Module transparantie

Om in aanmerking te komen voor de module Transparantie, voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende voorwaarden. Deze blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

Deze module is bedoeld voor zorgaanbieders die extra inspanningen leveren, onder meer op het vlak van uitkomstmaten en patiëntervaringen. Deze zorgaanbieders verbeteren voortdurend de kwaliteit van de oefentherapie en de oefentherapeuten. Ook is de doelmatigheid van de zorg geborgd. Zorgaanbieders met deze module stellen zich toetsbaar en transparant op. Doordat zij zijn aangesloten bij een praktijkregister, zijn de inhoud en het proces geborgd.

Om in aanmerking te komen voor de module Transparantie voldoet de zorgaanbieder aantoonbaar aan de volgende voorwaarden. Deze blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de overeenkomst.
 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal één kalenderjaar een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van oefentherapie.
 • Het jaarplan van de zorgaanbieder is uiterlijk 1 september goedgekeurd door het praktijkregister van de VvOCM. De zorgaanbieder is (jaarlijks) uiterlijk op 1 november van het voorgaande jaar geregistreerd in het praktijkregister van de VvOCM. Voor 2025 geldt dus een uiterlijke registratiedatum van 1 november 2024.
 • Behandelindex:
  • De landelijke behandelindex van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, wijkt maximaal één standaarddeviatie (= 25 punten) af van 100. De behandelindex is dus minimaal 75 en maximaal 125. Voor 2025 geldt de landelijke behandelindex over heel 2023. Voor 2026 geldt de behandelindex over 2024, en voor 2027 geldt die over 2025. Het is niet mogelijk om deze module af te sluiten als Vektis geen landelijke behandelindex heeft vastgesteld over het betreffende jaar.
  • Op de praktijk-AGB-code van de zorgaanbieder waarvoor de behandelindex is vastgesteld, zijn in heel 2023 (en daarna ook in 2024 en 2025) declaraties voor oefentherapie ingediend bij de zorgverzekeraar(s). Een praktijk-AGB-code die geen volledig kalenderjaar actief is geweest in het AGB-register van Vektis, voldoet daarmee niet aan deze voorwaarde.
 • Patiëntervaring:
  • Voor het meten van patiëntervaringen wordt de landelijk tripartiet vastgestelde PREM Paramedische zorg gebruikt. De vragenlijst en de werkinstructie zijn opgenomen op de website van het Programma Kwaliteit van ZN onder Eerste lijn > PREM Paramedische zorg.
  • De praktijk voert aantoonbaar een proces van leren en verbeteren (PDCA-cyclus) uit op basis van de PREM Paramedische zorg binnen de praktijk en voor alle medewerkers.
  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst af met een gecertificeerd meetbureau voor elke oefentherapeut die in de praktijk werkt. Op www.cz.nl/zorgaanbieder vindt u meer informatie over de PREM Paramedische zorg, waaronder een overzicht van de mogelijke meetbureaus. Datadoorlevering (proces- en responsdata) voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
  • De resultaten (proces- en responsdata) worden op het niveau van de zorgaanbieder gedeeld met CZ groep. Deze data gebruiken we om zorg in te kopen en/of om verzekerden te helpen om de juiste zorg(verlener) te vinden.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.
  • Voor 2025 geldt dat de zorgaanbieder in 2024 bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijst heeft uitgezet. Het betreft hier alle patiënten die door de zorgaanbieder zijn behandeld, dus niet alleen de verzekerden van CZ groep. Het betreft het aantal unieke verzekerden zoals dat is opgenomen in de landelijke spiegelinformatie (opgesteld door Vektis).
  • Voor 2026 geldt dat de zorgaanbieder aan de voorwaarden over 2025 voldoet. Voor 2027 geldt dit over 2026.
  • De zorgaanbieder geeft de resultaten vanuit de PREM-vragenlijsten een plek in de praktijkvoering door hier de PDCA-cyclus op in te richten.
 • Dataverzameling
  • De zorgaanbieder verzamelt continu data (op het niveau van de oefentherapeut, de praktijk en het netwerk) over dossiervoering, het gebruik van meetinstrumenten en patiëntervaringen. Dit doet de zorgaanbieder via een dataverzamelingsprogramma van het praktijkregister.
  • Het praktijkregister zorgt minimaal elk half jaar voor terugkoppeling van de data richting de praktijk via een praktijkrapportage of dashboard. Een dashboard is gekoppeld aan het EPD van de zorgaanbieder.
  • In de rapportage en/of het dashboard worden de resultaten afgezet tegen een benchmark, zodat de praktijk hierop de PDCA-cyclus en het jaarplan kan inrichten en de resultaten onderdeel kan laten zijn van een intercollegiaal overleg of een visitatie. Het jaarplan wordt eenmaal per kalenderjaar onafhankelijk getoetst (door het Praktijkregister van de VvOCM).
  • Het praktijkregister organiseert minimaal één keer per twee jaar een (peer)visitatie/observatie bij elke zorgaanbieder.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het praktijkregister van de VvOCM om deelnamegegevens te delen met CZ groep. Daarmee bedoelen we ook alle gegevens die hierboven staan vermeld op het gebied van patiëntervaringen en dataverzameling.

Voor meer informatie over de voorwaarden, zie ons zorginkoopbeleid.

Looptijd

De ingangsdatum van de overeenkomst en de module Netwerkzorg is altijd de eerste dag van een kwartaal. Dit betekent dat de overeenkomst en de module Netwerkzorg in 2025 in kunnen gaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De ingangsdatum van de module Transparantie is altijd 1 januari. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.