Tarieven mondzorg

In de mondzorg zijn de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) het uitgangspunt.

Instelling voor jeugdtandverzorging (JTV)

Hiervoor verwijzen wij u naar de tariefbeschikkingen Tandartsen/Centrum voor mondzorg. Met de instelling voor jeugdtandverzorging wordt naast de standaardtarieven een risicotoeslag en indien van toepassing een haal- en brengservice afgesproken. Hiervoor geeft de NZa een aparte tariefbeschikking af.

Centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT)

Een CBT met voldoende omvang spreekt jaarlijks tarieven af met zorgverzekeraars (representatie model Zorgverzekeraars Nederland). Op basis van de gemaakte afspraken ontvangt het centrum een tariefbeschikking van de NZa. Een centrum zonder voldoende omvang voor een aparte tariefbeschikking hanteert de tarieven volgens de landelijk geldende maximum uurtarieven van de NZa.

Kaakchirurgie

De tarieven voor kaakchirurgie vallen uiteen in drie componenten. Het honorarium van de kaakchirurg, het kostendeel van het ziekenhuis en indien van toepassing kosten voor het toepassen van anesthesie. Sinds 2017 kiest CZ er voor om de NZa regels qua declareren strikt toe te passen. De kaakchirurgische behandeling moet in zijn geheel worden gedeclareerd, wat betekent dat de declaratie zowel het honorarium- als het kostendeel te bevatten en niet gesplitst mag worden. Meer informatie vindt u in de beleidsregel TB/CU-7036-03.

Declaraties worden aangeleverd op basis van de actuele tariefbeschikking. Kaakchirurgen die werkzaam zijn in een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) maken specifieke afspraken met CZ. Als u afspraken wilt maken, kunt u per e-mail contact opnemen met Relatiebeheer Zorgverleners.

Buitenland

Zorgaanbieders uit het buitenland moeten zich conformeren aan de tarieven zoals deze in Nederland van toepassing zijn. Werkt u in het buitenland? Dan kunt de tarieven raadplegen op de website van de NZa.

Coderingen

Via de website van Vektis kunt u de codelijst mondzorg inzien.

Servicebureaus

De zorgaanbieders binnen de verstrekking mondzorg hebben ook de mogelijkheid om via een servicebureau te declareren.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.