Uw recht op informatie

Als patiënt hebt u recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand.
Het uitgangspunt is dat u voldoende informatie moet krijgen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over al dan niet (verder) onderzoeken en/of behandelen. Om die reden dient de zorgverlener de informatie te geven voorafgaand aan een onderzoek of behandeling op een voor u begrijpelijke manier, mondeling maar desgewenst ook schriftelijk. Dit betekent onder meer informatie over: aard en doel van onderzoek en behandeling, alternatieve mogelijkheden en te verwachten gevolgen en risico's.

De zorgverlener heeft de plicht u te informeren over:

  • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; 
  • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
  • De te verwachten gevolgen en de risico’s daarvan voor uw gezondheid;
  • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen.

Aan wie geeft de zorgverlener de informatie?

  • Aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is.
  • Aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen 12 en 16 jaar is.
  • Aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (dus als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens zelf niet in staat is beslissingen te nemen).

Als de patiënt geen informatie wil

Misschien ontstaat er een situatie waarin u juist geen informatie wilt hebben over uw gezondheid. Als u te kennen geeft geen informatie te willen ontvangen, zal de zorgverlener uw wens in principe moeten respecteren. Bestaat hierdoor gevaar voor u en voor anderen dan zal de zorgverlener u toch de minimaal noodzakelijke informatie geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte hebt.
In uitzonderlijke gevallen kan een zorgverlener ervoor kiezen u geen informatie te geven. Dit kan zich voordoen in noodgevallen als direct ingrijpen geboden is. Ook kan een zorgverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden indien hij vreest dat deze tot ernstige schade voor u zal leiden. De zorgverlener is echter wel verplicht om hierover overleg te plegen met een andere zorgverlener. Bovendien behoort hij, als het mogelijk is, de informatie op een later tijdstip te verstrekken aan de patiënt.

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

CZ Zorgteam