Onderzoeksprojecten

In 2015 ondersteunden we deze 13 onderzoeksprojecten. Het gaat vooral om projecten die betere behandelingen of nazorg mogelijk maken.

Beperken van overbehandeling bij borstkanker
Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM)

Borstkankerpatiënten niet onnodig behandelen. Dat is het doel van het AZM. Met onderzoek richt het AZM zich op borstkankerpatiënten die een borstbesparende behandeling hebben gehad en bij wie de echografie van de oksel negatief is.

Het AZM wil aantonen dat de schildwachtprocedure bij deze groep borstkankerpatiënten veilig achterwege kan worden gelaten. De schildwachtklierprocedure is een methode om te bekijken of er tumorcellen in de schildwachtklier zitten. Door het weglaten van de schildwachtprocedure heeft de patiënt minder klachten, een betere kwaliteit van leven en lagere zorgkosten. Daarom steunt CZ Fonds het onderzoek van het AZM.

Lees meer over het borstkankeronderzoek van AZM

Intensive Home Treatment
Emergis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Als iemand acute geestelijke nood heeft, kan opname in een kliniek nodig zijn. Dat is vaak een heftige ervaring voor zowel patiënt als gezinsleden. Instelling voor geestelijke gezondheidszorg Emergis is van mening dat intensieve behandeling in de eigen leefomgeving een goed alternatief is. Daarom wil Emergis een pilot opstarten om te onderzoeken of en hoe Intensive Home Treatment kan worden ingezet en ingebed bij thuiszorg en de ontwikkeling van hoge en intensieve zorg.

Emergis toetst onder andere of Intensive Home Treatment crisisopname kan voorkomen, of het een goed alternatief is voor crisisopname en of het de overgang naar een gewoon zorgprogramma makkelijker maakt.

Lees meer over de pilot van Emergis

Onderzoek naar de CZ Verwenzorgprijs
Mevrouw M.M.C.Timmermann

Dit onderzoeksproject bestudeert verwenzorg van de CZ Verwenzorgprijs. Dit gebeurt vanuit het oogpunt van maatschappelijk gedragen zorgvernieuwing. En om een bijdrage te leveren aan zorg op maat van de zorgvrager.

Lees meer over de CZ Verwenzorgprijs

Evaluatieonderzoek gebruik en effectiviteit Mijn GezondheidsPlatform
Medicinfo

Mijn GezondheidsPlatform is een online instrument om zelfmanagement te stimuleren bij patiënten met een chronische aandoening. Samenwerking met de zorgverlener is daarbij noodzakelijk, want alleen op die manier wordt zelfmanagement onderdeel van het zorgplan van de patiënt.

Medicinfo wil onderzoeken of het gebruik van 'Mijn GezondheidsPlatform' in de huisartspraktijk helpt bij beter zelfmanagement door patiënten. Wat zijn de effecten op gezondheid, welzijn en inrichting en gebruik van zorg? Doet het platform wat het moet doen bij het gebruik (door zorgverlener en patiënt)? Hoe beoordelen gebruikers het platform en hoe ondersteunt het hen bij zelfmanagement?

Lees meer over Mijn GezondheidsPlatform

Onderzoek naar de behandeling van meniscusscheuren
Erasmus MC

Welke behandeling bij patiënten tot 45 jaar met een meniscusscheur is het meest kosteneffectief: een kijkoperatie of fysiotherapie? Dat onderzoekt het Erasmus MC in de STARR-trial. Het is bij dit onderzoek wel belangrijk dat mensen die de fysiobehandeling ondergaan voldoende behandelingen kunnen krijgen.

Daarom vraagt het Erasmus MC aan de zorgverzekeraars van deze patiënten om de kosten te vergoeden van de fysiotherapiesessies die nodig zijn voor het onderzoek. Ook als ze niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn. CZ Fonds steunt dit onderzoek.

Lees meer over de studie van het Erasmus MC

De rol van neuropsychologische tests en MRI bij hersentumoren
Tilburg University

De prognose van patiënten met een snelgroeiende hersentumor (graad II of IV) blijft ongunstig. Ondanks steeds betere behandelmethoden. Patiënten met een snelgroeiende hersentumor worden op dit moment elke 3 maanden gevolgd met MRI-scans om groei van de tumor op tijd te zien.

