Beleid GRZ, ELV en GZSP

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Wijziging Zorginkoopbeleid GRZ, ELV & GZSP 2025

CZ heeft op 6 mei 2024 een wijziging in het Zorginkoopbeleid GRZ, ELV & GZSP 2025 gepubliceerd. In onderstaand bericht informeren wij u over de wijziging.

Update

In het inkoopbeleid 2025 werd op pagina 15, 16 en 17 per abuis nog verwezen naar de Regeling Verslaggeving WTZi. Deze Regeling is echter per 1 januari 2022 komen te vervallen. Per 1 januari 2022 is deze Regeling vervangen door de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Deze wijziging is in het inkoopbeleid doorgevoerd, zodat bij inschrijving duidelijk is dat aan huidige, geldende wetgeving voldaan moet worden. Aanvullend zijn de eisen omtrent de Wtz verduidelijkt.

Productie afspraken

Zorgaanbieders die in 2022 een overeenkomst hadden met CZ groep en ook daadwerkelijk zorg hebben gedeclareerd, ontvingen automatisch een voorstel voor 2023 inclusief het waardemodel. Net als voorgaande jaren is het ons uitgangspunt om te komen tot realistische productieafspraken, waarbij wij van de zorgaanbieder verwachten dat die hierop gedurende het jaar stuurt.

Aanvraag tot bijcontractering door zorgaanbieder

Wanneer de zorgaanbieder gedurende het jaar meent dat zijn omzetplafond door bijzondere en onvoorziene omstandigheden ontoereikend is, kan hij in september 2023 een verzoek indienen voor bijcontractering. In die aanvraag toont de zorgaanbieder aan dat hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De zorgaanbieder heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst aangetoond dat hij zijn zorgplicht is nagekomen voor bestaande cliënten die bij hem in zorg zijn. Dat wil zeggen: de zorg is niet stopgezet, omdat het omzetbudget op is, omdat de zorgvraag tussentijds is veranderd of omdat de verzekerde tijdelijk in het ziekenhuis heeft gelegen).
  • Er is sprake van een evenredige spreiding van nieuwe cliënten over het hele jaar.
  • De zorgaanbieder dient het verzoek in wanneer vóór 1 oktober 2023 tenminste 80 procent van het omzetbudget voor 2023 is bereikt en de verwachting is dat het omzetbudget ontoereikend is. De zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat er een verband is tussen een hogere omzet en een toename van de kosten voor bepaalde cliënten en/of dat er sprake is van verplaatsing van cliënten in de regio.
  • De zorgaanbieder scoort bij voorkeur een A-status in het waardemodel.
  • De doelmatigheid binnen het omzetmaximum in 2023 neemt niet af ten opzichte van voorgaande jaren.

Beoordeling door CZ groep

CZ groep toetst aan de hand van de aanvraag of een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een aanvullende afspraak en zo ja, onder welke voorwaarden. Wij gaan op een verzoek tot bijcontractering in indien:

  • de zorgaanbieder aan de voorwaarden voldoet voor een aanvullende afspraak (zie hierboven)
  • in de regio sprake is van een zorgplichtprobleem. Dit blijkt uit signalen die CZ groep ontvangt van ofwel verwijzers, ofwel klanten (via CZ zorgteam) dat zij onvoldoende gecontracteerde passende zorg kunnen vinden. De aanvraag is gericht op het oplossen van dit probleem. CZ groep kan overigens ook zelf zorgaanbieders benaderen wanneer hij een zorgplichtprobleem constateert

Aanvraag ophoging productieplafond

Termijn

Als de aanvraag en de benodigde gegevens compleet zijn, krijgt de zorgaanbieder binnen 6 weken uitsluitsel over de aanvraag. Wordt het verzoek gehonoreerd, dan maken we een aanvullende productieafspraak. De zorg die de zorgaanbieder levert tussen het moment van aanvragen van de extra productieruimte en het uitsluitsel komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien het productieplafond bij de zorgaanbieder op dat moment nog niet overschreden is. Plafondaanpassingen die het gevolg zijn van fusies, overnames of faillissementen vormen een uitzondering op de hierboven benoemde regel, en kunnen afzonderlijk met CZ groep worden besproken.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners