Declareren voetzorg bij Diabetes Mellitus of voetzorg bij reumatoïde artritis

Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van voetzorg bij Diabetes Mellitus of voetzorg bij reumatoïde artritis en welke codes kunt u gebruiken?

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Als u geen overeenkomst met CZ hebt gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

Digitaal declareren Basisverzekering

CZ maakt de jaarprestaties zoals deze in de beleidsregel vastgesteld zijn, per kwartaal declarabel. Het totaal te declareren bedrag van het zorgprofiel is verdeeld in vier termijnen. Voor alle kwartalen geldt dat er maximaal één keer rechtstreeks digitaal gedeclareerd kan worden in het betreffende kwartaal. Het zorgprofiel dat in dat kwartaal van toepassing is, is hierbij leidend. Uitzondering vormt de prestatie voor het jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1. Deze prestatie kan maximaal één keer per jaar per verzekerde gedeclareerd worden na afloop van het betreffende onderzoek. Voor de duidelijkheid vermelden we hierbij ook dat u de zorgkosten met uw eventuele onderaannemers zelf dient te verrekenen.

De overeenkomst heeft alleen betrekking op de zorg zoals deze in de Beleidsregel Overige geneeskundige zorg van de NZa omschreven staat en niet op voetzorg geleverd in het kader van de Aanvullende Verzekering. Het is echter mogelijk om de zorg in het kader van de Aanvullende Verzekering ook rechtstreeks digitaal bij CZ te declareren als er een overeenkomst afgesloten is. Het vooraf aanvragen van een zorgadvies/ akkoordverklaring met betrekking tot de indicaties reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen in de benen blijft ongewijzigd.

U levert uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Podotherapeuten die geen overeenkomst met CZ hebben gesloten, kunnen niet rechtstreeks bij CZ declareren. U moet de verleende zorg met de verzekerde verrekenen. De verzekerde kan de nota bij CZ indienen.

Zo dient u uw declaratie in

  • Log in bij VECOZO
  • Vul uw gegevens in
    Selecteer een declaratiebestand, geef een referentie op en geef aan of u een notificatiemail wilt ontvangen zodra de status van uw declaratie wijzigt. Alle declaraties dient u in onder een UZOVI-code 9664.
  • Klik op ‘Dien in’
    Uw declaratie wordt verstuurd naar VECOZO, waar wordt gecontroleerd of het bestand voldoet aan de voor uw zorgverlenersgroep geldende EI-standaard. De declaratie wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar of gemeente voor een inhoudelijke beoordeling.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Verrichtingscodes

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

Voetzorg als onderdeel van Ketenzorg

Als de voetzorg onderdeel is van Ketenzorg en sprake is van een integraal tarief, dan declareert u de geleverde voetzorg bij de desbetreffende zorggroep. Het is niet toegestaan deze zorg apart als eerstelijns voetzorg bij CZ of bij de verzekerde in rekening te brengen.

Lees meer over declareren van voetzorg vanuit de aanvullende verzekering

EI-standaard

Maak gebruik van onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van voetzorg.

Naar boven