Module Transparantie inclusief netwerkzorg

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De zorgaanbieder blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal één kalenderjaar een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van fysiotherapie.
 • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de module Netwerkzorg, als deze doelgroep wordt behandeld door de zorgaanbieder.
 • De zorgaanbieder is uiterlijk één maand voor ingangsdatum van deze module volwaardig aangesloten bij een praktijkkwaliteitsregister. Voor 2024 erkent* CZ groep het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) als praktijkkwaliteitsregister voor de Module Transparantie. Als een zorgaanbieder zich later aansluit bij het praktijkkwaliteitsregister en voldoet aan de andere voorwaarden voor deze module, gaat de module Transparantie in vanaf het eerstvolgende kwartaal vanaf 2024. De zorgaanbieder meldt zich hiervoor zelf bij CZ groep. Volwaardig aangesloten zijn, betekent dat de praktijk:
  • een zogeheten eerste/entree visitatie/toets heeft afgesloten met een positief resultaat en geen verbeterpunten heeft die later nog getoetst moeten worden.
  • Na deze visitatie/toets een vastgestelde periode conform de voorwaarden van het praktijkkwaliteitsregister werkt.
  • Als een zorgaanbieder zich later aansluit bij het praktijkkwaliteitsregister en voldoet aan de andere voorwaarden voor deze module, gaat de module Transparantie in vanaf het eerstvolgende kwartaal vanaf 2024. De zorgaanbieder meldt zich hiervoor zelf bij CZ groep. De voorwaarden waaraan een praktijkkwaliteitsregister moet voldoen, staan in bijlage 3. De registers die hieraan voldoen voor 2024, staan op onze website.
  • Deze periode afsluit met een nieuwe (reguliere) visitatie/toets.
  • Na het behalen van deze (reguliere) visitatie/toets zonder verbeterpunten komt de zorgaanbieder in aanmerking voor de module Transparantie.
 • De landelijke behandelindex van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, wijkt maximaal één standaarddeviatie af van 100. Dat wil zeggen dat de behandelindex 84 of hoger is, maar 116 of lager. Voor 2024 geldt de landelijke behandelindex over geheel 2021 of 2022 in het voordeel van de zorgaanbieder. Voor 2025 geldt de behandelindex over 2023 en voor 2026 over 2024. Het is niet mogelijk om deze module af te sluiten als er geen landelijke behandelindex is vastgesteld over het betreffende jaar.
 • Patiëntervaring:
  • De praktijk voert aantoonbaar een proces van leren en verbeteren (pdca-cyclus) op basis van de PREM paramedische zorg binnen de praktijk en voor al zijn medewerkers.
  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst af met een gecertificeerd meetbureau voor elke in de praktijk werkzame fysiotherapeut. De beschikbare meetbureaus vindt u hier.
  • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Vektis Intelligence maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.
  • Jaarlijks zijn er minimaal 250 vragenlijsten uitgezet óf minimaal 100 volledige ingevulde vragenlijst retour ontvangen én is bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijst uitgezet.
 • Peer learning:
  • alle fysiotherapeuten die in de praktijk werken, nemen deel aan een peer learning-traject (peer review of intervisie) van het praktijkkwaliteitsregister.
  • Elke fysiotherapeut die in de praktijk werkt, heeft gedurende een kalenderjaar minimaal vier fysieke peer learning-bijeenkomsten gevolgd (gemiddeld dus één per kwartaal).
  • Voor deze bijeenkomsten gelden de volgende criteria:
   - De bijeenkomst duurt minimaal 2 uur.
   - De groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht fysiotherapeuten van bij voorkeur zo veel mogelijk, maar ten minste twee verschillende praktijken.
   - De bijeenkomsten worden geleid door een daarvoor opgeleide, onafhankelijke coach, die niet werkt in de praktijk van één of meer deelnemers. Deze coach staat ingeschreven in een register voor peer learning-coaches of in een specifieke applicatie die voor de peer learning-deelnemers toegankelijk is. De coach is bij minimaal twee van de bijeenkomsten fysiek aanwezig. De coach neemt deel aan de kalibratie-bijeenkomsten die het praktijk kwaliteitsregister organiseert.
 • Na iedere peer learning-bijeenkomst stelt de fysiotherapeut een SMART ontwikkelplan op (voor de pdca-cyclus) en gaat hiermee aan de slag.
 • Vaste onderwerpen van de peer learning zijn minimaal het klinisch redeneren (onder andere richtlijnen en doelmatigheid), outcome-indicatoren en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënt.
 • Praktijken die deze module willen afsluiten voor 2024 moeten in 2023 voldoen aan bovenstaande voorwaarden. De eis aan het aantal peer learning-bijeenkomsten is afhankelijk van het registratiemoment van de praktijk in het praktijkkwaliteitsregister. Is een zorgaanbieder tussen 1 januari en 1 april 2023 geregistreerd, dan geldt de eis van vier bijeenkomsten. Is een zorgaanbieder tussen 1 april en 1 juli 2023 geregistreerd, dan geldt de eis van drie bijeenkomsten in 2023. Is een zorgaanbieder tussen 1 juli en 1 oktober 2023 geregistreerd, dan geldt de eis van twee bijeenkomsten in 2023.
 • Data/MDS (Minimale Dataset):
  • De zorgaanbieder past de volledige MDS COPD en/of aspecifieke lage rugpijn toe. Deze zijn te vinden op onze website.
  • Van alle patiënten met COPD en/of aspecifieke lage rugpijn die de zorgaanbieder behandelt, wordt bij minimaal 50% de MDS toegepast (inclusie). Bij deze patiënten worden de volledige voor-, tussen- en nametingen ingevuld, zoals gedefinieerd in de MDS.
  • De zorgaanbieder verzamelt continu data (op het niveau van de fysiotherapeut, de praktijk en eventueel het netwerk) over de dossiervoering, het gebruik van meetinstrumenten (waaronder minimaal de MDS COPD en aspecifieke lage rugpijn) en de patiëntervaringen. Dit doet hij via een dataverzamelingsprogramma van het praktijkkwaliteitsregister.
  • Het praktijkkwaliteitsregister zorgt maandelijks voor terugkoppeling van de data richting de praktijk via een praktijkrapportage of dashboard. Een dashboard wordt minimaal elke maand geüpdatet en is gekoppeld aan het EPD van de praktijk. In de rapportage en/of het dashboard worden de resultaten afgezet tegen een benchmark, zodat de praktijk hierop de pdca-cyclus kan inrichten en de resultaten onderdeel kan laten zijn van een intercollegiaal overleg of een visitatie, minimaal één keer per kalenderjaar.
  • Het praktijkkwaliteitsregister organiseert minimaal één keer per twee jaar een (peer)visitatie/observatie bij elke praktijk.
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het praktijkkwaliteitsregister om (deelname)gegevens te delen met CZ groep. Daarmee bedoelen we ook alle gegevens die hierboven staan vermeld op het gebied van patië;ntervaringen, peer learning en data/MDS.

*Bekijk de voorwaarden die CZ groep hanteert op basis waarvan een aspirant praktijkkwaliteitsregister in aanmerking kan komen voor erkenning.

Voor meer informatie over de voorwaarden, zie ons zorginkoopbeleid.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De overeenkomst en modules worden niet met terugwerkende kracht toegekend. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.