Module Netwerkzorg

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De zorgaanbieder blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

  • De zorgverlener die patiënten behandelt voor een specifieke aandoening is uiterlijk één maand voor ingangsdatum van deze module aangesloten bij een landelijk netwerk dat zich richt op deze aandoening. De voorwaarden waaraan een dergelijk netwerk moet voldoen, vindt u in Bijlage 2 Voorwaarden voor een netwerk.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het netwerk om relevante (proces)informatie te delen met CZ groep.

Landelijke netwerken

De volgende netwerken voldoen aan de voorwaarden van CZ groep:

  • Landelijke netwerken voor fysiotherapie: Chronisch Zorgnet (Perifeer Arterieel Vaatlijden, COPD, Post-COVID) en ParkinsonNet (ziekte van Parkinson)
  • Landelijke netwerken voor ergotherapie en oefentherapie: ParkinsonNet

Voor meer informatie over de voorwaarden, zie ons zorginkoopbeleid.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De overeenkomst en modules worden niet met terugwerkende kracht toegekend. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.