Beleid eerstelijnsverblijf

Sinds 2017 koopt CZ de aanspraak eerstelijnsverblijf in voor eigen verzekerden. Eerstelijnsverblijf kent drie prestaties; laag complex, hoog complex en Palliatief Terminale Zorg (PTZ).

Zorginkoopbeleid

Tot 2040 groeit het aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft harder dan het aantal werkenden. Dit zorgt voor druk op de financiële en arbeidscapaciteit in de zorg. Door kortdurend verblijf en (dag)behandeling in te zetten, kunnen we voorkomen dat kwetsbare mensen onnodig of onnodig lang moeten worden opgenomen in een ziekenhuis, gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis.

CZ groep ziet graag dat de tijdelijke opname in dienst staat van het zelfredzaam maken en houden van mensen, zodat een beroep op zorg (daarna) kan worden voorkomen. Voor 2023 heeft CZ groep extra aandacht voor de volgende punten:

  • regionale zorgcoördinatie en triage, waarbij we tijdig met mensen bespreken wat hun wensen zijn rondom zorg (advance care planning);
  • een evenredig aanbod van complexe en minder complexe plekken in de buurt om de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt (en zijn systeem) te kunnen organiseren;
  • ambulantisering en digitalisering van revalidatiezorg, waarbij de inzet van GZSP kan helpen.

Bekijk het zorginkoopbeleid geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverbijf en GSZP

Bepalen zorgbehoeften

Opname in een eerstelijnsverblijf is alleen mogelijk als voldaan is aan de voorwaarden die in de regelgeving en in dit zorginkoopbeleid worden gesteld. Indicatiestelling gebeurt door de eigen huisarts, in overleg met andere betrokken zorgverleners. Uiteindelijk beslissen de eigen huisarts en de wijkverpleegkundige, in overleg met de medisch eindverantwoordelijke van het eerstelijnsverblijf, de verzekerde en de mantelzorger, of een verzekerde moet worden opgenomen in een eerstelijnsverblijf. Voor palliatief terminale zorg is een terminaliteitsverklaring van de geneeskundig behandelaar of huisarts noodzakelijk.

Afwegingsinstrument

Verenso heeft op verzoek van het ministerie van VWS het Afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf ontwikkeld. Het instrument kan een hulpmiddel zijn voor de betrokken zorgprofessionals bij de overwegingen voor opname in het eerstelijnsverblijf.

Laag complex

De prestatie eerstelijnsverblijf laag complex is een prestatie per verblijfsdag en heeft als kenmerk dat de zorglevering door de aard van de zorgvraag laag complex van aard is. De verleende zorg voor de patiënt is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg, voor een enkelvoudige aandoening. Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt aan de patiënt verleend.

CZ is van mening dat er geen reden is om deze laag complexe zorg standaard af te spreken inclusief behandeling door de specialist ouderengeneeskunde (SOG). Paramedische zorg blijft, indien noodzakelijk wel mogelijk. In de laag complexe situatie gaat CZ uit van behandeling door de huisarts.

Hoogcomplex

De prestatie eerstelijnsverblijf hoog complex is een prestatie per verblijfsdag en heeft als kenmerk dat de zorglevering door de aard van de zorgvraag hoog complex is. De verleende zorg voor de patiënt is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg, voor meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen. Algemene dagelijkse levensverrichtingen worden van de patiënt overgenomen en er wordt toezicht en sturing geboden.

Palliatieve zorg (PTZ)

De prestatie eerstelijnsverblijf palliatief terminale zorg (PTZ) is een prestatie per verblijfsdag en heeft als kenmerk dat sprake is van zorg voor een patiënt, waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts gemiddeld drie maanden of korter zal zijn. De verleende zorg voor de patiënt is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg, wegens een levensbedreigende ziekte of aandoening met een gemiddelde levensverwachting van minder dan drie maanden. Algemene dagelijkse levensverrichtingen worden van de patiënt veelal overgenomen, aansluitend bij het verloop van deze terminale levensfase.

Er zijn verschillende verblijfsvormen voor palliatief terminale zorg. Palliatief terminale zorg kan plaatsvinden binnen het eerstelijnsverblijf en geleverd worden als de huisarts, SO of AVG de verantwoordelijke arts is.

Contact

Neem contact op bij vragen over contracten en gegevens van zorgverleners van eerstelijnsverblijf.

Algemeen-NaarBoven