Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. In de meeste gevallen gaat het om mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Hieraan gaat een medische verklaring vooraf.

Medische verklaring Wet zorg en dwang

Met ingang van 1 januari 2021 kunnen specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicaptenzorg de kosten voor het opstellen van deze medische verklaring bij ons declareren. Hierbij gaat het om het opstellen van een medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang. De medische verklaring ziet op (kwetsbare) personen die geen indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg en vallen onder de Zorgverzekeringswet. Soms vormen deze mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Als het nodig is om hen onvrijwillig op te laten nemen is een medische verklaring nodig.

Bevoegdheidseisen

De medische verklaring wordt opgesteld door een terzake kundige arts.

Declareren

Een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijke gehandicaptenzorg mag per medische verklaring één maal het NZa-tarief in rekening brengen. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de medische verklaring vallen onder de prestatiebeschrijving ‘Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang’ en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. Indien er wél een beoordeling in het kader van de Wet zorg en dwang plaatsvindt, maar uiteindelijk geen medische verklaring wordt afgegeven kan de prestatie 'Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang' in rekening worden gebracht, indien wordt voldaan aan alle voorwaarden van die prestatie. U kunt deze werkzaamheden declareren via Vecozo met de declaratiestandaard “wlz, wv, elv, gzsp, zg en wzd zorg AW319”.

Betaalovereenkomst

Indien u deze kosten bij ons wilt declareren, kunt u contact met ons opnemen voor het afsluiten van een betaalovereenkomst. Dat kan per mail. In deze overeenkomst staat aangegeven welke prestaties u kunt declareren. Wij hanteren daarvoor het NZa-tarief. Voorafgaand aan het aanbieden van deze overeenkomst, gaan wij na of u voldoet aan de bevoegdheidseisen.

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis.