Innovatie in een snel veranderend zorglandschap

Het zorglandschap verandert snel. Zorgkosten stijgen en er komen steeds meer ouderen en chronisch zieken die meer zorg nodig hebben. Om zorg nu en op lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Zorginnovatie in 4 programma’s

Zorginnovatie kan op verschillende terreinen plaatsvinden: in de zorgketen, op technologisch vlak en bij de patiënt zelf. Op dit moment stimuleren we 4 innovatieprogramma’s: zorggerelateerde preventie, herinrichting van zorgprocessen, patient empowerment en e-health.

1. Zorggerelateerde preventie

De ongezonde leefstijl van veel Nederlanders leidt tot chronische aandoeningen en een kortere levensduur. Met het programma Zorggerelateerde Preventie richten we ons met leefstijlinterventies op het voorkómen of afremmen van die chronische aandoeningen. En kijken we hoe we preventie beter kunnen inbedden in het bestaande zorgproces.

Zorggerelateerde preventie in praktijk

Beter gebit met ‘Gewoon Gaaf’
De methode Gewoon Gaaf helpt kinderen hun gebit gaaf te houden. Zo verkleinen ze de kans op gaatjes en hebben ze minder vaak aanvullende behandelingen nodig.

Meer over Gewoon Gaaf

Coaching op Leefstijl-programma (CooL) bewezen effectief
Mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening kunnen veel baat hebben bij een gezondere leefstijl. CooL helpt duurzaam blijkt uit 3-jarige pilot van CZ.

Meer over CooL

2. Herinrichting van zorgprocessen

Nederland kent steeds meer mensen met chronische aandoeningen of meervoudige problemen. Zij hebben meerdere zorgverleners die onvoldoende met elkaar afstemmen. Het programma Herinrichting Zorgprocessen streeft naar een optimale organisatie van de gezondheidszorg, passend bij de behoefte van een patiënt en de naasten.

Herinrichting van zorgprocessen in praktijk

Aanpak CZ laat zien dat wonden sneller dicht kunnen
Circa 400.000 mensen hebben een wond die niet goed geneest. Bij CZ doen we daar iets aan. En dat werkt: onze aanpak laat zien dat wonden veel sneller dicht kunnen. En dat de Nederlandse wondzorg beter kan. Voor patiënt, zorgverlener én premiebetaler. Samen met zorgprofessionals zijn we in een aantal regio’s gestart met een nieuwe manier van wondzorg organiseren. Na de successen uit de pilots, gaan we de wondzorg in de rest van Nederland beter organiseren. In 2018 wordt wondzorg al anders ingekocht. En het is onze ambitie om in 2020 iedereen volgens de nieuwe methode te behandelen.

Meer over betere wondzorg

Werken aan betere palliatieve zorg
CZ wil dat mensen in de laatste levensfase passende zorg ontvangen. En dat de zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Maar we doen méér. Lees hoe we de zorg in de laatste levensfase verder verbeteren. 

Meer over betere palliatieve zorg

3. Patient empowerment

Met het programma Patient Empowerment stimuleren we patiënten om een actieve rol te pakken in hun zorgproces. En zien we de zorgverlener meer als coach. Bij de zorg staan de patiënt en diens behoeften en mogelijkheden centraal en niet de ziekte. Patiënten die actief betrokken zijn bij de zorg, ervaren een hogere patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg.

Patient empowerment in praktijk

Samen beslissen
‘Samen Beslissen’; maar liefst 98% van de patiënten wil het. Dat alleen al zou reden genoeg moeten zijn om Samen Beslissen in te voeren. Maar waar begint u? Bekijk de 10 stappen die u helpen om Samen Beslissen in te voeren in uw dagelijkse praktijk.

Meer over Samen Beslissen

4. E-health

Door e-health worden nieuwe vormen van zorgverlening mogelijk. De communicatie tussen zorgaanbieders en patiënten (op afstand) wordt bijvoorbeeld gemakkelijker. Daarnaast kan e-health de zorgkosten verlagen. Dit maakt e-health een integraal onderdeel van alle andere zorginnovatieprogramma’s. Er bestaan inmiddels veel e-health toepassingen, maar zorgaanbieders en verzekerden maken er nog geen of weinig gebruik van. En als dat wel gebeurt, is dat vaak aanvullend op bestaande zorg waardoor de zorgkosten stijgen. Daarom stimuleren wij kennisdeling en zijn wij actief betrokken bij pilots. In de pilots onderzoeken we hoe nieuwe zorgprocessen en de financiering van moderne zorg eruit zouden moeten zien.

E-health in praktijk

Geestelijke gezondheidszorg
GGzE wil de komende jaren e-health breed inzetten als motor voor meer eigen regie voor haar cliënten. Daarvoor heeft de instelling voor Eindhoven en omstreken met zorgverzekeraar CZ een meerjarenafspraak gemaakt.

Meer over e-health bij GGzE

Ziekenhuiszorg
In Zuyderland Medisch Centrum lopen op dit moment enkele pilots op het vlak van e-health. Het ziekenhuis werkt daarbij samen met CZ en vervult de rol van Living Lab voor ziekenhuiszorg.

Meer over e-health bij Zuyderland

Ouderenzorg
De gemeente Breda en CZ werken samen om de huizen van duizend alleenstaande inwoners met een hulpbehoefte te voorzien van sensoren.

Meer over e-health in Breda

Huisartsenzorg
Zorggroep Het Huisartsenteam en CZ werken samen om de zorg te optimaliseren met de inzet van e-health. De zorggroep start in huisartsenpraktijk De Keen in Etten-Leur.

Ook úw idee is welkom

CZ draagt graag bij aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg te verbeteren. Samen kunnen we nieuwe manieren van werken in de zorg ontwikkelen en implementeren. Uw idee is hierbij van harte welkom.

Meld uw idee aan