Overeenkomsten multidisciplinaire zorg

Ieder jaar maakt CZ de overeenkomst multidisciplinaire zorg op voor het volgend contractjaar. In grote lijnen is deze overeenkomst jaarlijks gelijk. De belangrijkste wijzigingen zijn weergegeven in de toelichting op de overeenkomst, vooraan in het document. De overeenkomsten kunt u evenals de formats voor het aanleveren van de begroting en onderaannemers downloaden.

In mei/juni vinden jaarlijks de evaluatiegesprekken plaats over het afgelopen contractjaar. Het controleprotocol voor de accountantscontrole en de bestuursverklaring die daartoe aangeleverd dienen te worden kunt u eveneens hieronder downloaden.

Informatie t.b.v. het terugstorten van niet bestede gelden

Uw zorggroep en CZ hebben de inhoudelijke en financiële evaluatie ten behoeve van de overeenkomst Integrale zorgprogramma’s over het jaar 2014 afgerond.

Aan de hand van de nacalculatie is een bedrag aan niet gemaakte kosten vastgesteld om terug te betalen aan CZ. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag terug te storten voor 1 oktober 2015.

De gegevens voor het terugstorten zijn:
IBAN-nummer CZ: NL33 INGB 0668 1867 39
T.n.v.: CZ Tilburg
O.v.v.: 185450/[AGB-code]/SK

Bij de AGB-code in de omschrijving is de 6-cijferige code voldoende, bijvoorbeeld 185450/530001/SK. Het bedrag dient in zijn geheel teruggestort te worden.

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
Afdeling Declaraties Sittard 
Telefoon: (046) 459 58 93
E-mail: huisartsen@cz.nl

Wij verzoeken u vóór het terugstorten van het bedrag een e-mail te sturen aan huisartsen@cz.nl. Daarin kondigt u aan dat een bedrag zal worden teruggestort.
Ook verzoeken wij u om in deze e-mail het totaal terug te betalen bedrag en de specificatie per zorgprogramma te vermelden en het jaar waarop de terugbetaling betrekking heeft.

Tot slot attenderen wij u erop dat deze terugbetalingsprocedure ook van toepassing is op alle (verre) zorgverzekeraars die voornoemde overeenkomst gevolgd hebben. Wij nemen aan dat u naar rato van het marktaandeel ook de terugbetaling naar deze zorgverzekeraars zal verzorgen.