Toelichting op het toestemmingsformulier dienstverlening CZ Interventie Expert

Als u toestemming geeft aan de CZ Interventie Expert, dan geeft u akkoord op de 4 onderstaande onderdelen.

1. Aanmelden bij een interventiebedrijf

De CZ Interventie Expert meldt u aan bij een interventiebedrijf voor de inzet van de interventie. Daarvoor moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven aan dit bedrijf. Zij kunnen dan contact met u opnemen voor een intakegesprek. Het gaat om de volgende gegevens:

  • naw-gegevens
  • geslacht
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • volledig/deels/geen verzuim
  • datum eerste verzuimdag

2. Uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen de CZ Interventie Expert en een interventiebedrijf

Soms worden gezondheidsgegevens verstrekt aan een interventiebedrijf. Bijvoorbeeld uw eerste arbeidsongeschiktheidsdag of welke interventie (bijvoorbeeld fysiotherapeut) gewenst is. Deze gegevens zal de CZ Interventie Expert altijd bij u opvragen en met u bespreken. Ze worden dus alleen met uw toestemming doorgestuurd naar het interventiebedrijf. Het interventiebedrijf heeft deze gegevens nodig om een interventie op de juiste manier te starten. Daarnaast ontvangt de CZ Interventie Expert informatie van het interventiebedrijf om deze te gebruiken en te verwerken voor de interventie, zoals:

  • offertes
  • facturen (indien van toepassing)
  • voortgangsrapportages (met informatie over de planning, voortgang, het aantal sessies van de interventie, verwachte einddatum).

3. Delen van noodzakelijke gegevens met uw werkgever

Voor deze interventie zullen enkele gegevens met uw werkgever worden gedeeld. Op de eerste plaats zullen de persoonsgegevens over uw interventie worden gebruikt om statistische rapportages op te stellen, ten behoeve van de werkgever, met informatie over aantallen interventies die een zorgaanbieder verleent. In geen geval bevatten deze rapportages gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, dus ook niet tot u. Alleen als uw werkgever (een deel van) de kosten van de interventie voor diens rekening neemt, kunnen ook tot de persoon herleidbare gezondheidsgegevens met uw werkgever worden gedeeld. Het gaat dan om logistieke rapportages (met informatie over de planning, het aantal sessies van de interventie en verwachte einddatum), offertes en declaraties. Deze gegevens heeft uw werkgever nodig, omdat hij de mogelijkheid moet hebben om de door hem te betalen facturen te kunnen controleren. De mogelijkheid bestaat dat op deze documenten gegevens over uw gezondheid (aantal sessies en wie de zorgaanbieder is) zijn vermeld. In geen geval worden gegevens uit het medisch dossier aan uw werkgever verstrekt.

4. Verwerking van uw gezondheidsgegevens en persoonsgegevens

Door op het toestemmingsformulier aan te geven 'Ik heb de toelichting gelezen' verzoekt u de CZ Interventie Expert om u aan te melden voor de dienstverlening van de CZ Interventie Expert. U geeft uitdrukkelijk toestemming dat uw persoons- en/of gezondheidsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals hiervoor vermeld. U heeft de volledige vrijheid om wel of niet te kiezen voor de dienstverlening van de CZ Interventie Expert. Als u geen toestemming wenst te geven voor een van de vijf op het voorblad benoemde onderdelen wordt uw werkgever hierover geïnformeerd. De interventie wordt op dat moment niet door de CZ Interventie Expert ingezet.

De mogelijkheid bestaat dat op deze documenten ook gezondheidsgegevens staan (zoals wie het interventiebedrijf is). U heeft op ieder moment de mogelijkheid om te verzoeken dat het gebruik van uw persoons- en/ of gezondheidsgegevens direct zal worden gestaakt. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend. De dienstverlening van de CZ Interventie Expert stopt op het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

Mocht u besluiten geen gebruik te maken van de dienstverlening van de CZ Interventie Expert, of geen toestemming wensen te geven voor het hieraan gerelateerde gebruik van uw gezondheidsgegevens, dan is dit uw goed recht en zal dit geen negatieve gevolgen voor u hebben. Dit is ook uitdrukkelijk overeengekomen tussen CZ en uw werkgever.

Lees ook:

Terug naar het toestemmingsformulier