Mensen met diabetes in Parkstad versterkt

In de regio Parkstad is het aantal mensen met diabetes in vergelijking met de rest van Nederland hoog, respectievelijk 14% tegenover 4,3%.

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) zet zich samen met vertegenwoordigers van Mijn Zorg in om de zorg in de diabetesketen voor alle diabetespatiënten in de regio te verbeteren. In een projectgroep werd in de zomer van 2014 geconcludeerd dat ondersteuning op het gebied van zelfmanagement en het verder inbedden van zorg op maat belangrijke doelen zijn.

CZ Fonds steunt het opgezette project Personalized Diabetes Care (PDC)

De zorg voor mensen met diabetes is in Nederland van hoog niveau. Internationaal behoort ons land tot de absolute top. Belangrijke basis voor dat succes is de ‘NDF Zorgstandaard diabetes’. De standaard is een door alle betrokkenen gedragen consensusdocument dat beschrijft waaraan goede multidisciplinaire zorg en preventie, zowel inhoudelijk als procesmatig, moeten voldoen. NDF-directeur Inge de Weerdt: 'Die zorgstandaard blijft, als hét raamwerk voor goede zorg. Maar we willen geen standaardzorg want per individu leidt dat al gauw tot onder- of overbehandeling. Mensen verschillen. In de prioriteiten die ze stellen, in hun mogelijkheden tot zelfzorg, in hun behoefte aan begeleiding, noem maar op.' Voor de realisatie van goede én doelmatige diabeteszorg is de overstap van standaardzorg naar zorg op maat - Personalized Diabetes Care - een essentiële voorwaarde.

Ondersteuning patiënt

Het hebben of krijgen van diabetes heeft grote invloed op je leven. Je moet opletten op wat je drinkt en eet, voldoende bewegen, jezelf op tijd controleren en denken aan je medicatie. Dat vraagt elke dag nogal wat van iemand met diabetes, hij/zij moet in eerste instantie zelf de diabetes goed kunnen managen. Maar wat als het de diabetespatiënt niet goed lukt voor zichzelf te zorgen? Dan heeft dat direct negatieve invloed op de behandeluitkomsten en de gezondheid.

"De ene patiënt heeft meer ondersteuning en begeleiding nodig dan de ander"

Het doel van Personalized Diabetes Care is om naast de zorg ook de ondersteuning op het gebied van zelfmanagement meer op maat aan te bieden; de ene patiënt heeft immers meer ondersteuning en begeleiding nodig dan de andere. De samenwerkende partijen willen daarom zorg en zelfmanagementondersteuning op maat invoeren in geïnteresseerde huisartsenpraktijken. Er wordt gestart met het testen van een door de NDF ontwikkelde methode om in de praktijk vorm te kunnen geven aan Personalized Diabetes Care. De methode bestaat uit een helder en eenvoudig gespreksmodel en - gerelateerd hieraan - de ontwikkeling van patiëntprofielen. De methode kan worden toegepast bij mensen met diabetes type 1 en type 2 en biedt een structurele aanpak om de zorg samen met de patiënt op maat in te richten. Hierbij kijken patiënt en behandelaar samen naar alle factoren die van invloed zijn op het leven met diabetes. In de regio Parkstad wordt het gespreksmodel getest in enkele (Plus)praktijken van zorgroep HOZL. Naast deze methode worden patiëntbijeenkomsten georganiseerd en instrumenten ingezet ter bevordering van zelfmanagement.

(Gezondheids)winst

Met elkaar wordt toegewerkt naar een situatie waarbij iemand met diabetes in staat is om een zo goed mogelijke compromis te vinden tussen de eisen van de ziekte en de eisen van het leven. Mensen voeren de eigen regie zolang ze dat willen en bepalen zelf de persoonlijke streefdoelen ten aanzien van gezondheid, leefstijl en gedrag. Uiteindelijk moet deze aanpak bijdragen aan gezondheidswinst en verbeterde zorguitkomsten voor de patiënt én meer doelmatige inzet van zorg door minder over- en onderbehandeling. Dubbele winst dus, daar doen we het voor.

Met dank aan:

  • Elize van Ballegooie, coördinator proeftuinen Expeditie Duurzame Zorg, Nederlandse Diabetes Federatie
  • Heidi van Vugt, projectleider Personalized Diabetescare, Nederlandse Diabetes Federatie

"Hier doen we het voor"

Dit initiatief in de zorg heeft financiële steun gekregen van het CZ Fonds. Lees en bekijk meer verhalen van patiënten en van projecten die worden ondersteund door het CZ Fonds.

Lees de verhalen

Naar boven