Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties

Nieuwsbericht 20 mei 2021

Doorbetaling wanneer zorgverlener onder werktijd gevaccineerd wordt en doorbetaling indien een mondkapje dragen niet mogelijk is.

De regeling voor doorbetaling van niet-geleverde zorg – die afgelopen najaar opnieuw werd ingevoerd – is voor alle wetten (Wlz, Wmo2015, Jeugdwet en Zvw) voor twee uitzonderingsituaties uitgebreid. Het gaat om het doorbetalen van niet-geleverde zorg in de situatie waarin een zorgverlener niet buiten werktijd gevaccineerd kan worden of als er geen persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) kunnen worden gebruikt door een uitzondering op de mondkapjesplicht.

Uitzondering doorbetaling vaccinatie in werktijd

De regeling voor doorbetaling van niet-geleverde zorg – die afgelopen najaar opnieuw werd ingevoerd – is voor alle wetten (Wlz, Wmo2015, Jeugdwet en Zvw) voor twee uitzonderingsituaties uitgebreid. Het gaat om het doorbetalen van niet-geleverde zorg in de situatie waarin een zorgverlener niet buiten werktijd gevaccineerd kan worden of als er geen persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) kunnen worden gebruikt door een uitzondering op de mondkapjesplicht.

Uitzondering doorbetaling vaccinatie in werktijd

Het is belangrijk dat zorgverleners zich laten vaccineren. De vaccinatie afspraak dient zoveel mogelijk buiten werktijd ingepland te worden. In gevallen, waarin dit niet mogelijk is, kunnen deze uren als ‘niet geleverde zorg’ worden uitbetaald. Ook zorgverleners die via een pgb werken, komen hiervoor in aanmerking. Het gaat daarbij voor het pgb om maximaal 2 uur per vaccinatiemoment. Reiskosten worden niet vergoed.

Uitzondering doorbetaling wanneer mondkapje niet gebruikt kan worden

Budgethouders die als gevolg van hun beperking of ziekte geen mondkapjes verdragen, zijn soms genoodzaakt het aantal zorgverleners te beperken vanwege het verhoogde risico op besmetting. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of psychische beperking (zoals autisme of dementerenden) die erg in de war raken door het dragen van mondkapjes of personen waarvan de begeleiders in verband met liplezen geen mondkapje kunnen gebruiken. Deze groep is ook uitgezonderd van de mondkapjesplicht in het personenvervoer (zie art. 6.6. Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19). De uitbreiding van de regeling maakt het mogelijk dat niet geleverde zorg in dergelijke uitzonderlijke gevallen mag worden doorbetaald.

Nieuwsbericht 21 maart 2021

Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona

Nu Nederland te maken heeft met een tweede corona-golf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, kunnen mensen met een pgb (budgethouders) opnieuw zorg doorbetalen die niet geleverd is vanwege Corona.

Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020 bij besmetting of quarantaine

Deze regeling ligt vast in de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg. De regeling geldt voor zorg die zou zijn geleverd tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021. De regeling is inhoudelijk wel iets gewijzigd. Doorbetaling is in deze nieuwe regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt met corona of in quarantaine moet, ook als er een vervangende zorgverlener is ingezet. De regeling geldt dus niet (meer) in het geval dat een budgethouder uit angst voor besmetting geen gebruik maakt van zorg en ook niet in het geval dat zorgverlener uit angst voor besmetting geen zorg kan of wil verlenen. De regeling geldt ook niet wanneer de zorgverlener op een andere wijze wordt betaald voor de niet-geleverde zorg, bijvoorbeeld via de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.

Bijhouden van niet-geleverde zorg

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Elke keer dat de budgethouder niet-geleverde zorg doorbetaalt, moet hij hiervan een bewijs opnemen in zijn administratie. Bijvoorbeeld een uitslag van een positieve test in combinatie met een afspraakbevestiging. Of hij stelt samen met de zorgverlener een verklaring op, bijvoorbeeld per e-mail, en bewaart een kopie van deze e-mail in zijn administratie.

Hij kan daarvoor het Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona gebruiken. De zorgverzekeraar kan dit bewijs ten alle tijden opvragen bij de budgethouder. Indien de budgethouder niet genoeg budget heeft om de niet-geleverde zorg door te betalen dan neemt hij hierover eerst contact op met zijn zorgverzekeraar.

N.B. De regeling doorbetaling niet geleverde zorg geldt niet als de zorgverlener al op een andere wijze wordt betaald voor deze zorg, bijvoorbeeld via een arbeidsovereenkomst elders en/of gebruik maakt van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.

Hoe werkt het?

 • U kunt declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is.
  - Op de factuur van een formele zorgverlener moet duidelijk door de zorgverlener worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat.
  - Op de declaratie van de informele zorgverlener hoeft u dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
  N.B. De regeling gaat dus met terugwerkende kracht in aangezien deze op 23 februari is gepubliceerd door de overheid, zie de volgende link: Staatscourant 2021, 8811 | Overheid.nl
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
 • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
 • Als u verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg uw budget binnenkort ‘op’ zal zijn, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als uw budget ‘verbruikt’ is.
 • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 stuurt u uiterlijk 1 maart 2022 op via de e-mail of per post.
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar u een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
 • Verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan een ander registratieformulier, deze u kunt vinden op de website van uw Zorgkantoor (Wlz) en uw gemeente (Wmo en/of Jeugdwet).
 • Verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener. Voor de zorg vanuit de Zvw gebruikt u het Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona en deze stuurt u op naar uw zorgverzekeraar. Voor de zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet gebruikt u het registratieformulier van de gemeente en volgt u de procedure zoals uw gemeente heeft opgesteld voor de registratie van gedeclareerde, niet-geleverde zorg vanuit de Wmo en/of Jeugdwet.

Let op!

Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de Coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat u:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u