Stoppen met roken

Het stoppen met roken programma is onderdeel van het verzekerd pakket. De gedragsmatige begeleiding vormt de basis van de integrale aanpak. Dit betekent dat er altijd een vorm van erkende gedragsmatige begeleiding ingezet wordt met mogelijke aanvulling van effectief bewezen farmacotherapie, maar dat farmacotherapie nooit zonder gedragsmatige ondersteuning kan worden ingezet.

Patiënt care principe

De daadwerkelijke zorg en begeleiding binnen het stoppen-met-rokenprogramma wordt op de persoon afgestemd en, indien nodig, geleidelijk in het zorgproces aangepast door de zorgverlener (zgn. stepped care of patiënt care principe). De prestaties die zijn ingevoerd, zijn inhoudelijk en organisatorisch uitgewerkt in de Zorgmodule Stoppen met roken.

Meer informatie vindt u op de website van het Partnership Stoppen met roken.

Doel van het CZ Stoppen-met-Roken-programma

Met het aanbieden van stoppen-met-rokenzorg heeft onze verzekerde 'optimaal' toegang tot een stoppen-met-rokenprogramma. De Zorgmodule Stoppen met Roken is leidraad voor deze zorg. De Zorgmodule Stoppen met Roken is een generieke module die de zorg, de bijpassende organisatie en de kwaliteitsindicatoren voor de stoppen-met-rokenzorg beschrijft. Deze is gebaseerd op de in 2009 geactualiseerde CBO richtlijn behandeling van Tabaksverslaving. De module heeft als doel het bevorderen van goede zorg bij stoppen-met-roken door het geven van duidelijkheid over wat verwacht mag worden van een stoppen-met-rokenbehandeling en de bijpassende organisatie.

Vergoedingen van ondersteuning bij stoppen met roken

De kosten van één stoppen met rokenprogramma worden per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Indien de gedragsmatige ondersteuning geleverd wordt door een niet-gecontracteerde zorgverlener die ingeschreven staat in het kwaliteitsregister SMR vindt er een gedeeltelijke vergoeding plaats. Wanneer de niet-gecontracteerde zorgverlener ook niet is ingeschreven in hierboven genoemde kwaliteitsregister, dan vindt er geen vergoeding plaats. In de Zorgvinder ziet u welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd voor de stoppen met rokenmodule.

Vergoeding geneesmiddelen

Farmacologische ondersteuning wordt alleen vergoed in combinatie met gedragsmatige ondersteuning. Voor de farmacologische ondersteuning hebben wij twee landelijk werkende apotheken gecontracteerd, namelijk ApotheekZorg en Thuisapotheek. Indien u door CZ bent gecontracteerd voor de gedragsmatige ondersteuning, verzoeken wij u nadrukkelijk onze verzekerden voor de geneesmiddelen te verwijzen naar één van deze apotheken. Indien het medicijn bij een andere apotheek wordt betrokken, wordt slechts een deel van de geneesmiddelen kosten vergoed. Wij verzoeken daarom ook apotheken nadrukkelijk verzekerden die zich bij hen melden voor de geneesmiddelen in verband met een Stoppen met Roken Programma door te verwijzen naar één van de onderstaande apotheken.

Voordeel voor verzekerden

Door met een tweetal landelijk werkende apotheken te werken, wordt, naast de garantie voor goede farmaceutische zorg door gespecialiseerde apothekersassistenten, voor CZ-verzekerden een aanzienlijke besparing op de medicatiekosten gerealiseerd. Deze besparing heeft direct een positief effect, doordat er een lager bedrag ten laste van het eigen risico van verzekerde wordt gebracht. Aangezien de vaak hoge kosten als een extra drempel worden ervaren bij het daadwerkelijk stoppen met roken een reden temeer om van dit voordeel gebruik te maken.

Verklaring voor gebruik van geneesmiddelen

Voor het verkrijgen (en vergoeden) van geneesmiddelen als onderdeel van het Stoppen-met-rokenprogramma dient een koppeling gelegd te kunnen worden tussen de voorgeschreven medicatie/nicotine vervangende middelen en de gedragsmatige begeleiding door een hiertoe bevoegd en gecontracteerde zorgverlener. Sinds 2016 is de manier waarop deze koppeling wordt vastgesteld afhankelijk van de zorgverlener.

Voorschrijven geneesmiddelen door Stoppen met Roken zorgaanbieders

In geval van gecontracteerde zorgaanbieders blijven wij gebruik maken van het aanvraagformulier geneesmiddelen stoppen met roken. De zorgaanbieder vult de verklaring in en laat deze, indien nodig, aanvullen door de huisarts met een recept inclusief de vermelding SMR.

Deze verklaring heeft de verzekerde nodig om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van eventuele ondersteunende (genees)middelen.

Voorschrijven geneesmiddelen door huisartsen

Sinds 2016 is de noodzaak voor huisartsen vervallen om te werken met het landelijk aanvraagformulier voor Stoppen met Roken-medicatie c.q. nicotine vervangende middelen. Overeengekomen is dat bij het voorschrijven van Stoppen met Roken-medicatie c.q. nicotine vervangende middelen vermelding van de letters SMR op een recept voldoende is. Het recept (of een afschrift hiervan) kunt u faxen/mailen/sturen aan één van de door ons gecontracteerde apotheken voor de levering van Stoppen met Roken-medicatie c.q. nicotine vervangende middelen.

De gecontracteerde apotheken

Thuisapotheek

Postadres: Postbus 9242, 1800 GE Alkmaar
Bezoekadres: Phoenixstraat 21, 1812 PP Alkmaar
Telefoonnummer: (085) 732 57 40
Of neem contact op via e-mail

of

ApotheekZorg, Zorgteam luchtwegen

Postadres: Postbus 5056, 6130 PB Sittard
Bezoekadres: Nusterweg 127, 6136 KT Sittard
Telefoonnummer: (046) 411 30 50
Of neem contact op via e-mail

of

Nationale apotheek

Postadres: Antwoordnummer 14049, 5126 ZS Gilze
Bezoekadres: Broekakkerweg 1C, 5126 BD Gilze
Telefoonnummer: (085) 808 53 17
Of neem contact op via e-mail voor stoppen met roken of voor alle andere zaken

Minimale Dataset (MDS)

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het vastleggen en aanleveren van de minimale dataset (MDS) volgens de zorgmodule SMR. CZ vraagt zorgaanbieders dit MDS-format te gebruiken voor het registreren van de betreffende indicatoren.

Eigen risico

In 2024 betaalt u geen eigen risico.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over bovenstaande zaken, of heeft u vragen over uw contract Stoppen-met-Roken zorg? Neem dan contact met ons op via e-mail.

Heeft u een vraag over de vergoeding voor het stoppen-met-roken-programma? Bekijk de vergoeding of neem contact met ons op.