Veelgestelde vragen paramedische zorg

Heeft u een vraag over de contractering van fysiotherapie? Kijk dan of u het antwoord vindt bij de veelgestelde vragen.

Overeenkomst 2024-2026

Elke praktijk heeft in ieder geval de Basisovereenkomst aangeboden gekregen. U kunt doorklikken op de Basisovereenkomst om te zien of en welke module(s) op uw praktijk van toepassing is (zijn). Zie de volgende vraag Waar zie ik welke module(s) in 2024 van toepassing is (zijn) op mijn praktijk?

Alle overeenkomst documenten staan bij elkaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Als u onder “nieuw contract” klikt op “Basisovereenkomst eerstelijns fysiotherapie” staan de verschillende documenten rechtsboven in het volgende scherm.
Het document “Overeenkomst.pdf” is het Individueel Deel van de overeenkomst. Daarin kunt u bij onderdeel C, onder Modules zien welke module(s) van toepassing is (zijn) op uw praktijk. Bekijk hier de beschrijving met screenshots.

De tarieven van de Basisovereenkomst staan in bijlage 1 Tarieven van de overeenkomst. Deze bijlage vindt u bij de andere overeenkomst documenten in het Zorginkoopportaal van VECOZO (rechtsboven).

Als wij uw praktijk één of meerdere modules hebben aangeboden, zie vraag: Waar zie ik welke module(s) in 2024 van toepassing is (zijn) op mijn praktijk? telt u de opslag van de desbetreffende module op bij het tarief van de basisovereenkomst. De opslag per module kunt u terugvinden in bijlage 6 (in het Algemeen Deel, vanaf pagina 29) van de overeenkomst onder elke module.

De tarieven die wij voor 2024 aanbieden zijn het gevolg van:

  1. de overeenkomst in 2023 van de praktijk, en
  2. een versimpelde contractdifferentiatie in 2024, en
  3. de verwachte economische omstandigheden.

 

Bent u op zoek naar de tarieven? Kijk dan bij Waar kan ik de tarieven fysiotherapie vinden?

Bij CZ hebben we zorgvuldig gekeken naar de naleving van de gestelde criteria voor verschillende aspecten van uw praktijk, zoals vermeld in bijlage 6 van de basisovereenkomst. Het is belangrijk dat uw praktijk voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de behandelindex en/of patiëntervaring:

  • Behandelindex: we toetsen of uw praktijk voldoet aan de voorwaarden voor de landelijke behandelindex 2021 of 2022, in het voordeel van de zorgaanbieder. Deze module wordt u aangeboden als uw praktijk aan deze criteria voldoet.
  • Patiëntervaring: deze module maakt deel uit van de overeenkomst als u op de vragenlijst hiervoor heeft gekozen. Als u het meetbureau toestemming heeft gegeven om de PREM-gegevens met ons te delen, ontvangen we van hen in het eerste kwartaal van 2024 procesinformatie van uw praktijk over het jaar 2023. Op basis van deze gegevens bepalen we of aan de voorwaarden voor patiëntervaring, als onderdeel van de module Plus, is voldaan.

 

Mocht uw praktijk na de beoordeling in het eerste kwartaal van 2024 niet voldoen aan de voorwaarden voor patiëntervaring en evenmin aan de behandelindex, maar maakt deze module wel deel uit van de overeenkomst, dan informeren wij u hierover en zal de module Plus worden beëindigd. We blijven openstaan voor verdere communicatie en ondersteuning.

Vanaf 2024 zet CZ meer in op vertrouwen in het veld, onder andere door samen te werken met instanties zoals het praktijkkwaliteitsregister. Wij hebben het volste vertrouwen in hun rol om ervoor te zorgen dat praktijken in een lerende omgeving blijven voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de module Transparantie, zoals beschreven in bijlage 6 van de basisovereenkomst. Dit onderwerp bespreken wij periodiek met het praktijkkwaliteitsregister.

Mochten er onverhoopt situaties ontstaan waarin een praktijk toch niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kan het nodig zijn om de module Transparantie te beëindigen. We blijven altijd toegankelijk voor vragen en ondersteuning.

Percentage
U berekent dit als volgt:
Deel het aantal daadwerkelijk uitgezette PREM-vragenlijsten over de desbetreffende periode (voor de module in 2024 is dit over 2023) door het totaal aantal unieke patiënten op de landelijke spiegelinformatie over hetzelfde kalenderjaar. Vermenigvuldig dit met 100.
Het aantal PREM-vragenlijsten kunt u terugvinden in het dashboard van het meetbureau.

Aantal uitgezette of retour gekregen vragenlijsten
In het dashboard van het meetbureau vindt u het aantal uitgezette en/of retour gekregen PREM-vragenlijsten terug, per zorgverzekeraar. Let erop dat u hier de juiste periode selecteert.

De behandelindex maakt deel uit van de spiegelinformatie, die wordt opgesteld door Vektis. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op Spiegelinformatie Fysiotherapie (vektis.nl)

CZ legt vanaf 2024 meer vertrouwen in het veld, door onder andere afspraken te maken met verschillende netwerken. Wij vertrouwen erop dat zij erop toezien dat praktijken in een lerende omgeving blijven voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden voor de module Netwerkzorg (bijlage 6 basisovereenkomst). Dit bespreken wij periodiek met het netwerk.

Als een praktijk niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kan het nodig zijn om de module Netwerkzorg te beëindigen. We staan altijd open om samen met het netwerk naar oplossingen te zoeken.

Op de website van CZ kunt u de netwerken en de aandoeningen die in aanmerking komen voor de module netwerkzorg vinden. In 2024 zijn dit Chronisch ZorgNet (COPD, perifeer arterieel vaatlijden, en post-COVID) en ParkinsonNet (ziekte van Parkinson).

Als u graag voor een andere module in aanmerking komt dan degene die u is/zijn aangeboden, dan nodigen wij u vriendelijk uit om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Wij vragen u om in uw bericht duidelijk uit te leggen waarom de voorgestelde combinatie van modules niet passend is voor uw praktijk. Stuurt u daarbij alstublieft zoveel mogelijk informatie mee om ons te helpen uw situatie beter te begrijpen.

Het Algemeen Deel van de basisovereenkomst vindt u terug in het Zorginkoopportaal van VECOZO, rechtsboven.

Verzekerden van Just Live kunnen in 2024 alleen terecht bij zorgaanbieders die minimaal beschikken over de module Plus of de module Transparantie. Het label Just is sinds 2019 onderdeel van CZ groep. Just Live is de aanvullende verzekering 2.0 waarin ongevallenzorg is verzekerd.

Overig

U kunt dit terugvinden op onze website. Momenteel zijn wij nog bezig om ons beleid vorm te geven. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, plaatsen wij dat op die website.

CZ zet al meerdere jaren in op vermindering van administratieve lasten waar mogelijk. Samen met zorgverleners kijken we welke regels in de zorg veroorzaakt worden door ons en of deze wel echt nodig zijn. En als we vaststellen dat een regel niet nodig is, schaffen we die af. Bij een overeenkomst horen echter onvermijdelijk ook administratieve werkzaamheden. We vinden het belangrijk om dit uit te leggen, zodat er geen verkeerde verwachtingen zijn. Zo voeren we bijvoorbeeld controles uit en kunnen deze aanleiding zijn voor een detailcontrole. Naast alle landelijke initiatieven voor het verminderen van administratieve lasten blijven we zorgverleners van harte uitnodigen om ervaren onnodige administratieve lasten bij ons te melden. Want het vermijden van onnodige regeldruk is in het belang van iedereen.