Module Extra

Om vanaf 1 januari 2025 in aanmerking te komen voor deze module voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende voorwaarden. Deze blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de overeenkomst.
 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal één kalenderjaar een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van logopedie.
 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de behandelindex:
  • De landelijke behandelindex van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, wijkt maximaal één standaarddeviatie (= 26 punten) af van 100. De behandelindex is dus minimaal 74 en maximaal 126. Voor 2025 geldt de landelijke behandelindex over heel 2023. Voor 2026 geldt de behandelindex over 2024 en voor 2027 geldt die over 2025. Het is niet mogelijk om deze module af te sluiten als Vektis geen landelijke behandelindex heeft vastgesteld over het betreffende jaar.
  • Op de praktijk-AGB-code van de zorgaanbieder waarvoor de behandelindex is vastgesteld, zijn in heel 2023 (en daarna ook in 2024 en 2025) declaraties voor logopedie ingediend bij de zorgverzekeraar(s). Een praktijk- AGB-code die geen volledig kalenderjaar actief is geweest in het AGB-register van Vektis, voldoet daarmee niet aan deze voorwaarde.
 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor het meten van Patiëntervaringen:
  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst met een gecertificeerd meetbureau voor elke logopedist die in de praktijk werkt. Op www.cz.nl/zorgaanbieder vindt u meer informatie over de PREM Paramedische zorg, waaronder een overzicht van de mogelijke meetbureaus.
  • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
  • De resultaten worden op het niveau van de zorgaanbieder gedeeld met CZ groep. Deze data gebruiken we om onze verzekerden te helpen om de juiste zorg(verlener) te vinden en bij het inkopen van zorg.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.
  • De zorgaanbieder zet voor 2025 bij minimaal 20% van de behandelde patiënten de vragenlijsten over 2024 uit. Het totaal aantal patiënten betreft het aantal unieke patiënten zoals dat is opgenomen in de landelijke spiegelinformatie (die is vastgesteld door Vektis). Voor 2026 geldt een minimaal uitzetpercentage van 30% over 2025. Voor 2027 geldt een minimaal uitzetpercentage van 40% over 2026.
  • .
 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de Kwaliteitscyclus:
  • De zorgaanbieder neemt deel aan de Kwaliteitscyclus logopedie van de NVLF en heeft minimaal één keer de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren én behaald. De zorgaanbieder beschikt gedurende de hele looptijd van de module over een geldig certificaat van de Kwaliteitscyclus. Op onze website vindt u hier meer informatie over.