Beleid wijkverpleging

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Aanvraag tot aanvullende zorginkoop door een gecontracteerde zorgaanbieder

Wanneer de zorgaanbieder gedurende het jaar van mening is dat het omzetplafond in zijn geval ontoereikend is, kan hij een verzoek tot aanvullende zorginkoop doen. De zorgaanbieder dient het verzoek in wanneer voor 1 oktober 80% van het omzetmaximum voor 2023 is bereikt en de verwachting is dat het omzetmaximum ontoereikend is (niet eerder en niet later).

CZ groep beoordeelt aan de hand van het verzoek of een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een aanvullend omzetmaximum en zo ja, onder welke voorwaarden. Om te beoordelen of u als zorgaanbieder voldoet aan alle voorwaarden verwijzen wij u naar het Zorginkoopbeleid Wijkverpleging.

Als de aanvraag en de benodigde gegevens compleet zijn, krijgt de zorgaanbieder binnen 3 weken uitsluitsel over de aanvraag.

Aanvraag ophoging productieplafond

Machtigingenbeleid vanaf 1 januari 2020

Een indicatiestelling moet voldoen aan een aantal vereisten, zoals vastgelegd in het dossier. De toestemming (in het kader van een machtiging) wordt dan verondersteld te zijn verleend bij gecontracteerde zorgaanbieders:

  • De wijkverpleegkundige zorg omvat zorg zoals verpleegkundigen die bieden. De zorg houdt verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.
  • De indicatie wordt gesteld door een wijkverpleegkundige niveau 5 (of hoger) en volgens het Normenkader V&VN.
  • Het zorgplan wordt op basis van de zorgvraaganalyse opgesteld (zoals opgenomen in het CZ Inkoopbeleid 2019 wijkverpleging).
  • Bij het opstellen van de indicatie en het zorgplan is een brede kijk vereist. Bijvoorbeeld Wmo-zorg en mantelzorg kunnen hier onderdeel van uitmaken en ingezet worden.
  • Het zorgdossier wordt opgesteld aan de hand van de richtlijn Verslaglegging V&VN. 

CZ hanteert hierbij het principe van high trust, high penalty en toetst de wijze van indicatiestelling steekproefsgewijs. Dit kan eventueel in het kader van een reguliere materiƫle controle.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners