Beleid behandelen op school

In onze verzekeringsvoorwaarden is een school geen behandellocatie. Behandeling op school is niet toegestaan. Hierop zijn drie uitzonderingen.

Incidenteel behandelen op school

Is het voor de behandeling nodig om een enkele keer (maximaal 20% van de behandelreeks) op school te behandelen? Dan gaan wij hiermee akkoord. De noodzaak om incidenteel op school te behandelen, moet blijken uit het behandeldossier.

Gehele behandelreeks op school

Een gehele behandelreeks op school moet u van te voren aanvragen. De adviserend paramedicus van CZ beoordeelt de aanvraag. Lees ook de voorwaarden voor aanvraag van de volledige behandelreeks op school.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • verwijzing arts, waaruit de noodzaak voor behandelen op school blijkt;
 • behandelplan met doelstellingen die SMART omschreven zijn, met een duidelijke medische noodzaak tot behandelen op school;
 • duur en frequentie van de behandelingen;
 • omschrijving van de betrokkenheid van de ouders (hoe en hoe vaak);
 • adresgegevens van de school en omschrijving soort school/ onderwijs.

Vermijd in uw aanvraag argumenten als:

 • behandelen na schooltijd geeft een extra belasting;
 • behandelen op school levert tijdwinst op voor de ouders;
 • behandelen op school is gemakkelijk in verband met overleg leerkracht(en);
 • behandelen in de context (betere aansluiting op pedagogische/ motorische omgeving).

Aanvragen op basis van dergelijke argumentatie wijzen wij af, dit zijn algemene redenen die niet zijn toegespitst op de individuele situatie van de patiënt.

Structurele behandeling op school

Structurele behandeling op school

 • School praktijklocaties die open staan voor iedereen, dus niet alleen leerlingen van de betreffende school worden ten alle tijden geregistreerd in Vektis.
 • School praktijklocaties die alleen toegankelijk zijn voor de leerlingen van de school worden alleen geregistreerd in het school praktijkregister van de VvOCM.
 • Als de praktijkhouder alleen één of meerdere School Praktijklocaties heeft, moet er minimaal één locatie in Vektis geregistreerd staan wat betekent dat deze locatie een reguliere praktijklocatie is en derhalve open staat voor patiënten buiten de school.

Voorwaarden behandelen op school – paramedici

Naast de inrichtingseisen voor een reguliere praktijk, moet de locatie op een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De ouders/verzorgers van het kind zijn bij minimaal 50% van de behandelingen aanwezig;
 • Alle verzekerden van CZ, NN alleen voor niet doorvertalen en OHRA alleen voor niet doorvertalen hebben toegang tot de praktijk, niet enkel de leerlingen van de school;
 • De praktijk is geopend tijdens schoolvakanties;
 • De praktijk is geopend buiten schooltijden.

Voor het aanvragen van een akkoord, moet u het contactformulier invullen. Lees hieronder als u als oefentherapeut enkel de leerlingen van een school behandelt.

Heeft u al een overeenkomst met ons gesloten? En wilt u deze uitbreiden met een locatie op een school? Lees dan eerst hoe u deze wijziging kunt laten doorvoeren.

Voorwaarden oefentherapie

Behandelt u op een school (ook) de leerlingen van de school? Dan moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U heeft een geldige overeenkomst eerstelijns oefentherapie met CZ gesloten.
 • De praktijkruimte op de school voldoet minimaal aan de inrichtingseisen kinderoefentherapie van de VvOCM.
 • U voldoet aan de eisen van kinderoefentherapeut en bent als zodanig ingeschreven in het betreffende deelregister van de VvOCM.
 • U handelt conform de omschreven werkwijze in het 'protocol kinderoefentherapie binnen een onderwijssetting’ van het platform kinderoefentherapie van de VvOCM zoals dat thans luidt of in de toekomst komt te luiden.
 • De schoollocatie is geregistreerd in het Schoolpraktijkregister bij de VvOCM.
 • De afbakening tussen onderwijsondersteuning en zorg binnen de onderwijsinstelling heeft u duidelijk beschreven. Indien aanwezig wordt hierbij gebruik gemaakt van valide en betrouwbare klinimetrie, welke in maat en getal benoemd zijn. De normen zijn beschreven in de richtlijnen van de VvOCM en de gebruikte klinimetrie en de resultaten zijn vastgelegd in het behandeldossier.
 • De continuïteit van de kinderoefentherapie is gewaarborgd, ook tijdens de schoolvakanties en/ of buiten schooltijden. Dit kan door behandeling op de hoofdlocatie van uw praktijk of d.m.v. samenwerking met (een) collega-oefentherapeut(en) in de wijk.
 • U bent bekend met de uitgangspunten van de leerplichtwet en de wet onderwijstijd en u handelt hiernaar.
 • Directe Toegang Oefentherapie (DTO) is niet van toepassing bij kinderoefentherapie op school. De oefentherapie wordt hier enkel verleend op verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
 • Op de schoollocatie(s) worden alleen prestaties verricht en in rekening gebracht bij CZ zoals opgenomen op Deel I van de overeenkomst eerstelijns oefentherapie en wordt voldaan aan de vigerende Beleidsregel prestatiebeschrijvingen oefentherapie van de NZa, behalve (e) screening, (f) intake en onderzoek na screening, (m) toeslag voor uitbehandeling en (n) inrichtingstoeslag.
 • De ouder(s)/ verzorger(s) van de verzekerde is (zijn) bij minimaal 50% van de gegeven behandelingen aanwezig, waarvan in elk geval bij de intake, de tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie. Bij de overige behandelingen waarbij de ouders niet aanwezig zijn, is er ook borging van de wederzijdse communicatie over de behandeling/ thuiswerkopdrachten/ oefeningen/ zelfmanagement.
 • U spant zich tot het uiterste in om de betrokkenheid en aanwezigheid van de ouders te optimaliseren, zodat de thuissituatie in het zorgproces voldoende geborgd is.
 • De verzekerde heeft altijd keuzevrijheid door welke zorgverlener hij/ zij behandeld wordt. Er is geen belangenverstrengeling tussen de onderwijssetting en de zorgverlener die behandelt binnen de onderwijssetting.

Als u als oefentherapeut aan deze voorwaarden voldoet hoeft u geen vragenlijst in te vullen of goedkeuringsverklaring bij ons aan te vragen.