Beleid fysiotherapie

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Daarom is het belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord gepubliceerd. Hierin nemen de zorgsector, de politiek en de maatschappij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Paramedici kunnen hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld de huisarts en het ziekenhuis te ontlasten. Dit wordt onder meer mogelijk door de verschuiving van minder complexe zorg naar (meer) zelfredzaamheid van de patiënt. Ook digitale oplossingen kunnen hieraan bijdragen.

CZ groep vindt het belangrijk dat de paramedische zorg kwalitatief goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden in 2024 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid 2025 paramedische zorg

Bekijk het zorginkoopbeleid 2024 paramedische zorg

Overeenkomst fysiotherapie met modules

CZ groep hanteert vanaf 2024 één basisovereenkomst voor fysiotherapie. Aanvullend op deze basisovereenkomst kunt u één of twee modules afsluiten. Elke module kent zijn eigen voorwaarden en honorering. De ingangsdatum van de overeenkomst en de modules is altijd de eerste dag van een kwartaal. In 2024 kan de overeenkomst en de modules ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De overeenkomst en modules worden niet met terugwerkende kracht toegekend. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan. Wij hebben alle informatie per module voor u op een rij gezet.

Waar kunt u als zorgaanbieder de tarieven vinden?

De overeenkomst bieden wij aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. De tarieven vindt u als bijlage.

MDS aspecifieke lage rugpijn en COPD

Samen met het veld zijn minimale datasets (MDS-en) ontwikkeld om de kwaliteit inzichtelijk te kunnen maken voor fysiotherapie bij COPD en aspecifieke lage rugpijn. De MDS-en en bijbehorende meetinstructie vindt u hier voor aspecifieke lage rugpijn en COPD.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Akkoordverklaring

Soms heeft de verzekerde een akkoordverklaring nodig. Dat is afhankelijk van uw overeenkomst. We hebben alle informatie over de akkoordverklaring voor u op een rijtje gezet.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de zorg die onder de basisverzekering valt.

De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6. lid 4 van het Besluit zorgverzekering: er is geen verwijzing nodig als u een verzekerde behandelt die jonger is dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Bekijk bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

Duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Per 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Behandeling op school

Het is niet toegestaan verzekerden te behandelen op school. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Bekijk de uitzonderingen

Beweegprogramma's

In de aanvullende verzekering(en) is een vergoeding opgenomen voor beweegprogramma’s bij een aantal indicaties. Beweegprogramma’s vallen niet onder de aanspraak fysiotherapie. Een fysiotherapeut die geschoold is op het gebied van beweegprogramma's en aanvullende scholing heeft gevolgd, kan beweegprogramma’s declareren bij CZ.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u hier

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid fysiotherapie.

Lees meer over de PREM

Vergoeding eerstelijns hartrevalidatie

Regelmatig bereiken ons vragen en signalen over eerstelijns hartrevalidatie. Hoe zit het met de vergoeding hiervan? Het ZIN (voorheen: CVZ) heeft de uitspraak gedaan dat enkelvoudige fysio- en oefentherapie niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Hartrevalidatie valt onder medisch specialistische zorg en wordt gefinancierd vanuit het ziekenhuis.

Deze zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. Er is zeker ruimte om deze zorg in de eerstelijn te organiseren. Dat sluit ook aan bij de praktijkrichtlijn. Er dient dan alleen verrekening van de zorg plaats te vinden tussen de eerstelijns fysiotherapiepraktijk en het ziekenhuis. En vanzelfsprekend is de nauwe samenwerking met en de verantwoordelijkheid van de cardioloog van groot belang. Het is dus niet mogelijk om hartrevalidatie te declareren als eerstelijns fysiotherapie. Daar is namelijk geen betaaltitel voor. Met achterafcontroles kijken wij of hier op een juiste wijze gebruik van wordt gemaakt.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners