Samenwerken aan de zorg van de toekomst

Het gaat goed met Nederland, maar de stijging van zorgkosten is verontrustend. In zijn eerste miljoenennota heft kabinet Rutte III een waarschuwende vinger. Wat betekent dit voor u als werkgevers en voor ons zorgverzekeraar? Hoe kunnen we samen de zorg van de toekomst vormgeven?

Bekijk de plannen voor 2019

Tijdens Prinsjesdag gaf het kabinet al aan dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Uit de Rijksbegroting werd duidelijk dat vrijwel alle Nederlanders van de groeicijfers zullen profiteren. Mensen met werk wel het meest. Voor het kabinet is werkgelegenheid een belangrijk speerpunt. ‘Werk is goed voor mensen. Het hangt positief samen met gezondheid en geluk’, schrijft het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in zijn begroting.

Werk zorgt voor inkomen en daarmee voor financiële onafhankelijkheid. Maar in tijden van voorspoed draait het niet alleen om geld. Welzijn gaat verder dan werk en inkomen. Gezondheid en persoonlijke ontwikkeling gaan een belangrijke rol spelen. Niet voor niets zegt het kabinet dat ‘gezond en veilig werken’ de norm moet worden.

Werkgevers betalen de helft van de zorgkosten

Werkgevers betalen jaarlijks grote sommen geld aan zorg en sociale zekerheid. Uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt dat de zorgkosten komend jaar met 5 miljard stijgen, naar een recordhoogte van 98 miljard, ofwel 5700 euro per Nederlander. Doordat de vergrijzing toeneemt, stijgen de zorgkosten de komende jaren gestaag door.

Wat niet iedereen even scherp voor de geest heeft, is dat werkgevers de helft van de kosten voor de Zorgverzekeringswet voor hun rekening nemen. Dat gebeurt via de werkgeversbijdrage. De andere helft wordt opgehoest door alle premiebetalende verzekerden: u, ik en die andere 17 miljoen.

Werkgeversbijdragen

Bron: Begroting VWS 2019, pagina 217
* ER = Eigen risico, ZV = Zorgverzekering, ZVW = Zorgverzekeringswet, WLZ = Wet op langdurige zorg

De premie zal in 2019 weer stijgen en de prognose voor de jaren erna is niet veel beter. Het is dus niet verwonderlijk dat het kabinet, tussen de regels door, de houdbaarheid van het zorgstelsel ter discussie stelt. ‘Als Nederlanders de kwaliteit van zorg in het huidige tempo willen laten stijgen, dan dienen er keuzes te worden gemaakt’, zegt minister Hugo de Jonge van VWS. Hij is van mening dat gezondheidszorg anders en goedkoper moet worden georganiseerd en hij nodigt de medische sector, de zorgverzekeraars, de wetenschap en het bedrijfsleven uit om met ideeën te komen. Als dat niet lukt, zijn er nog twee opties: bezuinigen op andere uitgaven (lees: sociale zekerheid, onderwijs of defensie) of een ingrijpende verhoging van de zorglasten.

Gezondheid maakt iedere werkgever aantrekkelijker en draagt bij aan het collectief

Het Nationaal Preventieakkoord is een stap op weg naar een andere manier van denken. Het kabinet werkt toe naar een cultuur van preventie en wil mensen bewegen om er gezondere leefstijl op na te houden. Preventie is een krachtig instrument om de kosten van gezondheidszorg minder hard te laten stijgen. Het kabinet heeft diverse partijen uitgenodigd het akkoord te ondertekenen, onder wie zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. CZ heeft zijn handtekening gezet. Daarmee geven we impliciet te kennen dat we invulling willen geven aan de zorg van de toekomst, ofwel aan een zorgstelsel dat betaal- en beheersbaar blijft, met preventie als een van de pijlers. We nodigen werkgevers uit om deze uitdaging samen met ons op te pakken.

Werkgevers en zorgverzekeraars hebben er allebei belang bij dat medewerkers tot hun pensioen vitaal, productief en inzetbaar blijven. Door een goede samenwerking kan dit doel worden bereikt. Met de juiste afspraken over vergoedingen en preventieve maatregelen, kunnen werkgevers en zorgverzekeraars zelfs een cultuur van gezondheid kweken. Daar kleven grote voordelen aan. Bedrijven die gezondheid en vitaliteit hoog in het vaandel hebben staan, zijn aantrekkelijke werkgevers op de krappe arbeidsmarkt. Uit enquêtes van onder meer Randstad blijkt dat medewerkers eerder geneigd zijn om te kiezen voor een aantrekkelijk werkgever die niet alleen financieel, maar ook mentaal en fysiek goed voor zijn personeel zorgt. Een geoliede samenwerking tussen werkgevers en zorgverzekeraars heeft dus een dubbele werking. Enerzijds helpt ze om talentvolle medewerkers aan te trekken (én het behouden), anderzijds beteugelt ze de zorgkosten.

VWS eist dat de collectiviteitskorting wordt gerechtvaardigd

De samenwerking tussen werkgevers en zorgverzekeraars vindt meestal plaats onder de paraplu van een collectieve zorgverzekering. In de miljoenennota staat het ministerie van VWS kort stil bij de werking van collectiviteiten. Het ministerie heeft besloten om in 2020 de maximale premiekorting van 10 naar 5% te verlagen. De minister wil dat collectiviteiten zorginhoudelijker worden. Door in samenwerking met collectiviteiten de zorgkosten te verlagen, kan de collectieve korting gerechtvaardigd worden. CZ heeft gemerkt dat veel bedrijven de samenwerking met hun zorgverzekeraar vaak nog onbenut laten. De arbeidsgerelateerde zorg van CZ biedt werkgevers bijvoorbeeld de kans om hun medewerkers de juiste zorg op het juiste moment te verstrekken. Zo’n aanpak zorgt voor verlaging van de lasten in het collectief.

Stel dat in uw bedrijf wordt geklaagd over hoge werkdruk. Een expert van uw verzekeraar kan dan een analyse maken van de situatie en een aanbeveling doen. Misschien is een workshop ‘voorkomen van werkstress’ een goede optie. Wanneer blijkt dat een van de medewerkers al te ver heen is, kan een interventie-expert een interventie voor hem zoeken die precies bij zijn behoeften past. Zo’n traject vergt een investering, maar de medewerker is snel weer aan het werk, waardoor de kosten beslist lager zullen uitvallen dan wanneer een aantal medewerkers de werkstress niet meer aankan en langdurig gaat verzuimen.

Repareer nu het dak

In tijden van welvaart kun je maar beter het dak repareren, zeggen de rekenmeesters van het Centraal Plan Bureau. Doordat het kabinet in 2019 verschillende lastenverlichtingen doorvoert, hebben MKB-bedrijven en grootzakelijke organisaties zo meteen de gelegenheid om extra te investeren in de gezondheid van hun medewerkers en een voorschot te nemen op de toekomst. Pak die kans. U helpt er uw collega’s mee en het maatschappelijk collectief, u drukt de werkgeverskosten en u ontziet uw eigen portemonnee. CZ biedt alle nodige ondersteuning; adviseurs zorg en bedrijfszorg adviseren, interventie-experts organiseren de interventies en vertellen hoe de (preventieve en curatieve) interventies het best kunnen worden gefinancierd. Zo werken werkgevers en zorgverzekeraars samen aan gezonde, gelukkige medewerkers en leveren ze een belangrijke bijdrage aan betaalbaar houden van kwalitatief hoogwaardige zorg die Nederland kenmerkt.

Benieuwd of u alles uit uw collectiviteit haalt?

Neem dan contact op met Wouter Schouten, senior adviseur zorg en bedrijfszorg bij CZ:

Stuur een e-mail
Of bel (06) 23 36 25 49