Beweegprogramma's

CZ heeft in de aanvullende verzekering(en) een vergoeding opgenomen voor beweegprogramma's bij de indicaties (limitatief):

Indicaties

  1. artrose;
  2. COPD;
  3. diabetes mellitus type II;
  4. coronaire hartziekten;
  5. osteoporose;
  6. oncologie;
  7. overgewicht en obesitas bij kinderen.

De vergoeding van het (de) beweegprogramma(’s) is uitsluitend van toepassing als wordt voldaan aan de nadere voorwaarden zoals verwoord op deze bijlage.

Voorwaarden

1. De zorgaanbieder heeft per doelgroep een beweegprogramma opgesteld en voert dit ook als zodanig uit. Het beweegprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie en voldoet in dat geval aan alle voorwaarden die in de desbetreffende Standaard Beweeginterventie worden gesteld. Het beweegprogramma is getoetst en akkoord bevonden door het KNGF of Keurmerk Fysiotherapie. De zorgaanbieder overlegt aan CZ het certificaat van toetsing en accordering.

2. De verslaglegging over het beweegprogramma door de zorgaanbieder omvat minimaal de volgende gegevens:

- anamnesegegevens, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat de Verzekerde gemotiveerd is voor deelname en niet voldoet aan de Landelijke Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
- journaalgegevens;
- meet- en evaluatiegegevens

3. De beweegprogramma’s worden gegeven door een fysiotherapeut die geschoold is op het gebied van beweegprogramma’s en die aanvullende scholing per doelgroep heeft gevolgd. Motivational interviewing moet een onderdeel zijn van de scholing. De fysiotherapeut die het beweegprogramma geeft, heeft te allen tijde een geldig reanimatiediploma.

4. Bij de start van het beweegprogramma dient de zorgaanbieder te beschikken over een verwijzing per Verzekerde, deze verwijzing dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 van deze overeenkomst.

Administratieve afhandeling

Het (de) beweegprogramma(’s), waarvoor de Zorgverzekeraar uitsluitend in de aanvullende verzekering(en) een vergoeding heeft opgenomen, word(t)(en) met de door de zorgaanbieder gehanteerde praktijktarieven conform het bepaalde van bijlage Administratie bij de Zorgverzekeraar gedeclareerd. Het betreft de volgende verrichtingen;

  Beweegprogramma's
10010 Beweegprogramma artrose
10011 Beweegprogramma COPD
10013 Beweegprogramma diabetes mellitus type II
10012 Beweegprogramma coronaire hartziekten
10009
Beweegprogramma osteoporose
10014 Beweegprogramma oncologie
10015 Beweegprogramma overgewicht en obesitas bij kinderen

CZ sluit voor het declareren van deze programma's aan bij de landelijke verrichtingen genoemd in ‘prestatiecodelijst 012 overige coderingen’ te declareren via PM304.

Lees meer over de voorwaarden van beweegprogramma's

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.

 
Naar boven