Uitvoer akkoordverklaringen GGZ 2022

CZ heeft besloten in 2022 geen uitvoer te geven aan de voorwaarde dat voor een GGZ-behandeling zonder opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een akkoordverklaring nodig is.

22 december 2021

Voor GGZ bij een niet-gecontracteerde zorgverlener waarbij er sprake is van een behandeling mét opname dient er in 2022 wel vooraf een akkoordverklaring voor het gehele behandeltraject aangevraagd te worden.

Achtergrond

In de polisvoorwaarden voor 2022 is opgenomen dat voor een GGZ-behandeling zonder opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, vooraf een akkoordverklaring moet worden aangevraagd. Dit als aanvulling op het bestaande akkoordverklaringenbeleid bij GGZ-behandeling mét opname. We hebben dit opgenomen omdat de gedeclareerde kosten bij de niet-gecontracteerde GGZ-zorgverleners fors hoger liggen dan bij gecontracteerde zorgverleners. Het is onze taak als zorgverzekeraar om te sturen op de doelmatigheid van de zorg, want uiteindelijk vertalen hogere kosten zich weer in een hogere premie voor verzekerden.

Helaas is het ons nog niet gelukt voor 2022 nadere invulling te geven aan de toetsingscriteria voor een GGZ-behandeling zonder opname. Aangezien CZ wel meerwaarde ziet in een akkoordverklaringenbeleid voor GGZ zonder opname, zal CZ zich gedurende 2022 inzetten om deze toetsingscriteria verder te ontwikkelen.

Voor nu betekent het dat u in 2022 geen akkoordverklaring hoeft aan te vragen wanneer u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een GGZ-behandeling zonder opname wilt. Voor een GGZ-behandeling mét opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener is net zoals in voorgaande jaren, wel vooraf een akkoordverklaring nodig voor het gehele behandeltraject.