Overeenkomst aanvragen

Hebt u in 2021 geen overeenkomst met CZ groep en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ in 2022? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Voorbereiding aanvraag overeenkomst GGZ

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

 • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
 • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
 • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
 • een geldig Kwaliteitsstatuut GGZ van alle aan de praktijk verbonden zorgverleners of van de instelling;
 • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot VECOZO hebt u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen.

De aanvraag

 • Neem via e-mail contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wilt sluiten. Onze medewerker zorgt voor toegang tot de vragenlijst.
 • De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van VECOZO, onder “overzicht”.
 • Bevestig de ingevulde vragenlijst.

De overeenkomst accepteren

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan (via VECOZO).
Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Bekijk het inkoopbeleid GGZ

Digitale contractering

Instellingen 

CZ groep contracteert een aantal instellingen met een overeenkomst in 2021 volgens de digitale contractering. CZ groep streeft er naar om instellingen die tot deze categorie behoren uiterlijk 29 oktober 2021 een voorstel te sturen via de VECOZO Contracteermodule.

Tijdpad contractering instellingen 2022

 • Aanbieden overeenkomst 2022 via VECOZO contracteermodule: uiterlijk 30 dagen na publicatie van de definitieve NZa tarieven. CZ streeft ernaar uiterlijk 29 oktober de voorstellen aan te bieden.
 • Sluitdatum accepteren overeenkomst 2022: binnen vier weken na ontvangst van initiële voorstel 2022.

Nieuwe instellingen

De procedure voor nieuwe instellingen is van toepassing voor zorgaanbieders die als instelling geen overeenkomst met CZ groep hebben in 2021 voor het leveren van geneeskundige GGZ. Zorgaanbieders die voor 2022 als instelling in aanmerking willen komen voor een overeenkomst, moeten voldoen aan de toegangseis en de minimale en aanvullende eisen uit het Inkoopbeleid 2022 (zie bijlage 4).

Tijdpad contractering nieuwe instellingen 2022

 • Sluitdatum melden als belangstellende voor een overeenkomst 2022: uiterlijk 1 augustus 2021
 • Openstellen uitvraagmodule via VECOZO: 1 mei 2021, of uiterlijk 2 weken na aanmelding
 • Sluitdatum uitvraagmodule via VECOZO: 1 september 2021
 • Aanbieden overeenkomst 2022 via VECOZO contracteermodule: uiterlijk 30 dagen na publicatie van de definitieve NZa tarieven (mits er overeenstemming is over alle minimale eisen)
 • Sluitdatum accepteren overeenkomst 2022 via VECOZO contracteermodule: binnen vier weken na ontvangst van initiële voorstel 2022

Vrijgevestigde praktijken

Met de invoering van het ZPM vervalt het onderscheid tussen de gbGGZ en de gGGZ. Alle vrijgevestigde zorgaanbieders worden in 2022 volgens dezelfde procedure gecontracteerd. Omdat CZ groep overgaat van contractering op persoonlijk niveau naar contractering op ondernemersniveau, vindt vooraf voor alle vrijgevestigde praktijken een uitvraag plaats via de uitvraagmodule van VECOZO. Alle behandelaren in de praktijk, zoals geregistreerd in Vektis, behoren tot de overeenkomst die CZ groep sluit met de praktijk. CZ groep streeft er naar om de vrijgevestigde praktijk uiterlijk 29 oktober 2021 een voorstel te sturen via de VECOZO Contracteermodule.

Tijdpad contractering vrijgevestigde praktijken 2022

 • Openstellen uitvraagmodule via VECOZO: uiterlijk 15 mei 2021
 • Sluiting uitvraagmodule via VECOZO : 15 juli 2021
 • Aanbieden overeenkomst 2022 via VECOZO contracteermodule: uiterlijk 30 dagen na publicatie van de definitieve NZa tarieven. CZ streeft uiterlijk 29 oktober de voorstellen aan te bieden
 • Sluitdatum accepteren overeenkomst 2022 via VECOZO contracteermodule: binnen vier weken na ontvangst van initiële voorstel 2022

Veelgestelde vragen Vrijgevestigde praktijken

Nieuwe vrijgevestigde praktijken

Zorgaanbieders met een geldig kwaliteitsstatuut sectie II die in 2021 geen overeenkomst hebben gesloten voor het leveren van geneeskundige GGZ, kunnen zich melden als belangstellende voor een overeenkomst in 2022. Deze zorgaanbieders moeten aantoonbaar voldoen aan de minimale eisen en de toegangseis die CZ groep aan nieuwe vrijgevestigde praktijken stelt.

Tijdpad contractering nieuwe vrijgevestigde praktijken 2022

 • Sluitdatum melden als belangstellende voor een overeenkomst 2022: 1 augustus 2021
 • Openstellen uitvraagmodule via VECOZO: uiterlijk 15 mei 2021
 • Sluitdatum uitvraagmodule via VECOZO: 1 september 2021
 • Aanbieden overeenkomst 2022 via VECOZO contracteermodule: uiterlijk 30 dagen na publicatie van de definitieve NZa tarieven (mits de vragenlijst voor 1 september 2021 succesvol is doorlopen)
 • Sluitdatum accepteren overeenkomst 2022 via VECOZO contracteermodule: binnen vier weken na ontvangst van initiële voorstel 2022

We bieden vrijgevestigde praktijken ook de mogelijkheid om gedurende het jaar een overeenkomst met ons aan te gaan. Als vrijgevestigde praktijken zich na 1 augustus 2021 melden, kunnen zij een overeenkomst sluiten met ingang van 1 april 2022, 1 juli 2022 of 1 oktober 2022.

Contractering via een offerteformat

Instellingen

CZ groep contracteert een aantal instellingen met een overeenkomst in 2021 via een offerteformat. Of uw instelling tot deze groep behoort, vindt u in het Inkoopbeleid 2022.

Tijdpad contractering instellingen 2022

 • Start onderhandeling 2022: uiterlijk 30 dagen na publicatie van de definitieve NZa tarieven. CZ streeft uiterlijk 29 oktober de voorstellen aan te bieden.
 • Sluitdatum accepteren overeenkomst via VECOZO contracteermodule: binnen vier weken na ontvangst van initiële voorstel 2022

Contact

Neem contact op bij vragen over de inkoop van GGZ.

Naar boven