Beleid wijkverpleging

CZ koopt de aanspraak wijkverpleging voor eigen verzekerden in. Lees hoe we deze werkwijze invullen in het inkoopbeleid wijkverpleging, met betrekking tot het machtigingenbeleid en voor het pgb. Daarnaast hebben wij extra aandacht voor palliatieve zorg, wondzorg en dementie.

Focus

In ons beleid leggen wij de focus op thuiszorgtechnologie, palliatieve zorg, wondzorg en dementie. Hieronder volgt aanvullende informatie.

Productie afspraken

Bij de start van het jaar maken wij een realistische productieafspraak. Deze is gebaseerd op de productie-realisatie in het voorgaande jaar, de score van de zorgaanbieder in ons waardemodel en de regionale zorgbehoefte. Bestaande aanbieders ontvangen van ons in principe een productievoorstel, of – in uitzonderlijke gevallen – een (onderbouwd) bericht over het niet doorzetten van de overeenkomst. 

Aanvraag tot bijcontractering door zorgaanbieder

Wanneer de zorgaanbieder gedurende het jaar van mening is dat het omzetplafond in zijn geval ontoereikend is, kan bij een verzoek tot bijcontractering doen. In de aanvraag toont de zorgaanbieder aan dat hij voldoet aan alle voorwaarden hieronder:

 • De zorgaanbieder laat zien dat hij betrouwbaar is, door zijn zorgplicht na te komen voor (bestaande) cliënten die bij hem in zorg zijn (zorg niet stopzetten omdat budget gedurende het jaar op is, omdat de zorgvraag tussentijds veranderd of omdat iemand naar het ziekenhuis is geweest).
 • Er is sprake van een evenredige spreiding van nieuwe cliënten over het hele jaar. 
 • De zorgaanbieder dient het verzoek in wanneer voor 1 oktober 80% van het omzetmaximum voor 2021 is bereikt en de verwachting is dat het omzetmaximum ontoereikend is (niet eerder en niet later). 
 • De zorgaanbieder scoort een A-status in het waardemodel.

Beoordeling door CZ groep

CZ groep beoordeelt aan de hand van het verzoek of een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een aanvullend omzetmaximum en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit is onder meer afhankelijk van de regionale context. Bij de beoordeling kijken wij naar de volgende punten:

 • Er is in de regio sprake van een zorgplicht-probleem. Dit blijkt uit signalen die CZ ontvangt van ofwel verwijzers, ofwel klanten dat zij onvoldoende passende zorg kunnen vinden. De aanvraag is gericht op het oplossen van dit probleem. CZ kan overigens ook zelf zorgaanbieders benaderen wanneer zij een zorgplichtprobleem constateert.
 • De verzekerden kunnen voor die aandoeningen niet (meer) bemiddeld worden naar ander geschikt zorgaanbod. 
 • De doelmatigheid binnen het omzetmaximum in 2021 neemt niet af ten opzichte van voorgaande jaren.

Aanvraag per mail via wijkverpleging@cz.nl

Als de aanvraag en de benodigde gegevens compleet zijn, krijgt de zorgaanbieder binnen zes weken uitsluitsel over de aanvraag. Wordt het verzoek gehonoreerd, dan maken we een aanvullende productieafspraak. 

Plafondaanpassingen die het gevolg zijn van fusies, overnames of faillissementen vormen een uitzondering op de hierboven benoemde regel, en kunnen afzonderlijk met CZ worden besproken.

Machtigingenbeleid vanaf 1 januari 2020

Een indicatiestelling moet voldoen aan een aantal vereisten, zoals vastgelegd in het dossier. De toestemming (in het kader van een machtiging) wordt dan verondersteld te zijn verleend bij gecontracteerde zorgaanbieders:

 • De wijkverpleegkundige zorg omvat zorg zoals verpleegkundigen die bieden. De zorg houdt verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.
 • De indicatie wordt gesteld door een wijkverpleegkundige niveau 5 (of hoger) en volgens het Normenkader V&VN.
 • Het zorgplan wordt op basis van de zorgvraaganalyse opgesteld (zoals opgenomen in het CZ Inkoopbeleid 2019 wijkverpleging).
 • Bij het opstellen van de indicatie en het zorgplan is een brede kijk vereist. Bijvoorbeeld Wmo-zorg en mantelzorg kunnen hier onderdeel van uitmaken en ingezet worden.
 • Het zorgdossier wordt opgesteld aan de hand van de richtlijn Verslaglegging V&VN. 

CZ hanteert hierbij het principe van high trust, high penalty en toetst de wijze van indicatiestelling steekproefsgewijs. Dit kan eventueel in het kader van een reguliere materiële controle.

Pgb (Persoonsgebonden budget)

Patiënten die wijkverpleging nodig hebben, kunnen hiervoor een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen. Hiervoor moeten zij een indicatie van een wijkverpleegkundige meesturen. Per 2020 is het aanvraagformulier aangepast en dient u geen zorgplan meer mee te sturen. Lees hier meer over deze verandering.

Bekijk de patiëntinformatie 'Uw pgb via CZ. Hoe werkt dat?'

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van wijkverpleging.

Naar boven