Eerder onderzoek lijkt aan te geven dat neuropsychologisch onderzoek tumorgroei beter kan voorspellen. Tilburg University wil nu extra onderzoek gaan doen om na te gaan of dit ook echt zo is. Daarvoor worden gegevens verzameld met neuropsychologische tests en MRI-scans. Dit gebeurt voor de operatie en elke 3 maanden erna. De patiënt wordt zo maximaal 2 jaar gevolgd. Blijkt uit het onderzoek dat neuropsychologische tests inderdaad goedkoper zijn, dan is dat een enorme winst. Deze tests zijn namelijk veel goedkoper dan MRI-scans.

Lees meer over het onderzoek van Tilburg University

Persoonsgerichte Zorg
Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord

Mensen met een lage sociaaleconomische status vinden het vaak lastig om op te komen voor hun eigen gezondheid. Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord wil deze mensen stimuleren in zelfmanagement, zelfredzaamheid en het nemen van eigen regie. Om dat te bereiken wil het Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord samen met Vilans en 5 andere proeftuinen een zorgmethode voor deze mensen ontwikkelen, uitvoeren en evalueren.

Maak kennis met het Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord

Projectplan ontwikkeling patiëntgerichte zorg bij borst- en darmkanker
Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing

Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing wil de kwaliteit van zorg verbeteren op aandachtspunten waar het echt om gaat: de kwaliteit van leven voor de patiënt. Specifiek voor darm- en borstkanker zal de stichting een zorgstandaard maken om ervoor te zorgen dat de Nederlandse gezondheidszorg in haar geheel naar een nog hoger niveau getild kan worden.

Maak kennis met Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing

Telemonitoring bij hartfalen
Stichting De Ondernemende Huisarts

Stichting De Ondernemende Huisarts wil patiënten met verergering van hun hartklachten gaan volgen via Telemonitoring. De patiënten moeten hierdoor minimaal gelijke, maar liefst betere kwaliteit van zorg ervaren. Verder moet Telemonitoring leiden tot minder klachten en heropnames. Dit alles tegen maximaal gelijkblijvende of lagere kosten. Ook de werklast voor de 1e en 2e-lijns zorg moet hierdoor verminderen.

Bekijk het initiatief van Stichting de Ondernemende Huisarts

Project QUO-S
Bergman Clinics

Wanneer opereer je nog aan bijvoorbeeld staar of heupartrose? Het zijn vragen die deels door de politiek beantwoord moeten worden. Er zijn nu alleen nog weinig criteria opgesteld waarmee zorgverleners deze vragen kunnen toetsen. En waarop de mensen die het contact met de patiënten hebben zich kunnen beroepen. Bergman Clinics is daarom een pilot gestart onder de naam ‘QUO-S’. In deze pilot test Bergman Clinics een ‘uniforme indicatiestelling’ en objectieve beoordelingscriteria voor het zorgprogramma Heupartrose.

Lees meer over onderzoek door Bergman Clinics

Zorgpad Palliatieve Zorg (TMZP) Westelijke Mijnstreek
Stichting Zuyderland Zorg

Palliatieve zorg start op het moment dat duidelijk is dat een patiënt ongeneeslijk ziek is. Deze zorg zal vaak zowel bij de patiënt thuis als in instellingen plaatsvinden (ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut). Zorg op verschillende plekken noemen we transmurale zorg. Stichting Zuyderland Zorg wil een zorgpad ontwikkelen voor deze patiënten, waarbij de vroegtijdige herkenning van de palliatieve fase, en het pro-actief betrekken van patiënten en naasten bij zorgkeuzes centraal staat. Dit moet leiden tot een betere ervaren kwaliteit van de palliatieve zorg, minder crisissituaties en minder onnodige zorg. Het project wordt geëvalueerd door de Universiteit van Maastricht en IQ Healthcare.

Lees meer over het zorgpad van Zuyderland Zorg

Vernieuwing collectieve zorgarrangementen
Technology Transfer Office VU & VUMC / Talma Instituut

Het Talma Instituut is een netwerkorganisatie die de kennis van diverse VU-faculteiten bundelt op het terrein van werk, zorg en welzijn. De opzet van het Talma Instituut is om in 2018 een netwerk te hebben van maatschappelijke partners die zich inzetten voor vernieuwing van collectieve zorgarrangementen. Dit is zorg voor groepen mensen. Het netwerk voert zelf geen onderzoek uit, maar zorgt voor de ontwikkeling van de kennisagenda en uitvoering ervan ervaren onderzoekers.

Lees meer over dit initiatief

Financiële steun voor uw project?

Kijk of uw project in aanmerking komt.

Doe de quickscan