Digitale zorg

De meeste zorgaanbieders hebben al ervaring met digitale zorg. Toch verloopt de opschaling niet altijd even soepel en snel. Door het gebruik van digitale zorg ook te borgen in onze inkoopafspraken hopen we bij te kunnen dragen aan verdere opschaling.

Opschalen van zorg

Opschalen van digitale zorg vraagt aanpassingen in zorgpaden. Startpunt is de (regionale) zorguitdaging en de vertaling daarvan naar een nieuw digitaal of hybride zorgconcept waarbij we gebruik maken van bewezen technologie. We gaan gezamenlijk voor goede zorg, die aansluit bij de behoefte van de patiƫnt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft. Om nieuwe zorgconcepten aan de uitdagingen en randvoorwaarden te toetsen gebruiken we het waardemodel.
We delen de kennis die we met patiƫnten, zorgaanbieders en IT partners opdoen over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg om zo tot landelijke schaling te komen.

Waardemodel digitale zorg

Landelijke afspraken op ZN niveau

Om te komen tot een uniforme zorginfrastructuur maken we met zorgaanbieders afspraken over de noodzakelijke randvoorwaarden. Zo stimuleren we deelname aan de VIPP-regelingen. Maar ook gegevensuitwisseling met PGO’s is noodzakelijk om de patiënt centraal te stellen. In het landelijke platform Informatieberaad hebben branche organisaties, de Patiëntenfederatie, VWS en ZN een aantal prioritaire gegevensuitwisselingen vastgesteld en een vijftal focusprogramma’s gedefinieerd die hier invulling aan moeten geven. Prioriteit ligt bij de programma’s

  • Registratie aan de bron
  • Twiin
  • MedMij
  • eOverdracht 
  • MedicatieOverdracht

Een belangrijke randvoorwaarde om dit alles te realiseren is dat zorgaanbieders gebruik maken van generieke voorzieningen ten aanzien van adressering, toestemming, identificatie, authenticatie en autorisatie.

Streven naar efficiënte en veilige gegevensuitwisseling 

Omdat niet alle voorzieningen en nieuwe digitale ontwikkelingen vanzelf gebruikt gaan worden, zullen zorgverzekeraars op termijn het gebruik van zorginfrastructuren en generieke voorzieningen in zorginkoopcontracten gaan vastleggen. Dit zal in de eerste jaren nog vooral in de trant van attendering en stimulering via een ‘pas toe of leg uit’ principe zijn, na verloop van tijd zullen de afspraken dwingender worden. Door als verzekeraars niet te concurreren op het gebied van infrastructuren en generieke voorzieningen, ontlasten we softwareleveranciers die zich als marktpartij kunnen richten op een zo goed mogelijk product voor hun klant: de zorgaanbieder. Gezamenlijk borgen we zo een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling in de zorg waar de verzekerde optimaal van profiteert.

Naar boven