Regioregie: Regionaal partnership voor duurzaam goede zorg en gezondheid

Elke regio in Nederland heeft zijn eigen uitdagingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. CZ zet zich samen met zorgverleners, inwoners, gemeenten en andere partijen in voor een gebiedsgerichte aanpak daarvan.

Het doel van regioregie

Het doel van Regioregie is om zorg en ondersteuning beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Zodat inwoners gezond blijven en patiënten de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Niet de ziekte, maar de inwoner staat binnen Regioregie centraal. Positieve Gezondheid, het gedachtengoed dat uitgaat van een brede kijk op gezondheid, is één van de leidende principes van Regioregie.

RegioRegie in de praktijk

CZ past Regioregie op dit moment toe in Zeeland en Zuid-Limburg. In enkele andere regio's is een begin gemaakt met Regioregie voor specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen.

Regiobeelden als uitgangspunt

Voor verschillende regio’s hebben we met de regiopartners inzichtelijk gemaakt wat de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen zijn op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. De regiopartners bepalen samen hun visie en aanpak. Dit is vastgelegd in regiobeelden. Ze vormen een belangrijk uitganspunt om samen tot een breed gedragen regiovisie en ambitie te komen. Hiervoor werken de partners nadrukkelijk samen met het sociaal domein en andere maatschappelijke organisaties in de regio.

Geen blauwdruk maar regionaal maatwerk

CZ past RegioRegie sinds 2012 toe in de praktijk en sindsdien hebben we veel ervaring opgedaan met complexe regionale verandervraagstukken.

Een blauwdruk bestaat niet. Wij hebben geleerd dat een gedeelde visie, incentives en resources, juiste vaardigheden, en leer- en verbetercycli op bestuurlijk en uitvoerend niveau de essentiële bouwstenen zijn om tot een succesvolle regionale samenwerking te komen.

Contact

Krijgt u vragen van verzekerden over de inkoop van zorg? Verwijst u ze dan door naar het CZ Zorgteam.

Naar boven