Beleid voetzorg

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Daarom is het belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord gepubliceerd. Hierin nemen de zorgsector, de politiek en de maatschappij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Paramedici kunnen hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld de huisarts en het ziekenhuis te ontlasten. Dit wordt onder meer mogelijk door de verschuiving van minder complexe zorg naar (meer) zelfredzaamheid van de patiënt. Ook digitale oplossingen kunnen hieraan bijdragen.

CZ groep vindt het belangrijk dat de paramedische zorg kwalitatief goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden in 2024 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid 2025 paramedische zorg

Bekijk het zorginkoopbeleid 2024 paramedische zorg

Informatie over de gewijzigde beleidsregel vanaf 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de aanspraak voor voetzorg uitgebreid. Naast patiënten met diabetes mellitus krijgen ook patiënten met andere medische aandoeningen recht op voetzorg uit de Basisverzekering. Als u op dit moment voetzorg verleent aan onze verzekerden met diabetes mellitus op basis van de overeenkomst eerstelijns voetzorg buiten ketenzorg 2022-2025, mag u vanaf 1 januari 2023 ook de zorg zoals omschreven in de nieuwe beleidsregel leveren aan onze verzekerden.

Bekijk de informatie over de wijziging

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de zorg die onder de basisverzekering valt. Voor alle voetzorg die vanuit de Aanvullende Verzekering vergoed wordt, is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Voor de indicaties reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen in de benen is zorgadvies en akkoordverklaring noodzakelijk.

Akkoordverklaring

Soms heeft de verzekerde een akkoordverklaring nodig.

Bekijk de informatie over een akkoordverklaring

Buiten ketenzorg

CZ heeft besloten de losse voetzorg in te kopen bij podotherapeuten. In de beleidsregel van de NZa waarin prestaties voor voetzorg bij diabetes mellitus opgenomen zijn en de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera kunt u nalezen welke kaders er gelden. Podotherapeuten kunnen bij de uitvoering van de zorg ervoor kiezen samenwerkingsafspraken met andere voetzorgverleners aan te gaan. Het inkoopbeleid Voetzorg bij diabetes mellitus buiten de keten kunt u hier nalezen. Als u als zorgaanbieder van voetzorg samenwerkt met een of meerdere podotherapeuten en hierover afspraken vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst, kunt u dus toch voetzorg bij deze indicatie verlenen, maar moet u dit met de podotherapeut onderling verrekenen en niet met onze verzekerden.

Voetzorg bij algemene voetproblemen

Voetzorg bij algemene voetproblemen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering als deze uitgevoerd wordt door een podotherapeut met lidmaatschap bij de NVvP of door een registerpodoloog pf podoposturaal therapeut aangesloten bij de Stichting LOOP of IFPBeV (International Federation of Proprioceptive and Bio-Mechanical Therapies).

Contact

Neem bij vragen contact op met relatiebeheer.