Regioregie: Regionaal partnership voor duurzaam goede zorg en gezondheid

Elke regio in Nederland heeft zijn eigen uitdagingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. CZ zet zich samen met zorgverleners, inwoners, gemeenten en andere partijen in voor een gebiedsgerichte aanpak daarvan.

Het doel van regioregie

Het doel van Regioregie is om zorg en ondersteuning beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners. Zodat inwoners gezond blijven en patiënten de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Niet de ziekte, maar de inwoner staat binnen Regioregie centraal. Positieve Gezondheid, het gedachtengoed dat uitgaat van een brede kijk op gezondheid, is één van de leidende principes van Regioregie.

Regioregie in de praktijk

CZ past Regioregie op dit moment toe in Zeeland en Zuid-Limburg. In enkele andere regio's is een begin gemaakt met Regioregie voor specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen.

Zeeland

In Zeeland staat de toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning onder druk. De bevolking krimpt door ontgroening en vergrijzing. Ook is er een daling van de personeelscapaciteit in de zorg die in de nabije toekomst ernstig zal toenemen. Dat blijkt uit het regiobeeld Zeeland.

Er zijn 3 belangrijkste thema’s benoemd om de beschikbaarheid van zorg te kunnen garanderen: personeelscapaciteiten, toegankelijkheid van de acute zorg en ondersteuning aan ouderen.


3 voorbeelden van initiatieven in deze regio:

  • Kerngezond heeft als doel om ieder toegang te geven tot goede zorg en ondersteuning. Vakgenoten vanuit het sociale domein en zorgprofessionals stemmen samen de zorg en ondersteuning af op de vraag van inwoners. Ook onderling stemmen ze meer af. Huisartsen en hun medewerkers vormen de spil van deze samenwerking. Inwoners worden beter geholpen, de werkdruk van professionals wordt verminderd en de toegankelijkheid van zorg wordt geborgd. Daarnaast is er aandacht voor betaalbare zorg: niet meer zorg dan nodig, efficiënt geleverd.
  • Door innovatieve, digitale oplossingen en samenwerking kan de zorgverlening efficiënter verlopen. Hiervoor wordt door de werkgroep digitalisering een digitaal zorgplatform gerealiseerd dat zowel burgers als zorgverleners hierbij ondersteunt.
  • Verbeterde samenwerking en vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen zorgen voor passende ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfredzaam blijven.

Bekijk ook de andere initiatieven in Zeeland.

Mijnstreek

In de Mijnstreek in Zuid-Limburg leidt het regiobeeld Mijnstreek (regio-beeld.nl) tot een dubbele opgave: het slimmer organiseren van de zorg en het inlopen van de gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van het land.

3 voorbeelden van initiatieven in deze regio:

  • In de Oostelijke Mijnstreek ontwikkelen de huisartspraktijken zich door tot Pluspraktijken, de huisartspraktijk van de toekomst. Deze huisartsen werken patiëntgerichter en doelmatiger. Zo verwijzen zij, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, minder patiënten naar het ziekenhuis.
  • Met het Zuyderland ziekenhuis is in een tienjaarscontract afgesproken dat het ziekenhuis gecontroleerd ‘krimpt’ doordat de beste zorg zo thuis mogelijk wordt geleverd. Er worden bijvoorbeeld digitale coaches ingezet die zorg op afstand mogelijk maken, en mensen met diabetes ontvangen zorg op maat en dichterbij door de huisarts.
  • De afgelopen jaren is een stevig netwerk van zelfhulpgroepen tot stand gebracht, waardoor het makkelijker wordt gemaakt om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Bekijk ook de andere initiatieven in de Mijnstreek.

Regiobeelden als uitgangspunt

Voor verschillende regio’s hebben we met de regiopartners inzichtelijk gemaakt wat de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen zijn op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. De regiopartners bepalen samen hun visie en aanpak. Dit is vastgelegd in regiobeelden. Ze vormen een belangrijk uitganspunt om samen tot een breed gedragen regiovisie en ambitie te komen. Hiervoor werken de partners nadrukkelijk samen met het sociaal domein en andere maatschappelijke organisaties in de regio.

Geen blauwdruk maar regionaal maatwerk

CZ past RegioRegie sinds 2012 toe in de praktijk en sindsdien hebben we veel ervaring opgedaan met complexe regionale verandervraagstukken.

Een blauwdruk bestaat niet. Wij hebben geleerd dat een gedeelde visie, incentives en resources, juiste vaardigheden, en leer- en verbetercycli op bestuurlijk en uitvoerend niveau de essentiële bouwstenen zijn om tot een succesvolle regionale samenwerking te komen.

Vragen? Neem contact met ons op