. Maar dit is niet altijd meer vanzelfsprekend. Door veroudering, migratie, medisch-technische mogelijkheden etc. neemt de vraag naar zorg snel toe, maar het personeel om de zorg te leveren niet. Daardoor ontstaat tot 2030 een fors tekort aan zorgpersoneel. Dat tekort zal oplopen tot circa 140.000 zorgprofessionals. De grootste uitdaging voor de komende jaren is de zorg toegankelijk houden. Als CZ groep voelen we een grote verantwoordelijkheid om de geschetste zogenoemde zorgkloof mee te helpen dichten.

Zo draagt CZ groep bij aan het beschikbaar houden van zorg

Met onze concernstrategie willen we de zorg toegankelijk houden en tegelijkertijd de premie niet te hard laten stijgen. We zetten in op zorg die ook echt resultaat geeft. Die waar mogelijk digitaal kan worden geleverd. Die wordt geleverd door de juiste zorgverleners.

Op verschillende manieren geven wij als CZ groep hier inhoud aan. Wij versnellen de transformatie van zorg met onze strategische initiatieven Duurzame Coalities en regionale samenwerking (regioregie). We blijven met onze zorgcontractering inzetten op effectiviteit en doelmatigheid van zorg. Ten slotte blijven we continu investeren in innovaties die ook de zorg in te toekomst beschikbaar en van goede kwaliteit houden.

Lees meer over ons zorginkoopbeleid

Zorginkoop, toegang versus kosten

Zorginkoop houdt in dat we afspraken maken met zorgaanbieders over kosten, kwaliteit en toegankelijkheid. Zorgaanbieders die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een contract. Die voorwaarden bepalen we samen met bijvoorbeeld patiëntenorganisaties en experts. We vergelijken prestaties van zorgaanbieders en bekijken goede voorbeelden in Nederland en het buitenland. Met ongeveer 95% van alle zorgaanbieders hebben we een contract. Omdat er druk is op de wachttijden, vinden we het belangrijk alle beschikbare capaciteit goed te benutten. Door ook afspraken te maken over doelmatigheid, dragen we zo ook bij aan de toegankelijkheid.

Samenwerking voor betere zorg

Goede inkoopafspraken maken met organisaties binnen de sectoren is belangrijk. Daarnaast is ook een goede regionale samenwerking nodig om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Daarom werken we in de regio’s Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Limburg intensief samen aan een regionale aanpak. Het Integrale Zorgakkoord (IZA) is voor ons een belangrijke basis om aantoonbare resultaten te behalen.
Lees meer over samenwerken in de regio

We sluiten met verschillende zorgaanbieders duurzame zorgcoalities. In zo’n duurzame zorgcoalitie werken we voor een langdurige periode intensief samen aan gezamenlijke doelen. Zo denken we de benodigde veranderingen in de zorg te kunnen versnellen. Onze samenwerkingspartners in die duurzame coalities zijn zorgaanbieders waar CZ groep een groot marktaandeel heeft. Waar we van elkaar begrijpen dat nauwe samenwerking in het belang is van onze verzekerden om de toegang tot zorg te blijven garanderen. We stimuleren andere zorgaanbieders om de zo opgedane inzichten en werkwijzen ook toe te passen.