Spiegelinformatie

Zorgaanbieders met een overeenkomst ontvangen spiegelinformatie op basis van de declaraties die we van u én van andere zorgaanbieders voor dezelfde zorg hebben ontvangen.

Wat is de behandelindex?

In de spiegelinformatie vindt u de behandelindex van uw praktijk. De behandelindex is een gewogen gemiddelde. Dat betekent dat we kijken hoeveel behandelingen of kwartieren er gemiddeld per patiënt (onze verzekerde) binnen de praktijk worden gegeven. Dat vergelijken we met het gemiddeld aantal behandelingen of kwartieren van onze verzekerden bij alle andere praktijken die dezelfde zorg leveren. Met de behandelindex doen we geen uitspraak over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Verschillende patiënten, verschillende klachten

Patiënten en klachten zijn divers. Daarom komt de behandelindex tot stand op basis van patiëntengroepen. We kijken altijd naar leeftijd en geslacht. Bij logopedie kijken we daarnaast extra naar diagnose(groep). Bij oefentherapie naar diagnose(groep) én naar aandoening (we bekijken of de aandoening voorkomt in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). Voor fysiotherapie kijken we daarnaast naar de sociaal economische status van de patiënt en naar aanspraak in de aanvullende verzekering.

Zó bepalen we de behandelindex

  1. We berekenen per patiëntengroep hoeveel behandelingen u gemiddeld per patiënt nodig heeft. Dat vergelijken we met het aantal behandelingen van alle andere zorgaanbieders voor dezelfde groep. Zo ontstaat de zogenaamde subbehandelindex. Dit doen we voor alle patiëntengroepen die in uw praktijk voorkomen.
  2. We kijken hoeveel patiënten er in een groep zitten. Iedere patiënt telt één keer mee in het totaal. Zo heeft één enkele patiënt geen grote invloed op de totale behandelindex. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als uw patiënt door een complexe zorgvraag veel behandelingen nodig heeft. Of juist een heel kort behandeltraject heeft bij een eenvoudige zorgvraag.
  3. We vermenigvuldigen per groep de subbehandelindex met het aantal patiënten. Zo ontstaat een gewogen index per groep. Als we al deze gewogen indexfactoren optellen, delen door het totaal aantal patiënten, ontstaat de totale behandelindex.

Hoe leest u de spiegelinformatie?

In de figuren aan de linkerkant ziet u hoe de patiënten uit uw praktijk verdeeld zijn naar leeftijd, geslacht en eventueel (hoofd)diagnosegroep en of de aandoening op bijlage 1 van het Bzv voorkomt. Rechts staat de verdeling van de behandelindex naar kenmerk. Dit zijn relatieve cijfers (indexcijfers), vandaar dat hier geen percentages worden weergegeven. Onderaan vindt u de totale behandelindex over de afgelopen periodes.

Bij de spiegelinformatie diëtetiek en ergotherapie vindt u ook de kostenindex terug. Deze komt in principe op dezelfde wijze tot stand als de behandelindex, alleen worden de kosten van de behandeling als uitgangspunt genomen in plaats van het aantal behandelingen. Is er een verschil tussen de kostenindex en de behandelindex? Dan is er waarschijnlijk in verhouding relatief vaak de toeslag voor aan huis behandeling gedeclareerd.

Uitgebreide toelichting over berekening van de uniforme rekenmethodiek voor de behandelindex fysiotherapie vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wanneer krijgt u de spiegelinformatie?

U krijgt u elk jaar rond april spiegelinformatie.

Vragen? Neem contact met ons op