Beleid logopedie

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Daarom is het belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord gepubliceerd. Hierin nemen de zorgsector, de politiek en de maatschappij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Paramedici kunnen hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld de huisarts en het ziekenhuis te ontlasten. Dit wordt onder meer mogelijk door de verschuiving van minder complexe zorg naar (meer) zelfredzaamheid van de patiënt. Ook digitale oplossingen kunnen hieraan bijdragen.

CZ groep vindt het belangrijk dat de paramedische zorg kwalitatief goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden in 2024 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid 2025 paramedische zorg

Bekijk het zorginkoopbeleid 2024 paramedische zorg

Module Extra

CZ groep hanteert sinds 2021 één overeenkomst voor eerstelijns logopedie. Aanvullend op deze overeenkomst kunt u vanaf 1 januari 2025 de module Extra afsluiten. De module Transparantie komt vanaf deze datum te vervallen.

Lees meer over de module Extra

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegangelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2024 kunnen verzekerden van CZ groep zonder verwijzing terecht bij een gecontracteerde logopedist. Een verwijzing is wel nodig als verzekerden van CZ groep naar een logopedist gaat zonder contract.

Behandeling op school

Het is niet toegestaan verzekerden te behandelen op school. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Bekijk de uitzonderingen

Kwaliteitscyclus logopedie

Met de Kwaliteitscyclus logopedie van de NVLF toetst CZ in welke mate u voldoet aan een aantal kwaliteitsbepalingen in de overeenkomst. U kunt deze toets vrijwillig laten uitvoeren, of deze kan verplicht ingezet worden.

Meer informatie over de Kwaliteitscyclus

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid logopedie.

Lees meer over de PREM

Veelgestelde vragen over de overeenkomst

CZ zet al enkele jaren in op vermindering van administratieve lasten waar mogelijk. Samen met zorgverleners kijken we welke regels in de zorg veroorzaakt worden door ons en of deze wel echt nodig zijn. En als we vaststellen dat een regel niet nodig is, schaffen we die af. Bij een overeenkomst horen echter onvermijdelijk ook administratieve werkzaamheden. We vinden het belangrijk om dit uit te leggen, zodat er geen verkeerde verwachtingen zijn. Zo voeren we bijvoorbeeld controles uit en kunnen deze aanleiding zijn voor een detailcontrole. Naast alle landelijke initiatieven voor het verminderen van administratieve lasten blijven we zorgverleners van harte uitnodigen om ervaren onnodige administratieve lasten bij ons te melden. Want het vermijden van onnodige regeldruk is in het belang van iedereen.

Voorbeelden van recent genomen maatregelen om administratieve lasten te verminderen zijn:

  1. Aanpassing maximale controletermijn van vijf naar twee kalenderjaren.
  2. Verplichting om een verwijzing voor logopedie op papier te bewaren vervalt. Een papieren verwijzing mag vanaf nu worden gescand en digitaal worden bewaard. Het blijft wel van belang dat de verwijzing goed leesbaar is en de authenticiteit voldoende is geborgd. Dit houdt in dat de weergaven van gegevens de juiste oorspronkelijke vorm en inhoud (blijven) bevatten.

Daarnaast sluiten we aan bij de afspraken die voortvloeien uit het Hoofdlijnenakkoord.

Praktijken met een geldig certificaat van de Kwaliteitscyclus logopedie kunnen in aanmerking komen voor de module Transparantie. Dit is een aanvullende module op de overeenkomst. Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Bekijk alle veelgestelde vragen over paramedische zorg

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners