Zorginkoop verbeteren door te luisteren naar patiënten

We willen dat de zorg van goede kwaliteit is. En dat die zorg toegankelijk en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. Patiënten kunnen ons helpen bij het inkopen van betere zorg. Daarom werken we nauw samen met patiëntenorganisaties. Zij vertegenwoordigen de stem van de patiënt.

Kijken vanuit het perspectief van de patiënt

Patiënten kijken met een ander perspectief naar de zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Door hun ervaringsdeskundigheid over de behandeling, de ziekte en het herstel geeft dit ons inzichten om de kwaliteit van zorg te verhogen. Door patiënten te betrekken bij onze zorginkoop verbeteren we de kwaliteit en patiëntgerichtheid van zorg.

Hoe, waarom en met wie doen we dat? De mate van betrokkenheid duiden we met behulp van de zogenaamde participatieladder. Op zorggebieden waar dat wenselijk is, is het onze ambitie ieder jaar te stijgen op de participatieladder. Dankzij patiënten- en verzekerdenervaringen, betrokkenheid van patiëntenorganisaties en onze Ledenraad krijgen we beter inzicht in de wensen en behoeften van patiënten. Daarmee vormen en toetsen wij ons zorginkoopbeleid en indien passen we het aan, zodat het nog beter aansluit op de wensen van de patiënt.

Zo betrekken we patiënten bij onze zorginkoop

We betrekken patiënten op verschillende manieren:

 • Patiëntenorganisaties: zij vertegenwoordigen de stem van de patiënt. In Nederland bestaan globaal 4 typen patiëntenorganisaties: categorale patiëntenverenigingen, cliëntenraden, (regionale) zorgbelangorganisaties en landelijke koepels. Afhankelijk van hun rol en doelgroep, betrekken we deze partijen bij ons zorginkoopbeleid.
 • Ledenraad: de Ledenraad is ons hoogste bestuursorgaan, dat bestaat uit minimaal 16 leden en maximaal 21 leden van CZ groep. Als voorbereiding op het zorginkoopbeleid informeren we de Ledenraad over onze speerpunten en geven we weer op welke wijzen verzekerden inspraak hebben op het inkoopbeleid. We nodigen de Ledenraad uit voor bijeenkomsten die we voor verzekerden organiseren. Daarnaast zijn ze betrokken bij de evaluatie van het zorginkoopbeleid.
 • Ervaringen van patiënten en verzekerden: we betrekken verzekerden door zorg meer in te kopen op waarde en door daarbij hun ervaringen te meten aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Daarnaast vragen we naar hun ervaringen via tevredenheidsonderzoeken, panelgesprekken en een-op-een interviews.

3 voorbeelden van patiëntparticipatie

 • Reumafonds – geen voorkeursbeleid Methotrexaat
  Mede op verzoek van het Reumafonds besloten we om methotrexaatinjecties niet aan te wijzen als voorkeursmiddel totdat we beter inzicht hebben in de eventuele consequenties voor patiënten. Indien het ziekenhuis tussentijds wil veranderen van soort injectie wordt dat in onderling overleg met de voorschrijver en apotheek gedaan. Patiënten krijgen hierover altijd extra uitleg bij de poliklinische apotheek.
 • Prostaatkankerstichting – gespecialiseerde zorg inkopen
  De prostaatkankerstichting staat achter ons beleid om alleen afspraken te maken met ziekenhuizen die voldoende ervaring hebben met prostaatkankeroperaties. Ze vinden namelijk dat alle prostaatkankerpatiënten toegang moeten krijgen tot de allerbeste zorg. Via Stichting Egidius-Zorgconcepten en 2 pilots werken we aan deze ambitie. Daarnaast werken we in een pilot met het Radboud over het anders inrichten van het diagnostisch proces en een concentratie van gespecialiseerde diagnostiek.
 • Zorgbelang, LSR, MIND, Ypsilon – coproduceren kwaliteitshoofdstuk inkoopbeleid GGZ
  Samen met deze cliënt- en familieorganisaties organiseerde CZ groep in 2017 diverse bijeenkomsten om input te verzamelen voor het inkoopbeleid 2019. De uitkomsten hiervan vertalen zich in 3 thema’s die we opnamen in het zorginkoopbeleid 2019: de inbreng vanuit de cliënt en diens naasten, het toepassen van e-health en het ambulanter maken van geestelijke gezondheidszorg.

Vragen?

Krijgt u vragen van onze verzekerden over inkoop van zorg? Verwijst u ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (ma-vr, 9:00-17:00 uur).