Uitvoer akkoordverklaringen GGZ 2023

CZ start op 1 januari 2023 nog niet met het eisen van een akkoordverklaring voor een GGZ-behandeling zonder opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. CZ start hier later in het jaar wel mee. CZ zal daar dan via haar website over communiceren.

11 november 2022

Voor een GGZ-behandeling mét opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener dient er in 2023 wel vooraf een akkoordverklaring voor het gehele behandeltraject te worden aangevraagd.

Achtergrond

In de polisvoorwaarden voor 2023 staat dat voor een GGZ behandeling zonder opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, vooraf een akkoordverklaring moet worden aangevraagd. Dit als aanvulling op het bestaande akkoordverklaringenbeleid bij GGZ behandeling mét opname. We hebben dit opgenomen omdat de gedeclareerde kosten bij de niet-gecontracteerde GGZ-zorgverleners fors hoger liggen dan bij gecontracteerde zorgverleners. Het is onze taak als zorgverzekeraar om te sturen op de doelmatigheid van de zorg, want uiteindelijk vertalen hogere kosten zich weer in een hogere premie voor verzekerden. 

Het is niet gelukt om voor 1 januari 2023 al nadere invulling te geven aan de toetsingscriteria voor een GGZ-behandeling zonder opname. Aangezien CZ wel meerwaarde ziet in een akkoordverklaringenbeleid voor GGZ zonder opname, gaat CZ begin 2023 deze toetsingscriteria verder ontwikkelen. Doel is in de loop van 2023 een start te maken met het daadwerkelijk beoordelen.

Voor nu betekent het dat u op dit moment geen akkoordverklaring hoeft aan te vragen wanneer u bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een GGZ-behandeling zonder opname wilt. Voor een GGZ-behandeling mét opname bij een niet-gecontracteerde zorgverlener is wel vooraf een akkoordverklaring nodig voor het gehele behandeltraject, net zoals in voorgaande jaren.